Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn quận 5 do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đại lý bán lẻ rượu quận 5 đã được thay thế bởi Quyết định 01/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 31/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đại lý bán lẻ rượu quận 5


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 02/2009/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ, ĐẠI LÝ BÁN LẺ RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện;
Căn cứ Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
Căn cứ Thông tư số 40/2008/NĐ-CP">10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Công văn số 450/SCT-QLTM ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 10966/BCT-TTTN ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2008/NĐ-CP">10/2008/TT-BCT;
Căn cứ Công văn số 21/TP-VB ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Phòng Tư pháp về việc góp ý quy định về quy trình cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn quận 5;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế quận 5 tại Tờ trình số 170/TTr-KT ngày 10 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn quận 5”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5, Trưởng Công an quận 5, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận 5, Trưởng Phòng Kinh tế, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sử Ngọc Anh

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ, ĐẠI LÝ BÁN LẺ RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 5)

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP:

1. Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu;

2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;

3. Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Đối với hộ kinh doanh không thuần túy chuyên doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu, phải có khu vực trưng bày rượu riêng biệt (không bày sản phẩm rượu xen lẫn với các loại hàng hóa khác), tối thiểu phải trang bị quạt điện, quạt thông gió để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng mát.

4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (có thể là thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc thương nhân bán buôn);

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu (theo mẫu).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu) và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

3. Bản sao hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (có thể là thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc thương nhân bán buôn).

4. Bản sao chứng nhận quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc hợp đồng thuê sử dụng mặt bằng, địa điểm kinh doanh với thời gian tối thiểu là 01 năm.

5. Bản cam kết về bảo vệ môi trường, do đơn vị kinh doanh tự lập (có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường hoặc xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường).

6. Các tài liệu liên quan về vệ sinh an toàn thực phẩm :

- Trường hợp kinh doanh rượu sản xuất trong nước: nộp kèm bản photo “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y tế hoặc Trung tâm Y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu kinh doanh.

- Trường hợp kinh doanh rượu nhập khẩu: nộp kèm bản photo “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu kinh doanh.

7. Hồ sơ thực hiện quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy :

- Đối với doanh nghiệp phải có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy, gồm có :

+ Quy định, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy.

+ Quyết định thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

+ Phương án phòng cháy và chữa cháy.

+ Bảng kê các trang thiết bị về phòng cháy và chữa cháy.

+ Bảo sao hợp lệ “Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy” do Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy cấp; thời gian lập biên bản: trong vòng 1 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xin cấp phép.

- Đối với hộ kinh doanh phải có Bản cam kết thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy do hộ kinh doanh tự lập.

8. Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu là 30.000 đồng (Ba mươi ngàn đồng)/1 lần cấp. (theo Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

III. QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP :

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và được thực hiện như sau :

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân (Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ): 1 ngày làm việc

- Hướng dẫn đơn vị kinh doanh thực hiện các biểu mẫu, hồ sơ xin cấp giấy phép theo quy định (được niêm yết công khai).

- Cấp biên nhận khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế (trong vòng nửa ngày làm việc); nhận lại hồ sơ do Phòng Kinh tế chuyển trả cho tổ chức, cá nhân (nửa ngày làm việc)

- Cấp, phát Giấy phép và thu lệ phí theo quy định.

2. Phòng Kinh tế : 04 ngày làm việc

- Làm đầu mối thực hiện công tác thẩm định về các điều kiện kinh doanh rượu theo quy định: phối hợp các ngành có liên quan như Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận 8 và Ủy ban nhân dân phường có liên quan.

- Thẩm định các thủ tục pháp lý hoàn chỉnh của hồ sơ. Trường hợp đơn vị kinh doanh không đảm bảo thực hiện được các điều kiện kinh doanh rượu theo quy định, Phòng Kinh tế phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cấp giấy phép; lập thủ tục hoàn trả hồ sơ xin cấp giấy phép.

- Xem xét và ký cấp Giấy phép theo mẫu quy định. Chuyển Giấy phép đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Trưởng Phòng Kinh tế kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận 5 xem xét, bổ sung hoặc sửa đổi quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/05/2009
Ngày hiệu lực 15/05/2009
Ngày công báo 01/06/2009
Số công báo Số 63
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/08/2012
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đại lý bán lẻ rượu quận 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đại lý bán lẻ rượu quận 5
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Sử Ngọc Anh
Ngày ban hành 08/05/2009
Ngày hiệu lực 15/05/2009
Ngày công báo 01/06/2009
Số công báo Số 63
Lĩnh vực Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 31/08/2012
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đại lý bán lẻ rượu quận 5

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2009/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đại lý bán lẻ rượu quận 5