Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND chi bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2014/QĐ-UBND chi bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ do chủ đầu tư chịu trách nhiệm chi trả như sau:

1. Định mức chi cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án:

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (tỷ đồng)

< 30

50

100

200

> 300

Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (%)

2

1,95

1,9

1,85

1,8

Nội dung chi và mức chi công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính.

Trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án nằm giữa các khoảng giá trị ở bảng trên thì định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định theo công thức sau:

Ni = Nib -

Nib - Nia

x (Gi - Gib)

Gia - Gib

Trong đó:

- Ni: Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: %).

- Gi: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: tỷ đồng).

- Gia: Giá trị cận trên của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: tỷ đồng).

- Gib: Giá trị cận dưới của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: tỷ đồng).

- Nia: Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

- Nib: Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

2. Định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

Chi phí công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (tỷ đồng)

≤ 0,6

0,97

1,9

3,7

≥ 5,4

Định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (%)

5

4

3

2

1,5

Trường hợp chi phí công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nằm giữa các khoảng giá trị ở bảng trên thì định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định theo công thức tương tự như cách tính định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại khoản 1 Điều này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2014, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 15 tháng 01 năm 2014 và thay thế Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN-TP.HCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- Các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Báo Cần Thơ;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT .
Dinh muc GPMB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2014
Ngày hiệu lực20/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2015
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND chi bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2014/QĐ-UBND chi bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýLê Hùng Dũng
       Ngày ban hành10/01/2014
       Ngày hiệu lực20/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2015
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2014/QĐ-UBND chi bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2014/QĐ-UBND chi bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Cần Thơ