Quyết định 26/2015/QĐ-UBND

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2015/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC CHI CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm cả trường hợp tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thu hồi đất trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai đe dọa tính mạng con người theo quy định tại Điểm đ, Điểm e Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể các định mức như sau:

1. Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án:

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án (tỷ đồng)

< 30

50

100

200

> 300

Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (%)

2

1,95

1,9

1,85

1,8

Trường hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án nằm giữa các khoản giá trị ở bảng trên thì định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định theo công thức sau:

Ni = Nib    –

Nib – Nia

x    (Gi – Gib)

Gia – Gib

Trong đó:

- Ni: Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: %).

- Gi: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: tỷ đồng).

- Gia: Giá trị cận trên của chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: tỷ đồng).

- Gib: Giá trị cận dưới của chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án (đơn vị tính: tỷ đồng).

- Nia: Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tương ứng Gia (đơn vị tính: %).

- Nib: Định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tương ứng Gib (đơn vị tính: %).

2. Định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số kinh phí công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

Kinh phí công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (tỷ đồng)

< 0,6

0,97

1,9

3,7

> 5,4

Định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (%)

5

4

3

2

1,5

Trường hợp kinh phí công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nằm giữa các giá trị ở bảng trên thì định mức chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định theo công thức tương tự như cách tính định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Khoản 1 Điều này.

3. Kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất bằng 10% kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại Khoản 1 Điều này.

4. Trường hợp công tác cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất của dự án phức tạp, mức trích 10% tại Khoản 3 Điều này không đủ để thực hiện; sau khi có quyết định cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường lập dự toán chi tiết bổ sung kinh phí tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất gửi cơ quan Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt, phần kinh phí bổ sung này được sử dụng từ kinh phí dự phòng của dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 25 tháng 10 năm 2015 và thay thế Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2015
Ngày hiệu lực01/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýLê Hùng Dũng
       Ngày ban hành21/10/2015
       Ngày hiệu lực01/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2015/QĐ-UBND mức chi bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Cần Thơ

          • 21/10/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/11/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực