Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND công bố đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2014/QĐ-UBND đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành Võ Văn Kiệt Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỔI TÊN KÊNH TUẦN THỐNG - T5 THÀNH KÊNH VÕ VĂN KIỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 249/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Quyết định công bố đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt. Kênh có tổng chiều dài 26,7km, đoạn từ giáp giới huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đi qua 03 huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, cuối nguồn ra biển Tây.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc gắn bia, biển tên trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất cùng các sở, ban, ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/01/2014
Ngày hiệu lực 18/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành Võ Văn Kiệt Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành Võ Văn Kiệt Kiên Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Lê Văn Thi
Ngày ban hành 08/01/2014
Ngày hiệu lực 18/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 01/2014/QĐ-UBND đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành Võ Văn Kiệt Kiên Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2014/QĐ-UBND đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành Võ Văn Kiệt Kiên Giang

  • 08/01/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/01/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực