Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2014/QĐ-UBND phát tnển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh ngân sách Hồ Chí Minh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND thành phố về Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 30/12/2013 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

Căn cứ chương trình làm việc năm 2014 của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) tại văn bản số 33-CTr/HU, ngày 02/01/2014 của Huyện ủy;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2014; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2014.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban của huyện, căn cứ thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị.

Điều 3. UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách của xã, thị trấn thông qua HĐND xã, thị trấn, để trình duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định s 01/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của UBND huyện Củ Chi)

Năm 2014, là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị thật cao, đạt kết quả cao nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 05 năm 2011 - 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X giai đoạn 2010 - 2015, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước dự đoán tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố không ổn định và khó khăn trong tăng trưởng kinh tế. Huyện Củ Chi tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và thành phố, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2014.

Quán triệt Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND thành phố về Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa-xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách thành phố năm 2014; Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2014; Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 30/12/2013 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014; Chương trình làm việc năm 2014 của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

Nay UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2014; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2014, nội dung như sau:

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

I. TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ ĐẨY MẠNH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: Tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và hướng phát triển bền vững. Phấn đấu giá trị sản xuất toàn ngành tăng 16,78% so cùng kỳ, trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18,93%; Giá trị sản xuất TM-DV tăng 9,85%; Giá trị sản xuất Nông nghiệp tăng 8,37% so với năm 2013. Giao thủ trưởng các phòng ban, chủ tịch UBND các xã - thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Phòng Kỉnh tế huyện:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND thành phố về phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị giai đoạn 2011 - 2015, và Quyết định 5930/QĐ-UBND của UBND thành phố về phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn 2025; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về Nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

- Tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới Tân Thông Hội, Thái Mỹ. Xây dựng 18 xã nông thôn mới đến cuối năm 2014 có 04 xã đạt 19 tiêu chí; 12 xã đạt 18 tiêu chí; 02 xã đạt 17 tiêu chí.

- Tiêm phòng gia súc kịp thời và đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn, tránh hiện tượng dịch bệnh gia súc phát sinh; không để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm, thủy cầm sống trái phép trên địa bàn; đào tạo và nâng cao tay nghề cho lực lượng thú y huyện. Tỷ lệ diện tích che phủ rừng và cây xanh phân tán quy đổi trên tổng diện tích tự nhiên 41,22%.

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giới thiệu và kêu gọi đầu tư theo quy hoạch và định hướng phát triển của huyện.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở các xã, thị trấn đạt 100%.

2. Phòng Quản lý đô thị huyện:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2011-2015 và các Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn huyện; thường xuyên nghiên cứu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, thành phố nhằm hướng dẫn, hỗ trợ khuyến khích chủ đầu tư tham gia xây dựng nhà ở phục vụ an sinh xã hội.

- Thực hiện công tác quản lý xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng theo quy hoạch chi tiết 1/2000 (quy hoạch phân khu), quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn. Hoàn thành 57 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 các điểm dân cư nông thôn của các xã nông thôn mới, quy mô 5.709,9ha.

- Phấn đấu số điểm ngập nước do mưa giảm trên tổng số các điểm ngập nước hiện nay là 06/07 điểm.

- Kiểm tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình. Quản lý duy tu và chăm sóc hoa viên, cây kiểng.

- Phối hợp kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện các quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật đạt trên 90%.

- Phối hợp các ban, ngành liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Xử lý có hiệu quả các điểm, khu vực ngập úng cục bộ, thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy của kênh rạch.

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện:

- Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cho Thị trấn Củ Chi và huyện Củ Chi.

- Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu cho người dân (đủ điều kiện và không đủ điều kiện) đạt 100%, trừ các trường hợp tranh chấp do Toà án và cấp trên đang thụ lý giải quyết. Giải quyết tranh chấp đất đai đạt 90%.

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý 100%. Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý 100%.

- Kiểm tra xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư tập trung. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%.

- Rà soát việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao thuê đất nhưng chưa đầu tư xây dựng để có phương án xử lý kịp thời.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Tham mưu cho UBND huyện điều hành ngân sách theo đúng dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 có trọng tâm, trọng điểm.

- Thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ, công khai minh bạch chi ngân sách nhà nước. Kiểm tra tình hình quản lý tài chính tại các đơn vị, các xã, thị trấn không để vi phạm xảy ra.

- Tập trung thực hiện thanh lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (08 địa chỉ).

- Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Thành phố phân cấp và ngân sách huyện đạt trên 90% vốn giao năm 2014.

5. Chi Cục Thuế huyện:

- Phấn đấu thực hiện vượt 10% dự toán thu năm 2014 theo chỉ tiêu được giao. Tập trung thu hết thuế đọng năm 2013. Đẩy mạnh ngăn chặn gian lận và thất thu thuế, tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp khai lỗ trong nhiều năm liền.

- Tiến hành kiểm tra quyết toán thuế, kiểm tra trước và sau hoàn thuế đối với 120 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo ý thức ngày càng cao về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

- Triển khai phân loại nợ thuế, thực hiện các thủ tục xử lý nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế, thu ngay các khoản nợ có khả năng thu, giải quyết các khoản nợ chờ xử lý, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế.

6. Đội Thanh tra địa bàn huyện, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện:

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, sông rạch, phân lô nền trái phép và vi phạm các quy định trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình.

- Tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp khiếu nại của công dân có hiệu lực pháp luật đạt trên 90%.

7. Ban quản lý ĐTXDCT huyện:

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện do Ban Quản lý ĐTXDCT huyện làm chủ đầu tư, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết của từng dự án để triển khai lập thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng theo đúng tiến độ.

- Rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của huyện, khẩn trương khởi công các dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư.

- Tăng cường vai trò giám sát đầu tư, giám sát tư vấn, giám sát thi công, thực hiện tiết kiệm có hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công.

- Hoàn chỉnh hồ sơ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt trên 95% vốn tập trung Thành phố, hạn chế điều chỉnh vốn công trình.

8. Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng:

- Đảm bảo giải quyết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đúng trình tự thủ tục và các chế độ chính sách qui định. Không để xảy ra sai sót trong kiểm kê và áp giá bồi thường không đúng chính sách quy định do lỗi chủ quan đối với dự án mới năm 2014.

- Tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố tham mưu thành phố phê duyệt đơn giá bồi thường đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và thành phố.

II. TIẾP TỤC CHĂM LO ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08/11/2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng thuộc diện chính sách; có nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để nâng cao khả năng tự vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tối đa hiện tượng tái nghèo; đẩy mạnh hơn nữa tính hiệu quả trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nhất là lao động nông thôn; tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo và diện chính sách.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Giảm nghèo - tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015. Phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,99% vào cuối năm 2015 (theo tiêu chí mới 16 triệu/người/năm) và giảm tỷ lệ thất nghiệp 2%, tạo thêm việc làm mới và ổn định cho người dân.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay giải quyết việc làm; tổ chức triển khai, thông tin, tuyên truyền hướng dẫn và phổ biến những qui định của pháp luật lao động cho các doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

- Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 kết hợp với triển khai Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 - 2020 và Đe án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình về bảo vệ trẻ em; chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020;

- Phối hợp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. Tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng xã, thị trấn không còn tệ nạn ma túy, mại dâm. Giải quyết kịp thời các vụ đình lãng công trái phép.

2. Ngành Y tế huyện:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 06- CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT ngày 07/12/2007 của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo hiểm y tế, diện chính sách có công và trẻ em dưới 6 tuổi. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, nhất là khu vực tư nhân theo đúng qui định pháp luật.

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hoạt động công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ sinh đạt 12,84%0. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng, đảm bảo 100% Trạm Y tế xã, thị trấn có Bác sĩ; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 2,5%.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, quai bị... Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế thấp nhất tình trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:

- Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đồng thời huy động hết số học sinh này vào lớp 10 phổ thông hoặc các hệ tương đương.

- Tiếp tục duy trì huyện đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục các bậc học và phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục, Hội Khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng các cấp; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

- Xây dựng hệ thống trường lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt, xây dựng 03 trường đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất (nâng tổng số trường được xây đạt chuẩn là 46 trường).

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện trọng đại của đất nước trong năm. Tăng cường hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội huyện, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động văn hóa biến tướng, dễ phát sinh TNXH, các quảng cáo sai quy định.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và Chỉ thị so 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nâng chất lượng hoạt động các ấp, khu phố văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, công sở văn minh sạch đẹp an toàn; “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tiếp tục hướng dẫn xây dựng góc truyền thống tại các ấp, khu phố. Duy trì 85% ấp - khu phố đạt chuẩn ấp - khu phố văn hóa. Xây dựng thêm 02 xã văn hóa nông thôn mới (xã Trung Lập Hạ và Nhuận Đức).

- Phát triển thể dục thể thao quần chúng; trong đó chú trọng bồi dưỡng năng khiếu ở các bộ môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

- Phối hợp Văn phòng UBND huyện, Phòng Nội vụ đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và hoàn thiện nâng cấp ứng dụng các phần mềm quản lý hành chính nhà nước cho các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

III. NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Phòng Nội vụ chủ trì:

- Phối hợp các phòng, ban đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2020; tiếp tục thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2010 - 2015. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Phối hợp với Thanh tra huyện, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát các đầu mối công việc trong nội bộ cơ quan hành chính để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng. Theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn củng cố, nâng chất hoạt động Tổ bảo vệ dân phố, Tổ nhân dân, Tổ dân phố, phấn đấu đạt 80% tổ đạt Khá trở lên, không có Tổ yếu kém.

2. Phòng Tư pháp chủ trì:

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện tổng kết chương trình ban hành văn bản năm 2013 và dự kiến chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý năm 2014 trên địa bàn huyện. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cơ quan nhà nước.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ tịch; tiếp tục triển khai thực hiện tổng rà soát, thống kê, lập danh sách và lập hồ sơ đối với các cá nhân có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam.

3. Thanh tra huyện chủ trì:

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện pháp luật về thanh tra.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý, kịp thời thu hồi tiền, tài sản vi phạm về cho ngân sách nhà nước.

- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phấn đấu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt trên 90%, không để đơn tồn quá hạn, nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người, không để đơn tồn.

4. Văn Phòng UBND huyện:

- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đảm bảo công tác tiếp dân thường xuyên theo quy định, phản ảnh kịp thời các trường hợp khiếu kiện đông người và các tình huống phức tạp.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và hoàn thiện nâng cấp ứng dụng các phần mềm quản lý hành chính nhà nước cho các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

IV. BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ:

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, thực hiện đạt 100% giao quân cả 2 cấp, Đảng viên nhập ngũ đạt 5% trở lên, thực hiện tốt công tác hội thao quốc phòng 2014.

- Xây dựng, huấn luyện, quản lý, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, đặc biệt là xây dựng chất lượng Đảng viên đạt tỷ lệ theo quy định.

- Phối hợp BCH Công an huyện tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ DT 2014 đạt kết quả tốt.

2. Công an huyện chủ trì:

- Phối hợp các phòng, ban chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trên 7%, tỷ lệ khám phá án đạt 72%, trong đó các vụ trọng án đạt 90%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

- Phát huy mạnh mẽ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Giữ vững 150 ấp, khu phố không có tội phạm ẩn náu, hoạt động và có tội phạm bị phát hiện nhanh ngăn chặn kịp thời.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm 5%-10% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, người bị thương).

- Phối hợp BCH Quân sự huyện tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ DT 2014 đạt kết quả tốt.

- Có kế hoạch thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới theo Tiêu chí 19 (An ninh trật tự).

3. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện:

- Phối hợp các phòng, ban chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy và phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phòng thủ DT 2014 đạt kết quả tốt.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2014:

Để huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2013, thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2014 theo Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 30/12/2013 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 31 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và đô thị của huyện. Các xã, thị trấn hoàn thành 46 chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã - thị trấn. Khối chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu ký kết giao ước thi giữa Chủ tịch UBND huyện với thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tại Biên bản số 03/BB-UBND ngày 21/01/2014.

2. Căn cứ kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2014, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện ngay. Hàng tháng, hàng quí phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn.

3. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014.

4. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án lớn quan trọng; cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các doanh nghiệp do huyện quản lý.

5. Tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ; thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cấp học, ngành học. Củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, đặc biệt là hệ thống thống lớp cho bậc Mầm non. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; chủ động phòng chống có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm.

6. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng Nông thôn mới; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia các chính sách an sinh xã hội, quan tâm các biện pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách, dân nghèo. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác được phân công phụ trách. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp phép đầu tư... Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

6. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân.

7. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện bố trí lịch giao ban hàng tháng về tình hình kinh tế - xã hội để Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị, làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2014, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội huyện bền vững.

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2014; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2014. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này./.

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA UBND HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của UBND huyện Củ Chi)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

1

Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2014

Văn phòng UBND huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Tháng 02/2014

2

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quí I; 6 tháng, 9 tháng, cả năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến cuối năm 2014

Văn phòng UBND huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I, II, III, IV

3

Chỉ thị về lãnh đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý hành chính Nhà nước; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, mở rộng sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức.

Phòng Nội vụ huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 14/02/2014

4

Chỉ thị về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thái độ tiếp công dân của cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng thờ ơ vô trách nhiệm đối với nhân dân.

Thanh tra huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 14/02/2014

5

Báo cáo tổng kết chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá giai đoạn 3 (2009-2015) và đề ra chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá giai đoạn 4.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 14/02/2014

 

Báo cáo sơ kết 01 năm việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khóa XI)”.

Thanh tra huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 14/03/2014

6

Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/HU ngày 18/01/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Công an huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 15/3/2014

7

Báo cáo Sơ kết 06 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Công an huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 15/5/2014

8

Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 08-CtrHĐ/HU ngày 18/01/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 86- KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Công an huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 14/6/2014

9

Thông tri tổ chức diễn tập năm 2014.

Công an huyện

Quân sự huyện

Đầu tháng 8/2014

10

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/HU ngày 31/8/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chương trình hành động số 26-CTrHĐ/TU ngày 20/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Công an huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 15/9/2014

11

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Thông tri số 23-TT/HU ngày 29/6/2009 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã-thị trấn vững mạnh toàn diện.

Quân sự huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 15/5/2014

12

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/HU ngày 11/12/2009 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 16/8/2014

13

Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08/11/2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Ngày 15/11/2014

14

Kế hoạch nâng chất hoạt động của các ấp - khu phố văn hóa năm 2014

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

15

Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị năm 2014

Phòng Nội vụ huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

16

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2014

Phòng Nội vụ huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

17

Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của huyện năm 2014.

Phòng Kinh tế huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

18

Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ngập nước của huyện năm 2014.

Phòng Quản lý đô thị huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

19

Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ô nhiễm môi trường của huyện năm 2014.

Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

20

Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm ùn tắt giao thông năm 2014

Công an huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

21

Kế hoạch nâng chất lượng hoạt động các góc truyền thống tại các ấp, khu phố năm 2014.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

22

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2014; năm 2014 và kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, chương trình công tác của UBND huyện năm 2015.

Văn phòng UBND huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý IV

23

Chương trình vận động thực hiện tiết kiệm điện năm 2014

Phòng Kinh tế huyện, Công ty điện lực Củ Chi

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

24

Báo cáo tình hình giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2014

Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý IV

25

Kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Phòng Quản lý đô thị huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

26

Kế hoạch Chương trình Mục tiêu quốc gia dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2014

Phòng Y tế

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

27

Kế hoạch CMC-PCGD các bậc học năm 2014.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

28

Kế hoạch thực hiện công tác chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 2014

Phòng Y tế - Trung tâm Y tế dự phòng huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

29

Kế hoạch công tác gia đình năm 2014.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

30

Kế hoạch xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2014.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

31

Kế hoạch kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014.

Phòng Y tế huyện

Các phòng ban huyện, UBND các xã, thị trấn

Quý I

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực27/02/2014
Ngày công báo01/04/2014
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND phát tnển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh ngân sách Hồ Chí Minh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2014/QĐ-UBND phát tnển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh ngân sách Hồ Chí Minh 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Tấn
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực27/02/2014
        Ngày công báo01/04/2014
        Số công báoSố 20
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2014/QĐ-UBND phát tnển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh ngân sách Hồ Chí Minh 2014

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2014/QĐ-UBND phát tnển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh ngân sách Hồ Chí Minh 2014

           • 20/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực