Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi năm 2015

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng ngân sách 2015 Củ Chi Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 799/QĐ-UBND công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Củ Chi Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2015/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng ngân sách 2015 Củ Chi Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 09 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN NĂM 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND thành phố về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố, chương trình công tác của UBND thành phố năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 22/12/2014 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015;

Căn cứ chương trình làm việc năm 2015 của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X) tại văn bản số 45-CTr/HU, ngày 29/12/2014 của Huyện ủy;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban của huyện, căn cứ thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị.

Điều 3. UBND các xã, thị trấn căn cứ nội dung kế hoạch của huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách của xã, thị trấn thông qua HĐND xã, thị trấn, để trình duyệt theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các đơn vị, phòng ban và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Tấn

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015; CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN NĂM 2015.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 3 năm 2015 của UBND huyện Củ Chi)

Năm 2015, là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị thật cao, đạt kết quả cao nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 05 năm 2011 - 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X giai đoạn 2010 - 2015, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước dự đoán tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố không ổn định và khó khăn trong tăng trưởng kinh tế. Huyện Củ Chi tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Trung ương và thành phố, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2015.

Quán triệt Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND thành phố về Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2015; Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2015; Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 22/12/2014 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Chương trình làm việc năm 2015 của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X).

Nay UBND huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015, nội dung như sau:

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

I. TIẾP TỤC DUY TRÌ VÀ ĐẨY MẠNH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ: Tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả và hướng phát triển bền vững. Phấn đấu giá trị sản xuất toàn ngành tăng 18,48% so cùng kỳ, trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20,24%; Giá trị sản xuất TM - DV tăng 18,4%; Giá trị sản xuất Nông nghiệp tăng 8,25% so với năm 2014. Giao thủ trưởng các phòng ban, chủ tịch UBND các xã - thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Phòng Kinh tế huyện:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 của UBND thành phố ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013 - 2015, và Quyết định 5930/QĐ-UBND của UBND thành phố về phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn 2025; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 20/10/2008 của Thành ủy về Nông nghiệp - nông dân - nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

- Tiếp tục nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới Tân Thông Hội, Thái Mỹ và các xã đã đạt 19 tiêu chí. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã còn lại.

- Tiêm phòng gia súc kịp thời và đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn, tránh hiện tượng dịch bệnh gia súc phát sinh; không để xảy ra tình trạng kinh doanh gia cầm, thủy cầm sống trái phép trên địa bàn; đào tạo và nâng cao tay nghề cho lực lượng thú y huyện. Tỷ lệ diện tích che phủ rừng và cây xanh phân tán quy đổi trên tổng diện tích tự nhiên 40,3%.

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giới thiệu và kêu gọi đầu tư theo quy hoạch và định hướng phát triển của huyện.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở các xã, thị trấn đạt 100%.

2. Phòng Quản lý đô thị huyện:

- Thực hiện việc lập quy định, quy chế quản lý về mặt quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện đối với 52 đồ án quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 khu dân cư đô thị và 10 đồ án quy hoạch chi tiết (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/5000 Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn ven sông Sài Gòn trên địa bàn huyện, 72 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 điểm dân cư nông thôn của 18 xã nông thôn mới. Rà soát các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn huyện để có hướng cập nhật điều chỉnh phù hợp, đảm bảo quy hoạch khả thi, phù hợp thực tế.

- Kiểm tra, giám sát, chống thất thoát, lãng phí, đảm bảo chất lượng công trình. Quản lý duy tu và chăm sóc hoa viên, cây kiểng.

- Phối hợp kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Tổ chức thực hiện các Quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật đạt từ 90% trở lên.

- Phối hợp các ban, ngành liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn. Xử lý có hiệu quả các điểm, khu vực ngập úng cục bộ, thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy của kênh rạch.

3. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện:

- Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đảm bảo hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu cho người dân (đủ điều kiện và không đủ điều kiện) đạt 100%, trừ các trường hợp tranh chấp do Tòa án và cấp trên đang thụ lý giải quyết. Giải quyết tranh chấp đất đai đạt 90%.

- Thực hiện thu phí vệ sinh môi trường đạt của các xã 90%, riêng xã Tân Thông Hội, Thị Trấn Củ Chi, Thái Mỹ đạt 95% tổng số hộ dân toàn huyện (kể cả hộ XĐGN).

- Kiểm tra xử lý cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu vực dân cư tập trung. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 100%.

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai đúng quy định theo kế hoạch.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

- Tham mưu cho UBND huyện điều hành ngân sách theo đúng dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 có trọng tâm, trọng điểm.

- Thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách; kiểm soát chặt chẽ, công khai minh bạch chi ngân sách nhà nước. Kiểm tra tình hình quản lý tài chính tại các đơn vị, các xã, thị trấn không để vi phạm xảy ra.

- Tập trung thực hiện thanh lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước qua xử lý, sắp xếp theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Thành phố phân cấp và ngân sách huyện đạt trên 90% vốn giao năm 2015.

5. Chi Cục thuế huyện:

- Phấn đấu thực hiện vượt 10% dự toán thu năm 2015 theo chỉ tiêu được giao. Tăng cường các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Phấn đấu đến 31/12/2015 tổng nợ thuế không vượt quá 5% so với số thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015. Đẩy mạnh ngăn chặn gian lận và thất thu thuế, tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp khai lỗ trong nhiều năm liền.

- Tiến hành kiểm tra quyết toán thuế, kiểm tra trước và sau hoàn thuế đối với 140 doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo ý thức ngày càng cao về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

- Triển khai phân loại nợ thuế, thực hiện các thủ tục xử lý nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế, thu ngay các khoản nợ có khả năng thu, giải quyết các khoản nợ chở xử lý, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế.

6. Đội Thanh tra địa bàn huyện, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện:

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, sông rạch, phân lô nền trái phép và vi phạm các quy định trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình.

- Tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp khiếu nại của công dân có hiệu lực pháp luật đạt trên 90%.

7. Ban quản lý ĐTXDCT huyện:

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện do Ban Quản lý ĐTXDCT huyện làm chủ đầu tư, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết của từng dự án để triển khai lập thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng theo đúng tiến độ.

- Rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của huyện, khẩn trương khởi công các dự án đã được phê duyệt dự án đầu tư.

- Tăng cường vai trò giám sát đầu tư, giám sát tư vấn, giám sát thi công, thực hiện tiết kiệm có hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công.

- Hoàn chỉnh hồ sơ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng (vốn phân cấp và vốn huyện) đạt trên 90% trên vốn bố trí năm 2015.

- Giải ngân trên 95% vốn tập trung, hạn chế điều chỉnh công trình.

8. Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng:

- Đảm bảo giải quyết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đúng trình tự thủ tục và các chế độ chính sách quy định. Không để xảy ra sai sót trong kiểm kê và áp giá bồi thường không đúng chính sách quy định do lỗi chủ quan đối với dự án mới năm 2015.

- Tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố tham mưu thành phố phê duyệt đơn giá bồi thường đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và thành phố.

II. TIẾP TỤC CHĂM LO ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI VÀ PHÚC LỢI XÃ HỘI:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08/11/2012 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng thuộc diện chính sách; có nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để nâng cao khả năng tự vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tối đa hiện tượng tái nghèo; đẩy mạnh hơn nữa tính hiệu quả trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động nhất là lao động nông thôn; tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo và diện chính sách.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Giảm nghèo - tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015. Phấn đấu hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 1% vào cuối năm 2015 (theo tiêu chí mới 16 triệu/người/năm) và giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%, tạo thêm việc làm mới và ổn định cho người dân.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay giải quyết việc làm; tổ chức triển khai, thông tin, tuyên truyền hướng dẫn và phổ biến những quy định của pháp luật lao động cho các doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

- Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 kết hợp với triển khai Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020 và Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình về bảo vệ trẻ em; chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020;

- Phối hợp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. Tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng xã, thị trấn không còn tệ nạn ma túy, mại dâm. Giải quyết kịp thời các vụ đình lãng công trái phép.

2. Ngành Y tế huyện:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT ngày 07/12/2007 của Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo hiểm y tế, diện chính sách có công và trẻ em dưới 6 tuổi. Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ chất lượng hoạt động khám chữa bệnh, nhất là khu vực tư nhân theo đúng quy định pháp luật.

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hoạt động công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu thực hiện chỉ tiêu giảm sinh đạt 0,005‰. Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng, duy trì 100% Trạm Y tế xã, thị trấn có Bác sĩ; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 2,5%.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Duy trì các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, quai bị... Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế thấp nhất tình trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:

- Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đồng thời huy động hết số học sinh này vào lớp 10 phổ thông hoặc các hệ tương đương.

- Tiếp tục duy trì huyện đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục các bậc học và phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục, Hội Khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng các cấp; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

- Xây dựng hệ thống trường lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt, Phấn đấu đến cuối năm 2015 có thêm 08 trường đạt chuẩn Quốc gia theo 5 tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng 05 trường đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất (nâng tổng số trường được xây đạt chuẩn là 50 trường)

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp các phòng, ban liên quan, UBND các xã - thị trấn:

- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện trọng đại của đất nước trong năm. Tăng cường hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội huyện, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động văn hóa biến tướng, dễ phát sinh TNXH, các quảng cáo sai quy định.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và Chỉ thị số 27-CT/TW về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nâng chất lượng hoạt động các ấp, khu phố văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, công sở văn minh sạch đẹp an toàn; “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tiếp tục hướng dẫn xây dựng góc truyền thống tại các ấp, khu phố. Giữ vững danh hiệu 10 xã đạt chuẩn xã văn hóa Nông thôn mới; 90% ấp - khu phố đạt chuẩn ấp - khu phố văn hóa; xây dựng 170 góc truyền thống; 03 phòng truyền thống tại các xã, thị trấn

- Phát triển thể dục thể thao quần chúng; trong đó chú trọng bồi dưỡng năng khiếu ở các bộ môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

- Phối hợp Văn phòng UBND huyện, Phòng Nội Vụ đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và hoàn thiện nâng cấp ứng dụng các phần mềm quản lý hành chính nhà nước cho các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

III. NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Phòng Nội vụ chủ trì:

- Phối hợp các phòng, ban đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2020; tiếp tục thực hiện Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011-2015. Xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Phối hợp với Thanh tra huyện, các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, kiểm soát các đầu mối công việc trong nội bộ cơ quan hành chính để phát hiện kịp thời các nguy cơ dẫn đến tiêu cực, quan liêu và tham nhũng. Theo dõi, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn củng cố, nâng chất hoạt động Tổ bảo vệ dân phố, Tổ nhân dân, Tổ dân phố, phấn đấu đạt 90% tổ đạt Khá trở lên, không có Tổ yếu kém.

2. Phòng Tư pháp chủ trì:

- Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý năm 2015 trên địa bàn huyện. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính.

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn hóa việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cơ quan nhà nước.

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ tịch. Nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở thụ lý hòa giải 100% đơn đúng yêu cầu và tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 80%.

3. Thanh tra huyện chủ trì:

- Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện pháp luật về thanh tra.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý, kịp thời thu hồi tiền, tài sản vi phạm về cho ngân sách nhà nước.

- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phấn đấu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt trên 90%, không để đơn tồn quá hạn, nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người, không để đơn tồn.

4. Văn Phòng UBND huyện:

- Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đảm bảo công tác tiếp dân thường xuyên theo quy định, phản ảnh kịp thời các trường hợp khiếu kiện đông người và các tình huống phức tạp.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và hoàn thiện nâng cấp ứng dụng các phần mềm quản lý hành chính nhà nước cho các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.

IV. BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG - AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ:

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện:

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, thực hiện đạt 100% giao quân cả 2 cấp, chất lượng trình độ từ trung cấp đến đại học đạt 20% trở lên và sức khỏe loại 1,2 đạt 70% trở lên, Đảng viên nhập ngũ đạt 5% trở lên. Tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ, hội thao quốc phòng. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, đạt tỷ lệ theo quy định.

- Xây dựng, huấn luyện, quản lý, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, đặc biệt là xây dựng chất lượng Đảng viên đạt tỷ lệ theo quy định.

- Phối hợp BCH Công an huyện tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ DT 2015 đạt kết quả tốt.

2. Công an huyện chủ trì:

- Phối hợp các phòng, ban chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự trên 7%, tỷ lệ khám phá án đạt 72%, trong đó án rất nghiêm trọng, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên.

- Phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Giữ vững 42 ấp, khu phố không có tội phạm ẩn náu hoạt động và 67 ấp, khu phố có tội phạm phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm trên 5% tai nạn giao thông trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, người bị thương).

- Phối hợp BCH Quân sự huyện tham mưu tổ chức diễn tập phòng thủ DT 2015 đạt kết quả tốt.

3. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện:

- Tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình ít nhất 04 lớp trong năm. Xây dựng tài liệu và tổ chức tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy theo 02 nhóm đối tượng (gas, cơ sở sản xuất).

- Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình theo kế hoạch năm 2015 của đơn vị đề ra (04 lần/năm đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; 02 lần/năm đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy).

- Tiếp tục xây dựng và kiểm tra 10 cơ sở điểm về phòng cháy và chữa cháy.

- Kịp thời phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra (lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy,...). Tham mưu thực hiện công tác diễn tập, hội thao, hội diễn về phòng cháy chữa cháy.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ NGÂN SÁCH NĂM 2015:

Để huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2014, thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2015 theo Nghị quyết số 22-NQ/HU ngày 22/12/2014 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 20 khóa X về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 19 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường và đô thị của huyện. Các xã, thị trấn hoàn thành 50 chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã - thị trấn. Khối chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch UBND huyện với thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị tại Biên bản số 13/BB-UBND ngày 16/01/2015.

2. Căn cứ kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện ngay. Hàng tháng, hàng quý phải sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực tiễn.

3. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp tiếp tục thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015.

4. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công, ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư cho các công trình, dự án lớn quan trọng; cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các doanh nghiệp do huyện quản lý.

5. Tiếp tục đầu tư phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, khoa học và công nghệ; thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cấp học, ngành học. Củng cố và mở rộng mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, đặc biệt là hệ thống thống lớp cho bậc Mầm non. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân; chủ động phòng chống có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm.

6. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào xây dựng Nông thôn mới; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia các chính sách an sinh xã hội, quan tâm các biện pháp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách, dân nghèo. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác được phân công phụ trách. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực: quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản Nhà nước, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, cấp phép đầu tư... Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

7. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Kiên quyết đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giải quyết đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo của công dân.

8. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Văn Phòng Ủy ban nhân dân huyện bố trí lịch giao ban hàng tháng về tình hình kinh tế - xã hội để Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị, làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và ngân sách huyện năm 2015, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội huyện bền vững.

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2015
Ngày hiệu lực16/03/2015
Ngày công báo01/04/2015
Số công báoTừ số 22 đến số 23
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng ngân sách 2015 Củ Chi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2015/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng ngân sách 2015 Củ Chi Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Tấn
        Ngày ban hành09/03/2015
        Ngày hiệu lực16/03/2015
        Ngày công báo01/04/2015
        Số công báoTừ số 22 đến số 23
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/01/2016
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 01/2015/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng ngân sách 2015 Củ Chi Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2015/QĐ-UBND phát triển kinh tế xã hội quốc phòng ngân sách 2015 Củ Chi Hồ Chí Minh