Quyết định 799/QĐ-UBND

Quyết định 799/QĐ-UBND năm 2016 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 799/QĐ-UBND công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Củ Chi Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 799/QĐ-UBND

Củ Chi, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Ngh định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 7022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh.

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Củ Chi tại Tờ trình số 25/TTr-TP ngày 18 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi được ban hành năm 2015 và rà soát năm 2016;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành năm 2015 còn hiệu lực năm 2016;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành năm 2015 hết hiệu lực năm 2016;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp Thành phố;
- Trung tâm công báo thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực UBND huyện;
- VP. UBND huyện “Niêm yết, đ
ăng tải trên trang TTĐT huyện”;
- Phòng Tư pháp huyện;
- Lưu: VT.P .TP.2 .NQAnh.49.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài Phú

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI BAN HÀNH NĂM 2015 ĐƯỢC RÀ SOÁT NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 799/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bn

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Chỉ thị

Số 01/2015/CT-UBND

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên – sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015

02/02/2015

 

2

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyện năm 2015.

16/3/2015

 

3

Chỉ thị

Số 02/2015/CT-UBND

Chỉ thị Về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Củ Chi

16/4/2015

 

 

Người lập biểuNguyễn Văn Hạnh

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Hoài Phú

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND HUYỆN CỦ CHI BAN HÀNH NĂM 2015 CÒN HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số: 799/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Chỉ thị

Số 02/2015/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Củ Chi

16/4/2015

 

 

Người lập biểuNguyễn Văn Hạnh

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Hoài Phú

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND HUYỆN CỦ CHI BAN HÀNH NĂM 2015 HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số: 779/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 01 năm 2016)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lc

1

Chỉ thị

Số 01/2015/CT-UBND

Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, tuyển sinh quân sự; công tác xây dựng, huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên - sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2015

Kết thúc năm 2015 hết thời hiệu thi hành

31/12/2015

2

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách huyện năm 2015; Chương trình công tác của UBND huyn năm 2015.

Kết thúc năm 2015 hết thời hiệu thi hành

 

31/12/2015

 

Người lập biểuNguyễn Văn Hạnh

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Hoài Phú

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 799/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 799/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/01/2016
Ngày hiệu lực 29/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 799/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 799/QĐ-UBND công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Củ Chi Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 799/QĐ-UBND công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Củ Chi Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 799/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Hữu Hoài Phú
Ngày ban hành 29/01/2016
Ngày hiệu lực 29/01/2016
Ngày công báo 01/03/2016
Số công báo Số 13
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 799/QĐ-UBND công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Củ Chi Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 799/QĐ-UBND công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Củ Chi Hồ Chí Minh

 • 29/01/2016

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2016

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 29/01/2016

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực