Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 01/2013/QĐ-UBND

Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức Trung tâm Văn hóa quận 6 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận 6 thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 26/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức Trung tâm Văn hóa quận 6 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN 6 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2013/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2904/QĐ-UB-VX ngày 20 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sáp nhập Trung tâm Văn hóa quận 6 và Công viên Phú Lâm, thành Trung tâm Văn hóa quận 6 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6;

Căn cứ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6;

Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-UBND-TCKH ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo Hội trường Trung tâm Văn hóa Quận 6;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 6 (tại Công văn số 204/TTVH ngày 11 tháng 5 năm 2015) và của Trưởng phòng Nội vụ quận 6 (tại Tờ trình số 580/TTr-NV ngày 06 tháng 7 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2:

“2. Vị trí:

Trung tâm Văn hóa quận 6 (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước (sau khi cân đối với nguồn thu sự nghiệp), được mở tài khoản ở kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính đặt tại địa chỉ số 170 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở 2: Tên gọi là Trung tâm Văn hóa Hậu Giang đặt tại địa chỉ số 259 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4:

“2. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ

Trung tâm có các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ; mỗi Tổ có Tổ trưởng và 01 Tổ phó do Giám đốc Trung tâm quyết định. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ tại chỗ và hướng dẫn hoạt động văn hóa thông tin của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp:

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công phụ trách các lĩnh vực: hành chính văn phòng, thư ký, văn thư, lưu trữ, tổng hợp, tài vụ, tổ chức, thi đua, dịch vụ, kỹ thuật, lái xe, bảo vệ, vệ sinh. Có nhiệm vụ thực hiện công tác hành chính - tổng hợp, văn thư, lưu trữ; quản lý, cung ứng vật tư, trang thiết bị cho hoạt động của Trung tâm; xây dựng kế hoạch tài chính - kế toán; thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo các hoạt động của Trung tâm; khai thác, tổ chức các dịch vụ văn hóa theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở phát huy hiệu quả năng lực viên chức, nhân viên và cơ sở vật chất của Trung tâm.

b) Tổ Thông tin cổ động:

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công phụ trách các lĩnh vực: thông tin lưu động, thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm. Tổ chức các hoạt động tại chỗ và lưu động về tuyên truyền cổ động triển lãm phục vụ trên địa bàn dân cư; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; phục vụ các nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp bách, các phong trào, cuộc vận động lớn tại địa phương.

c) Tổ Tuần tin:

Bao gồm viên chức, nhân viên được phân công phụ trách các lĩnh vực: lấy tin, viết bài, chụp ảnh. Có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động lấy tin, viết bài, chụp ảnh, thực hiện các phóng sự,... biên soạn và phát hành Bản tin theo quy định của pháp luật dưới sự quản lý của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận.

d) Tổ Thư viện:

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức, quản lý, thu thập, bổ sung, khai thác, xử lý và giới thiệu vốn tài liệu; tham gia xây dựng thư viện, tủ sách cơ sở.

đ) Tổ Văn hóa - Văn nghệ:

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu nhu cầu và tổ chức các hoạt động liên hoan, hội thảo, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, lễ hội truyền thống, xây dựng các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm; bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa - văn nghệ cho cơ sở; tổ chức các lớp năng khiếu về nghệ thuật.

e) Tổ Khai thác biểu diễn:

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, kịch, ảo thuật (có nhu cầu và phục vụ). Liên kết, phối hợp với các đơn vị trong nước tổ chức các chương trình biểu diễn ca múa nhạc, chương trình nghệ thuật lớn phục vụ khán giả theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật. Tổ chức đào tạo, phối hợp, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức và các đơn vị nghệ thuật, cá nhân có nhu cầu theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

g) Căn cứ quy mô hoạt động, Giám đốc Trung tâm xây dựng phương án tổ chức các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ cho phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài bộ máy tổ chức trên, Trung tâm còn có các Câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc được sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các Tổ.”

3. Sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 5:

“b) Trụ sở Trung tâm Văn hóa Hậu Giang;”

4. Sửa đổi Khoản 1, Điều 9:

“1. Đối với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố:

Trung tâm chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố; thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố.”

5. Sửa đổi Điểm b, Khoản 3, Điều 9:

“b) Đối với các cơ quan chuyên môn khác, ban ngành, đoàn thể thuộc quận:

Trung tâm có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn; cùng các đơn vị phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách về hoạt động phong trào sự nghiệp văn hóa của Đảng và Nhà nước theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố;

Chủ động xây dựng mối liên kết, liên tịch với các ngành nhằm mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa vững mạnh, rộng khắp. Định kỳ sáu tháng, năm tổ chức họp sơ, tổng kết với các ngành có ký kết liên tịch để rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp thực hiện kế hoạch. Trung tâm đóng vai trò chủ trì thực hiện.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Nội vụ quận 6, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND TP.HCM;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- TTQU-TTUBND Q6;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể Q6;
- VPQU, các Ban Đảng Quận ủy Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Q6;
- UBND 14 phường;
- Lưu: VT, PNV (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo15/08/2015
Số công báoSố 40
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/10/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức Trung tâm Văn hóa quận 6 Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức Trung tâm Văn hóa quận 6 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Văn Hoan
       Ngày ban hành16/07/2015
       Ngày hiệu lực23/07/2015
       Ngày công báo15/08/2015
       Số công báoSố 40
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/10/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức Trung tâm Văn hóa quận 6 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức Trung tâm Văn hóa quận 6 Hồ Chí Minh