Quyết định 01/2019/QĐ-UBND

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận 6 thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 18 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ v quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định s 475/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc công b kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018 đi với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân quận 6, y ban nhân dân quận 6;

Theo đề nghị của Trưng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 1224/TP ngày 14 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Bãi bỏ toàn bộ 07 (bảy) văn bản quy phạm pháp luật

Nay bãi bỏ toàn bộ 07 (bảy) văn bản quy phạm pháp luật do y ban nhân dân quận 6 ban hành sau đây:

1. Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND quận 6 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ.

2. Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6.

3. Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tchức và hoạt động của Trung tâm dạy nghquận 6.

4. Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa quận 6.

5. Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc sửa đi, bsung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6.

6. Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tchức và hoạt động của Bệnh viện quận 6.

7. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của Ủy ban nhân dân quận 6 về độ mật tài liệu của UBND quận 6 và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thc hin

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch y ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo TP.HC
M;
- S
Tư pháp TP.HCM;
- TTQ
U - TT.UBND Q6;
- Phòng, Ban, Ngành Q6;
- Ủy ban nhân dân 14 phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2019
Ngày hiệu lực26/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận 6 thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

          • 18/10/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/10/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực