Quyết định 03/2015/QĐ-UBND

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 03/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện quận 6 Hồ Chí Minh 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quận 6 thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 26/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện quận 6 Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 03/2015/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện quận 6 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6;

Căn cứ Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xếp hạng Bệnh viện Quận 6 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 6;

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện quận 6 (tại Công văn số 560/BV ngày 23 tháng 9 năm 2015), Trưởng phòng Nội vụ quận 6 (tại Tờ trình số 1050/TTr-NV ngày 17 tháng 11 năm 2015) và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp (tại Công văn số 752/TP ngày 05 tháng 11 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1826/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Nội vụ quận 6, Giám đốc Bệnh viện quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- S
Y tế;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- TTQU-TTUBND Q6;
- VPUBND Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Lưu: VT, PN
V (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN QUẬN 6
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân quận 6)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí

Bệnh viện quận 6 là đơn vị sự nghiệp y tế chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 6, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật theo ngành của Sở Y tế.

Điều 2. Tư cách pháp lý

Bệnh viện quận 6 là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Kho bạc nhà nước.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Bệnh viện quận 6 có chức năng khám chữa bệnh, thực hiện các chương trình quốc gia về y tế được giao, hướng dẫn các hoạt động thuộc lĩnh vực đó theo đúng chính sách, luật pháp, các quy định của Nhà nước.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Cấp cứu - khám bệnh - chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh về nội khoa, ngoại khoa và phạm vi phẫu thuật thủ thuật được Sở Y tế cho phép;

d) Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu;

đ) Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

2. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học, cao đẳng và trung học;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện để nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc;

b) Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực chuyên môn để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

c) Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật (Trạm Y tế phường trong địa bàn Quận 6) khi Trung tâm Y tế Dự phòng quận yêu cầu;

b) Kết hp với Trung tâm Y tế dự phòng quận thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu trong địa bàn thành phố và các ngành.

5. Phòng bệnh:

Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

6. Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý kinh tế về y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức kinh tế.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Giám đốc và Phó Giám đốc Bệnh viện

1. Bệnh viện quận 6 do Giám đốc phụ trách, có từ hai đến ba Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

2. Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác của Bệnh viện quận 6, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế thành phố.

3. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những công việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Giám đốc vắng mặt.

4. Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 quyết định bổ nhiệm theo quy định.

5. Giám đốc Bệnh viện quận quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các phòng, khoa trực thuộc Bệnh viện.

6. Việc bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo quy định.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện

1. Các phòng:

a) Phòng Kế hoạch tổng hợp;

b) Phòng Vật tư, thiết bị y tế;

c) Phòng Điều dưỡng;

d) Phòng Tổ chức;

đ) Phòng Hành chính quản trị;

e) Phòng Tài chính Kế toán.

2. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa Y học cổ truyền;

c) Khoa Phục hồi chức năng;

d) Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc;

đ) Khoa Nội tổng hợp;

e) Khoa Nội tim mạch - Lão học;

g) Khoa Truyền nhiễm;

h) Khoa Ngoại tổng hợp;

i) Khoa Gây mê hồi sức;

k) Khoa Phụ sản;

l) Khoa Nhi;

m) Khoa Xét nghiệm (Huyết học, hóa sinh, vi sinh);

n) Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

o) Khoa Thăm dò chức năng;

p) Khoa Dược;

q) Khoa Dinh dưỡng, tiết chế;

r) Khoa Tai - mũi - họng;

s) Khoa Răng - hàm - mặt;

t) Khoa Mắt;

u) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

3. Giám đốc Bệnh viện quận có trách nhiệm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và thực hiện chế độ chính sách, chế độ lao động tiền lương hiện hành đối với viên chức thuộc Bệnh viện quận theo đúng quy định; đồng thời, ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa trực thuộc Bệnh viện quận.

Điều 7. Biên chế của Bệnh viện quận 6 do Ủy ban nhân dân quận 6 quyết định phân bổ trên cơ sở khối lượng công việc và trong phạm vi chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế quận được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao hàng năm.

Điều 8. Kinh phí hoạt động, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Chế độ hội họp:

a) Bệnh viện quận 6 họp giao ban toàn Bệnh viện hàng ngày. Hàng tuần, lãnh đạo Bệnh viện họp với Bí thư chi bộ hoặc Đại diện Cấp ủy chi bộ. Hàng tháng, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng, khoa họp để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng và đề ra kế hoạch công tác cho tháng tới; đồng thời, phổ biến các chủ trương chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ ở địa phương do cấp trên triển khai;

b) Bệnh viện quận tổ chức giao ban các khoa theo Quy chế Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành;

c) Định kỳ 6 tháng và một năm Bệnh viện quận báo cáo sơ kết, tổng kết công tác theo quy định;

d) Bệnh viện quận tổ chức họp đột xuất để triển khai các công tác quan trọng và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân quận và Sở Y tế thành phố.

2. Chế độ làm việc:

a) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và Luật Viên chức, quy định về 12 điều y đức của Bộ Y tế. Hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, trong giờ làm việc phải mặc đồng phục và đeo bảng tên theo quy định;

b) Viên chức và người lao động phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến cán bộ phụ trách và lãnh đạo Bệnh viện quận, của đồng nghiệp, cũng như của người bệnh và gia đình người bệnh.

Chương V

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Đối với Ủy ban nhân dân quận 6

Bệnh viện quận 6 chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân quận 6. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận 6 về việc thực hiện những mặt công tác đã được phân công.

Điều 11. Đối với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện quận 6 chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Sở Y tế, đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn kỹ thuật theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế.

Điều 12. Đối với các cơ quan khác trực thuộc Ủy ban nhân dân quận

1. Thực hiện mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.

2. Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực minh phụ trách, nếu chưa có sự thống nhất ý kiến với cơ quan, đơn vị khác, Giám đốc Bệnh viện quận chủ động tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định. Cụ thể mối quan hệ phối hợp về chuyên môn nghiệp vụ:

a) Chỉ đạo tuyến (chuyên môn kỹ thuật) đối với Trạm Y tế phường trong hoạt động quảnkhám chữa bệnh thông thường, khám bảo hiểm y tế tại phường;

b) Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận trong kế hoạch phát triển y tế tại địa phương;

c) Phối hợp với Phòng Y tế thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn;

d) Báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 13. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận

1. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận về phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan để đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về công tác vệ sinh phòng dịch để tự chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

2. Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Bệnh viện, Giám đốc có trách nhiệm giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện quận có trách nhiệm nghiên cu cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chức danh của công chức, viên chức, đề ra quy trình giải quyết một số công việc chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện nhưng không trái với nội dung Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 15. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc Bệnh viện đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2015
Ngày hiệu lực02/12/2015
Ngày công báo01/01/2016
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/10/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện quận 6 Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện quận 6 Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNgô Thành Luông
        Ngày ban hành25/11/2015
        Ngày hiệu lực02/12/2015
        Ngày công báo01/01/2016
        Số công báoSố 3
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/10/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện quận 6 Hồ Chí Minh 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2015/QĐ-UBND quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện quận 6 Hồ Chí Minh 2015