Quyết định 01/2016/QĐ-UBND

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 13/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Quyết đnh số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 05 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Xét ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Công văn số 58/PTP ngày 07 tháng 3 năm 2016 và đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 141/TTr-PVN ngày 21 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè ban hành kèm theo Quyết định 262/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, cụ thể như sau:

5. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc;

c) Khoa Nội tổng hp;

d) Khoa Ngoại tổng hợp;

đ) Khoa Phụ sản;

e) Khoa Nhi

g) Khoa Y học dân tộc;

h) Khoa Chuẩn đoán hình ảnh (X quang, Siêu âm, nội soi);

i) Khoa Xét nghiệm (Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh);

k) Khoa Dược;

l) Khoa Chống nhiễm khuẩn;

m) Liên chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Mắt;

n) Khoa Dinh dưỡng, tiết chế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành, là bộ phận không tách rời của Quyết định số 262/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè và thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc Bệnh viện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- TT Công báo Thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- TTUB, CT, các PCT;
- Phòng Tư pháp;
- L
ưu: VT, PNV, T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2016
Ngày hiệu lực06/04/2016
Ngày công báo01/07/2016
Số công báoTừ số 54 đến số 55
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/2016/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Lưu
        Ngày ban hành30/03/2016
        Ngày hiệu lực06/04/2016
        Ngày công báo01/07/2016
        Số công báoTừ số 54 đến số 55
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 01/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2016/QĐ-UBND sửa đổi quy chế tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh