Quyết định 04/2016/QĐ-UBND

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 61/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Bệnh viện huyện Nhà Bè trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè;

Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc;

Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn về công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè tại Tờ trình số 24/TTr-BV ngày 26 tháng 8 năm 2016 và văn bản số 477/PNV ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Trưởng phòng Nội vụ huyện Nhà Bè,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 262/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện huyện Nhà Bè; thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện huyện Nhà Bè và thay thế Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện huyện Nhà Bè.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Trưởng phòng Nội vụ huyện Nhà Bè, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P. NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bệnh viện huyện Nhà Bè là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Sở Y tế.

Điều 2. Bệnh viện huyện Nhà Bè là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Bệnh viện huyện Nhà Bè có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về kỹ thuật y tế như: Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; phòng bệnh cho người dân trên địa bàn; đào tạo cán bộ y tế; nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến (về chuyên môn kỹ thuật) đối với các Trạm Y tế xã - thị trấn.

Điều 4. Nhiệm vụ - Quyền hạn:

Bệnh viện huyện Nhà Bè có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình và các giải pháp thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện và tổ chức triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

2. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y tế chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú;

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước;

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường và một số bệnh thuốc chuyên khoa về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa;

d) Tổ chức giám định sức khỏe khi có yêu cầu;

đ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng chuyên môn của đơn vị cũng như theo quy định của Sở Y tế.

3. Đào tạo cán bộ y tế:

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế;

b) Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

4. Nghiên cứu khoa học về y học:

a) Tổ chức tổng kết, đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu;

b) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

c) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

5. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:

a) Lập kế hoạch, giám sát thực hiện quy chế chuyên môn và chỉ đạo trạm y tế xã, thị trấn thực hiện các phác đồ chẩn đoán và điều trị;

b) Phối hợp triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã, thị trấn.

6. Phòng bệnh:

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch;

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

7. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

8. Quản lý kinh tế y tế:

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí;

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế;

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Bệnh viện; từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

d) Từng bước đầu tư bằng nguồn vốn huy động của xã hội.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè giao.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Bệnh viện huyện Nhà Bè do Giám đốc phụ trách, giúp việc cho Giám đốc có từ hai đến ba Phó Giám đốc.

Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định bổ nhiệm.

Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện.

2. Giám đốc là người đứng đầu Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện.

3. Phó Giám đốc Bệnh viện là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về những phần việc được phân công phụ trách và được ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi Giám đốc đi vắng.

4. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị;

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp (Phòng Kế hoạch tổng hợp, Tổ tin học, Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện, Tổ truyền thông giáo dục sức khỏe và Tổ vật tư - thiết bị y tế).

c) Phòng Tài chính - Kế toán;

d) Phòng Điều dưỡng( Phòng Điều dưỡng và Tổ công tác xã hội)

5. Các khoa:

a) Khoa Khám bệnh (Khoa Khám bệnh, Phòng khám Bác sĩ gia đình và Tổ chăm sóc khách hàng);

b) Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc;

c) Khoa Nội tổng hợp

d) Khoa Ngoại tổng hợp;

đ) Khoa Phụ sản;

e) Khoa Nhi;

g) Khoa Y, dược cổ truyền;

h) Khoa Chẩn đoán hình ảnh

i) Khoa Xét nghiệm

k) Khoa Dược;

l) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

m) Khoa Dinh dưỡng - tiết chế

n) Liên chuyên khoa Tai-Mũi-Họng, Răng-Hàm-Mặt, Mắt.

6. Nhiệm vụ của từng Khoa, Phòng, của Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các khoa, phòng, bác sĩ, dược sĩ, y tá... và cán bộ, viên chức thuộc Bệnh viện, thực hiện theo quy định tại Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 6. Biên chế:

Biên chế của Bệnh viện huyện Nhà Bè do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè giao hàng năm theo phân cấp.

Điều 7. Kinh phí hoạt động:

Kinh phí hoạt động và trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc:

1. Thực hiện chế độ làm việc theo quy định chung của Nhà nước và ngành y tế.

2. Bệnh viện huyện hàng tháng tổ chức họp một lần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương; tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện hoặc của lãnh đạo Sở Y tế.

3. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất theo quy định.

4. Cán bộ, viên chức của Bệnh viện được phân công nhiệm vụ cụ thể, phải mặc trang phục và đeo thẻ công chức theo quy định.

5. Viên chức phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ phụ trách và lãnh đạo Bệnh viện, của đồng nghiệp, cũng như của bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

Điều 9. Quan hệ phối hợp công tác:

1. Đối với Ủy ban nhân dân Huyện:

a) Bệnh viện huyện Nhà Bè chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân Huyện. Giám đốc trực tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện các mặt công tác đã được phân công.

b) Trường hợp Hội đồng nhân dân Huyện có yêu cầu, nếu được sự ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thì Giám đốc báo cáo hoặc giải trình những vấn đề có liên quan trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

2. Đối với Sở Y tế:

Bệnh viện huyện chịu sự hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời thực hiện và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu cầu của Sở Y tế.

3. Đối với các cơ quan khác thuộc Ủy ban nhân dân Huyện:

a) Thực hiện mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng nhiệm vụ theo quy định.

b) Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất trí với ý kiến của các cơ quan khác, thì Giám đốc Bệnh viện chủ động tập hợp các ý kiến và trình Ủy ban nhân dân Huyện quyết định.

4. Đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức xã hội thuộc huyện:

a) Phối hợp các ngành, đoàn thể có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân Huyện nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác vệ sinh phòng bệnh.

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc về chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện, Giám đốc có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

5. Đối với Phòng Y tế huyện Nhà Bè.

Bệnh viện huyện Nhà Bè phối hợp với Phòng Y tế huyện trong hoạt động thanh kiểm tra hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

6. Đối với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nhà Bè.

Bệnh viện huyện Nhà Bè phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng Huyện trong việc hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với Trạm Y tế xã, thị trấn và trong thực hiện kế hoạch phát triển y tế tại địa phương.

7. Đối với Trạm Y tế các xã - thị trấn.

Bệnh viện huyện Nhà Bè chỉ đạo tuyến (chuyên môn kỹ thuật) đối với Trạm Y tế xã, thị trấn trong hoạt động khám chữa bệnh thông thường, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại xã, thị trấn.

8. Đối với Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn.

Bệnh viện huyện Nhà Bè phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn trong việc giám sát hoạt động y tế, quản lý những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bàn xã - thị trấn.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10.

1. Căn cứ Quy chế này, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè có trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện và xây dựng Quy chế làm việc trong nội bộ đơn vị, trong đó có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức trong Bệnh viện.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế này, Giám đốc Bệnh viện đề nghị, có sự tham khảo với Trưởng Phòng Nội vụ trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè xem xét quyết định.

3. Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè giao Trưởng Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu04/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2016
Ngày hiệu lực13/10/2016
Ngày công báo01/11/2016
Số công báoSố 135
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu04/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Văn Lưu
       Ngày ban hành06/10/2016
       Ngày hiệu lực13/10/2016
       Ngày công báo01/11/2016
       Số công báoSố 135
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016

           • 06/10/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/10/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực