Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè đã được thay thế bởi Quyết định 04/2016/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 13/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của y ban Thường vụ Quốc hội vdanh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện - quận, phường; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của y ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của y ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh;Quyết định 18/2014/QĐ-UBND sửa đổi trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh 'kèm theo Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011

Xét ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Công văn số 241/PTP ngày 21 tháng 9 năm 2015 và đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 445/TTr-PNV ngày 23 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè ban hành kèm theo Quyết định 262/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của y ban nhân dân huyện Nhà Bè, cụ thể như sau:

a) Khoa Khám bệnh;

b) Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc;

c) Khoa Nội tổng hợp;

d) Khoa Ngoại tổng hợp;

đ) Khoa Phụ sản;

e) Khoa Nhi

g) Khoa Y học dân tộc;

h) Khoa Chuẩn đoán hình ảnh (X quang, Siêu âm, nội soi);

i) Khoa Xét nghiệm (Huyết học, Hóa sinh, Vi sinh);

k) Khoa Dược;

l) Khoa Chống nhiễm khuẩn;

m) Liên chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Mắt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành, là bộ phận không tách rời của Quyết đnh số 262/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của y ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quy chế tchức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tư Pháp;
- TT Công báo Thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- TTUB, CT, các PCT;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT, PNV, T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực07/10/2015
Ngày công báo01/11/2015
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Lưu
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực07/10/2015
        Ngày công báo01/11/2015
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/10/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2015/QĐ-UBND tổ chức hoạt động bệnh viện huyện Nhà Bè