Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định 71/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 01/2020/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 71/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2019/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2849/STC-TCHCSN ngày 05/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tại điểm 2, khoản 1, điều 1 của Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh, như sau:

Mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ):

- 50.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 01 giờ đến dưới 04 giờ).

Điều 2. Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 71/2019/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL –Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K19.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2020
Ngày hiệu lực06/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 01/2020/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 71/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 01/2020/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 71/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu01/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýPhan Cao Thắng
       Ngày ban hành06/01/2020
       Ngày hiệu lực06/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 01/2020/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 71/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/2020/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 71/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

        • 06/01/2020

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/01/2020

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực