Quyết định 71/2019/QĐ-UBND

Quyết định 71/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 57/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 71/2019/QĐ-UBND mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2018/QĐ-UBND NGÀY 07/12/2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2849/STC-TCHCSN ngày 05/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ- UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3 như sau:

“Mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông ban đêm (bao gồm cả lực lượng cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ):

- 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên).

- 50.000 đồng/người/ca (01 ca dưới 04 giờ).”

2. Bổ sung Khoản 5, Điều 3 như sau:

“5. Chi vận hành số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông: 200.000 đồng/một số điện thoại/tháng.”

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2018/QĐ- UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra VBQPPL –Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH-CB, K7, K19.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu71/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 71/2019/QĐ-UBND mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 71/2019/QĐ-UBND mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu71/2019/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýHồ Quốc Dũng
     Ngày ban hành19/12/2019
     Ngày hiệu lực01/01/2020
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 71/2019/QĐ-UBND mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 71/2019/QĐ-UBND mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Bình Định