Quyết định 01/QĐ-BCĐNN

Quyết định 01/QĐ-BCĐNN năm 2015 về phê duyệt phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn năm 2015-2016 của của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 01/QĐ-BCĐNN 2015 phê duyệt phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC V KHOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-BCĐNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY RỪNG KHI XẢY RA CHÁY LỚN NĂM 2015 - 2016 CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC

n cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001;

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 21/11/2013;

Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020;

Chthị 04/CTT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn năm 2015 - 2016 của Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Bảo đảm chủ động và hiệu quả trong việc chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương ở những vùng trọng điểm và các khu vực có nguy cơ cháy lớn khác, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản, tài nguyên rừng và ảnh hưởng môi trường sống.

2. Tổ chức lực lượng chữa cháy rừng

2.1. Xây dựng và phê duyệt phương án PCCCR

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chđạo xây dựng và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh và cho các khu vực trọng điểm về cháy rừng, có trách nhiệm chđạo tổ chức thực hiện phương án hiệu quả.

2.2. Tổ chức, quản lý lực lượng PCCCR

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc tổ chức, quản lý lực lượng PCCCR đối với chủ rừng, cơ quan Kim lâm và cơ quan Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, Cứu nạn được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định 09, cụ thể:

a) Những chrừng là cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thành lập và trực tiếp quản lý, duy trì hoạt động của Tổ, đội PCCCR và ban hành Quy chế hoạt động, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động của Tổ, đội PCCCR.

b) Cơ quan Kiểm lâm có trách nhiệm thành lập và trực tiếp quản lý, duy trì hoạt động của các đơn vị PCCCR thuộc phạm vi quản lý của mình; chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức hun luyện, bi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ PCCCR đối với lực lượng chuyên ngành PCCCR.

c) Cơ quan Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, Cứu nạn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Kiểm lâm tổ chức lực lượng phòng cháy.

2.3. Chỉ huy chữa cháy rừng

a) Những vụ cháy trong phạm vi kiểm soát của địa phương

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ huy việc chữa cháy rừng. Chỉ huy đơn vị Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, Cu nạn, lãnh đạo cơ quan Kiểm lâm địa phương có mặt tại nơi xảy tham gia chỉ huy chữa cháy. Chủ rừng là cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo vệ rừng do mình quản lý tham gia chữa cháy rừng; Trưởng thôn, bản tại nơi xảy ra cháy rừng có trách nhiệm tham gia chỉ huy chữa cháy; nếu chủ rừng là hộ gia đình hoặc cá nhân thì Trưởng thôn, bản hoặc người được ủy quyền tại nơi xảy ra cháy rừng là người chỉ huy chữa cháy.

b) Những vụ cháy có sự hỗ trợ của Trung ương

Đối với những vụ cháy rừng khi vượt quá tầm kiểm soát của địa phương, có sự tham gia hỗ trợ chữa cháy của Trung ương, người chỉ huy chữa cháy cao nhất là lãnh đạo Ban chỉ đạo nhà nước có mặt tại hiện trường hoặc ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ huy, Cục trưởng Cục Kiểm lâm phối hợp với lãnh đạo các lực lượng Công an, Quân đội được Ban Chỉ đạo nhà nước huy động tham gia chữa cháy phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy chữa cháy tại hiện trường.

2.4. Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản để chữa cháy rừng

Trong những trường hợp cần thiết phải tăng cường lực lượng và phương tiện để kịp thời ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng, những người có thẩm quyền ban hành lệnh điều động lực lượng, phương tiện quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kim lâm, sau đây có thẩm quyền ban hành lệnh huy động:

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh huy động lực lượng, phương tiện trên địa bàn; các Bộ, ngành, tổ chức xã hội huy động lực lượng, phương tiện thuộc Bộ, ngành, tổ chức mình khi cháy rừng xảy ra trên quy mô lớn;

b) Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành lệnh huy động lực lượng, phương tiện của các Chi cục Kiểm lâm vùng, Hạt Kiểm lâm các Vườn quốc gia thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

c) Chủ tịch UBND tỉnh ban hành lệnh huy động lực lượng, phương tiện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

d) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh ban hành lệnh huy động lực lượng, phương tiện của các đơn vị Kiểm lâm.

Trong trường hợp cháy rừng vượt quá tầm kiểm soát và khả năng giải quyết của tnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng chỉ đạo giải quyết và huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng kịp thời.

3. Thời gian thực hiện Phương án: Năm 2015 - 2016

(Nội dung cụ thể tại Phương án kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ rừng và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng CP Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí thành viên BCĐNN;
- UBND các tỉnh, TP;
- Ban Chỉ đạo các tỉnh, TP;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Cục Kiểm lâm;
- Văn phòng Ban chỉ đạo NN,
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VPBCĐNN.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Cao Đức Phát

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/QĐ-BCĐNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu01/QĐ-BCĐNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2015
Ngày hiệu lực01/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/QĐ-BCĐNN

Lược đồ Quyết định 01/QĐ-BCĐNN 2015 phê duyệt phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 01/QĐ-BCĐNN 2015 phê duyệt phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu01/QĐ-BCĐNN
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành01/04/2015
        Ngày hiệu lực01/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 01/QĐ-BCĐNN 2015 phê duyệt phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 01/QĐ-BCĐNN 2015 phê duyệt phương án chữa cháy rừng khi xảy ra cháy lớn

         • 01/04/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/04/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực