Quyết định 0119/QĐ-BTM

Quyết định 0119/QĐ-BTM năm 2007 về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 0119/QĐ-BTM Quy chế Tổ chức Hoạt động Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam


BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 0119/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia – Chương trình Thương hiệu Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 250/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010 và Quyết định số 259/2005/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2005 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia – Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia – Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Điều 2. Các ông Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Quốc gia, các Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia, các thành viên Ban Thư ký, Ban Tư vấn chiến lược, Hội đồng các Ban chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lưu: VT, XTTM.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
Trương Đình Tuyển

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA – CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 0119/QĐ-BTM ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chế độ làm việc, mối quan hệ công tác giữa các thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, giữa Hội đồng Thương hiệu Quốc gia với Ban Thư ký chương trình Thương hiệu Quốc gia, Hội đồng các Ban chuyên gia, Ban Tư vấn chiến lược của Chương trình và các doanh nghiệp tham gia chương trình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, Ban Thư ký, Hội đồng các Ban chuyên gia và Ban Tư vấn chiến lược, doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia chương trình có trách nhiệm chấp hành và thực hiện các nội dung của quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc

- Mọi hoạt động phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong quan hệ tổ chức và giải quyết các công việc của chương trình.

- Giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm.

- Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc đảm bảo rõ ràng, kịp thời và hiệu quả theo chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, theo quy chế đã được ban hành;

- Bảo đảm sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong quá trình giải quyết công việc.

Chương 2.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia

4.1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Thương hiệu Quốc gia gồm Bộ trưởng Bộ Thương mại làm Chủ tịch Hội đồng, 01 Thứ trưởng Bộ Thương mại làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, 01 Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và các ủy viên hội đồng theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Thực hiện tư vấn cho Chính phủ về xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia Việt Nam.

- Thông qua hệ thống các tiêu chí và quy trình để lựa chọn thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ) tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia, thông qua quy trình và hệ thống tiêu chí Giải thưởng Xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ.

- Phê duyệt danh sách các thương hiệu sản phẩm được lựa chọn tham gia chương trình thương hiệu quốc gia, phê duyệt danh sách các doanh nghiệp đạt giải thưởng xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ.

- Được cung cấp báo cáo về các hoạt động, các ấn phẩm, tài liệu của Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

- Được quyền có ý kiến và biểu quyết đối với các nội dung và hoạt động của Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

4.3. Phương thức hoạt động

- Hội đồng Thương hiệu Quốc gia họp mỗi năm 2 lần. Trong trường hợp đột xuất, Chủ tịch triệu tập các cuộc họp bất thường.

- Cuộc họp chỉ diễn ra khi có ít nhất 60% số thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đăng ký tham dự.

- Đối với những vấn đề cần xin ý kiến và lấy biểu quyết của các thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia thì chỉ có các thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia có mặt được quyền biểu quyết, những thành viên cử đại diện thay mặt tham dự không được quyền biểu quyết.

- Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia sẽ chủ trì các cuộc họp Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, trường hợp Chủ tịch vắng mặt sẽ ủy nhiệm cho một Phó Chủ tịch thay thế chủ trì cuộc họp.

- Ý kiến biểu quyết được thông qua khi có trên 50% số thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia có mặt tại cuộc họp đồng ý với ý kiến đề xuất được đưa ra, những ý kiến dưới 50% sẽ được bảo lưu để xem xét hoặc chuyển Hội đồng các Ban chuyên gia, Ban Tư vấn chiến lược, các Bộ/Ngành liên quan nghiên cứu và cho ý kiến.

Điều 5. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng các Ban chuyên gia

5.1. Cơ cấu tổ chức

- Hội đồng các tiểu ban chuyên gia gồm các Ban chuyên gia phân theo ngành hàng;

- Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia ra quyết định thành lập Hội đồng các Ban Chuyên gia;

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng các Ban chuyên gia.

- Số lượng các Ban chuyên gia được chia thành các tiểu ban theo từng ngành hàng;

- Mỗi Ban chuyên gia bao gồm 5 thành viên với cơ cấu 1 trưởng ban, 1 phó trưởng ban và 3 ủy viên;

- Trưởng mỗi ban chuyên gia do thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia thuộc lĩnh vực chuyên ngành giới thiệu hoặc do Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia yêu cầu Bộ/Ngành liên quan giới thiệu;

- Phó trưởng Ban chuyên gia là chuyên gia về tiêu chuẩn hóa và chất lượng của ngành mà Ban Chuyên gia phụ trách;

- 03 ủy viên là các chuyên gia tư vấn về quản trị kinh doanh, marketing chiến lược và xây dựng thương hiệu.

5.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Hội đồng các Ban chuyên gia là bộ phận giúp việc cho Hội đồng Thương hiệu Quốc gia;

- Nghiên cứu, soạn thảo và đề xuất điều chỉnh hệ thống các tiêu chí lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam;

- Thẩm định hồ sơ thương hiệu sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia;

- Điều tra và thẩm định thực tế tại doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia;

- Lập báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia;

- Được cung cấp báo cáo, thông tin, tài liệu và ấn phẩm của Chương trình Thương hiệu Quốc gia.

5.3. Phương thức hoạt động

- Các cuộc họp Hội đồng các Ban chuyên gia họp sẽ do Chủ tịch Hội đồng các Ban chuyên gia sẽ triệu tập;

- Các cuộc họp Ban chuyên gia sẽ do Ban Thư ký phối hợp, sắp xếp và tổ chức;

- Trưởng ban Ban chuyên gia chủ trì các cuộc họp và có trách nhiệm điều hành, tổng hợp, báo cáo kết quả lên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia thông qua Ban Thư ký.

Điều 6. Tổ chức và hoạt động của Ban Thư ký

6.1. Cơ cấu tổ chức

- Tổng Thư ký là Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Phó Tổng Thư ký là 01 Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, do Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia bổ nhiệm;

- Ban Thư ký bao gồm Ban Thư ký điều hành gồm các thành viên do Tổng Thư ký bổ nhiệm, các thành viên do các cơ quan liên quan giới thiệu và các tiểu ban giúp việc bao gồm: Tiểu ban tài chính, Tiểu ban lễ tân, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Chương trình Thương hiệu Quốc gia, Tiểu ban truyền thông và quan hệ cộng đồng, Tiểu ban Tạp chí Tiếp thị và Thương hiệu, Tiểu ban Diễn đàn Tiếp thị và Thương hiệu thường niên, Tiểu ban nghiên cứu và phát triển, Tiểu ban Giải thưởng.

6.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Ban Thư ký là Bộ phận giúp việc cho Hội đồng Thương hiệu Quốc gia;

- Nhiệm vụ của Ban Thư ký điều hành: Quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát các nội dung của Chương trình Thương hiệu Quốc gia;

- Báo cáo các hoạt động triển khai trong Chương trình Thương hiệu Quốc gia lên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia;

- Tập hợp các đề xuất, xây dựng các đề án chi tiết và tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình Thương hiệu Quốc gia;

- Hậu cần và phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia; các Ban chuyên gia, Ban Tư vấn chiến lược;

- Xây dựng và quản lý Tạp chí Tiếp thị và Thương hiệu của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia;

- Tổ chức Diễn đàn Tiếp thị và Thương hiệu thường niên;

- Nhiệm vụ của các Tiểu ban: tiến hành các hoạt động do Tổng Thư ký phân công nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chương trình Thương hiệu Quốc gia;

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phối hợp với Hội đồng các Ban chuyên gia lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia và các giải thưởng của Chương trình.

6.3. Phương thức hoạt động

- Hội đồng Thương hiệu Quốc gia giao Cục Xúc tiến Thương mại là thường trực Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam;

- Tổng Thư ký quyết định thành lập, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký và các tiểu ban giúp việc;

- Tổng Thư ký chủ trì các cuộc họp và hoạt động triển khai bởi Ban Thư ký, có trách nhiệm điều hành, tổng hợp thông tin và báo cáo lên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia.

Điều 7. Tổ chức và hoạt động của Ban Tư vấn chiến lược

7.1. Cơ cấu tổ chức

Ban Tư vấn chiến lược bao gồm các thành viên được giới thiệu từ các viện nghiên cứu, cơ quan truyền thông, các trường đại học, các công ty tư vấn trong và ngoài nước. Trưởng Ban Tư vấn chiến lược là 01 Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thương hiệu Quốc gia.

7.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tư vấn hoạch định tầm nhìn chiến lược Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam và các kế hoạch của chương trình;

- Xây dựng nội dung Tạp chí của Hội đồng Thương hiệu Quốc gia và nội dung Diễn đàn Tiếp thị và Thương hiệu thường niên;

- Được cung cấp các ấn phẩm, tài liệu và thông tin về Chương trình Thương hiệu Quốc gia;

7.3. Phương thức hoạt động

- Ban Tư vấn chiến lược của Chương trình họp theo sự triệu tập của Trưởng ban;

- Trưởng ban chủ trì các cuộc họp và các hoạt động được tiến hành bởi Ban Tư vấn chiến lược;

- Phối hợp với Ban Thư ký thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển cho chương trình;

- Ban Tư vấn chiến lược soạn thảo các báo cáo đề xuất với Hội đồng Thương hiệu Quốc gia.

Điều 8. Tổng kết đánh giá kết quả làm việc

Hàng năm, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia tập hợp báo cáo từ các Ban, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình và báo cáo lên Chính phủ và thực hiện tư vấn cho Chính phủ về xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu và hình ảnh quốc gia Việt Nam.

Điều 9. Cấu trúc Tổ chức Chương trình Thương hiệu Quốc gia

Phụ lục Cấu trúc kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Quy trình lựa chọn thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình

a. Tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp:

Bước 1: Doanh nghiệp cung cấp thông tin mô tả ban đầu cho Ban Thư ký theo mẫu;

Bước 2: Ban Thư ký căn cứ vào tiêu chí sàng lọc để xác định doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn làm hồ sơ đăng ký tham gia chương trình;

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo mẫu gửi tới Ban Thư ký;

Bước 4: Ban Thư ký tập hợp hồ sơ và chuyển sang Hội đồng Ban chuyên gia;

b. Đánh giá và thẩm tra

Bước 5: Hội đồng các Ban chuyên gia nghiên cứu, đánh giá, thẩm tra thực địa;

Bước 6: Hội đồng Ban chuyên gia chuyển kết quả cho Ban Thư ký để báo cáo Hội đồng Thương hiệu Quốc gia;

Bước 7: Ban Thư ký báo cáo Hội đồng Thương hiệu Quốc gia;

Bước 8: Hội đồng Thương hiệu Quốc gia xem xét, quyết định;

c. Thông báo kết quả

Bước 9: Ban Thư ký thông báo kết quả cho Doanh nghiệp và tiếp tục hướng dẫn các thủ tục cần thiết tiếp theo.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có gì vướng mắc, các cá nhân, có thể báo cáo với người phụ trách để nghiên cứu bổ sung và điều chỉnh./.

 

DANH SÁCH THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2008

 

STT

Doanh nghiệp

Thương hiệu

Sản phẩm

1

Công ty CP XNK Thủy sản An Giang

Agifish

Cá tra, cá basa fillet, nguyên con đông lạnh và các sản phẩm khác chế biến từ cá tra, basa

2

Công ty TNHH May Thêu Giầy An Phước

An Phước

Áo chemese, áo thun, Quần tây, Veston

3

Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên

Biti's

Giày dép

4

Công ty CP Nhựa Bình Minh

BM Plasco

Ống nhựa uPVC, HDPE, phụ tùng ống PVC

5

Công ty TNHH Một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam

Cadivi

Dây và cáp điện

6

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam

Casumina

Săm lốp xe các loại

7

Công ty TNHH Máy tính CMS

CMS

Máy tính để bàn; Máy tính xách tay; Máy chủ

8

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang

Điện quang

Bóng đèn huỳnh quang

9

Công ty CP XD và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Hòa Bình

Các loại công trình xây dựng dân dụng

10

Công ty CP Bánh kẹo Kinh Độ

Kinh Đô

Bánh kẹo

11

Công ty TNHH Minh Long I

Minh Long I

Bộ bàn ăn, bộ đồ trà, gốm sứ dân dụng

12

Công ty CP May Nhà Bè

Nhà Bè

Bộ Veston, áo sơ mi nam

13

Công ty CP Dược phẩm OPC

OPC

Thuốc sản xuất từ dược liệu

14

Tổng Công ty May Phong Phú

Phong Phú

Khăn bông; Vải; Hàng may mặc

15

Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí

PTSC

Dịch vụ kỹ thuật dầu khí PTSC

16

Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí

PVPro

Dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ trong lĩnh vực chế biến dầu khí

17

Công ty CP Nhựa Rạng Đông

Rạng Đông

Sản phẩm nhựa

18

Công ty Robot

Robot

Ổn áp, thiết bị điện, dây điện từ, dây và cáp điện

19

Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài gòn

Sabeco

Bia Saigon và Bia 333

20

Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist

SaigonTourist

Dịch vụ tour du lịch

21

Công ty CP Hợp tác Kinh tế và XNK Savimex

Savimex

Dòng sản phẩm trang trí nội thất

22

Công ty Vàng bạc đá quý Sài gòn

SJC

Vàng miếng SJC; Thỏi vàng 1 kilo; Nữ trang SJC

23

Công ty TNHH SX & TM Thịnh Phát

Thiphaco

Cáp điện lực có giáp băng; Dây nhôm lõi thép trần

24

Công ty Lương thực Tiền Giang

Tigifood

Gạo đóng gói các loại; Nước giải khát Suối xanh

25

Công ty CP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Trường Thành

Đồ gỗ nội thất, ngoại thất; Ván lót sàn

26

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Vietcombank

Thẻ Connect 24

27

Tổng Công ty May Việt Tiến

Viettien

Quần áo

28

Công ty CP Vinacafe Biên Hòa

Vinacafe

Cà phê hòa tan 3 trong 1

29

Công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam

Vinaconex

Xây dựng các công trình

30

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT

VNPT

Dịch vụ Viễn thông


DANH SÁCH THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM ĐƯỢC LỰA CHỌN THAM GIA
CHƯƠNG TRÌNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2008

 

STT

Doanh nghiệp

Thương hiệu

Biểu trưng

Người liên hệ

Chức vụ

Điện thoại

FAX

Email

Website

1

Công ty CP XNK Thủy sản An Giang

Agifish

 

Ông Ngô Phước Hậu

Tổng Giám đốc

076852939
076852368

076852202

agifish.co@agifish.com.vn

agifish.com.vn

2

Công ty TNHH May Thêu Giầy An Phước

An Phước

 

Bà Nguyễn Lan Phương

Trưởng phòng Marketing

088331429

088350058

marketing@anphuoc.com

anphuoc.com

3

Công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên

Biti's

 

Vưu Khải Thành

Tổng Giám đốc

088754513
088767336

088753443
088752871

vanthu@bitis.com.vn

bitis.com.vn

4

Công ty CP Nhựa Bình Minh

BM Plasco

 

Bà Nguyễn Thị Kim Yến

Giám đốc Marketing

089690973
089694524

089606814

binhminh@binhminhplastic.com.vn

binhminhplastic.com.vn

5

Công ty CP Dây - Cáp điện Việt Nam

Cadivi

 

Ông Hoàng Nghĩa Dân

Tổng Giám đốc

088299443

088299437

cadivi@cadivi.com.vn

cadivi.com.vn

6

Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam

Casumina

 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

Tổng Giám đốc

089303122

089303205

casumina@casumina.com.vn

casumina.com.vn

7

Công ty TNHH Máy tính CMS

CMS

 

Ông Nguyễn Phước Hải

Tổng Giám đốc

047875959

047875950

webmaster@cms.com.vn

cms.com.vn

8

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang

Điện quang

 

Bà Hồ Thị Kim Thoa

Tổng Giám đốc

088290135

088251518

info@dienquang.com

dienquang.com

9

Công ty CP XD và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình

Hòa Bình

 

Ông Lê Viết Hải

Tổng Giám đốc

089325030
089326571

089325221

hoabinh@hcm.vnn.vn

hoabinhcorporation.com.vn

10

Công ty CP Kinh Đô

Kinh Đô

 

Ông Trần Kim Thành

Chủ tịch HĐQT

087269474

087269472

kido.co@kinhdofood.com

kinhdofood.com

11

Công ty TNHH Minh Long I

Minh Long I

 

Lý Ngọc Minh

Tổng Giám đốc

088368265

088369635

sales@minhlong.com

minhlong.com

12

Công ty CP May Nhà Bè

Nhà Bè

 

Ông Đinh Văn Thập

Giám đốc Marketing

088720077

088725107

info@nhabe.com.vn

nhabe.com.vn

13

Công ty CP Dược phẩm OPC

OPC

 

Ông Lê Minh Điểm

Tổng Giám đốc

087517111
088756619

088752048

opc-pharma@vnn.vn

opcpharma.com

14

Tổng Công ty Phong Phú

Phong Phú

 

Ông Trần Quang Nghị

Tổng Giám đốc

088963533

088966088

info@phongphucorp.com

phongphucorp.com

15

Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí

PTSC

 

Ông Thái Quốc Hiệp

Tổng Giám đốc

089102828

089102929

webmaster@ptsc.com.vn

ptsc.com.vn

16

Trung tâm nghiên cứu và phát triển chế biến dầu khí

PVPro

 

Ông Nguyễn Anh Đức

Giám đốc

089303323
089307487

089307546

info@pvpro.com.vn

pvpro.com.vn

17

Công ty CP Nhựa Rạng Đông

Rạng Đông

 

Ông Hồ Đức Lam

Tổng Giám đốc

089692272

089692843

rangdong1@hcm.vnn.vn

rdplastic.com.vn

18

Công ty Robot

Robot

 

 

Phó Tổng Giám đốc

088326714

088344607

robot@hcm.vnn.vn

robot.com.vn

19

Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài gòn

Sabeco

 

Ông Lê Hồng Xanh

Trưởng ban Thị trường

088294083

088296856

sales@sabeco.com.vn

sabeco.com.vn

20

Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist

SaigonTourist

 

Ông Nguyễn Hữu Thọ

Tổng Giám đốc

088298914
088279279

088224987

webmaster@saigontourist.net

saigontourist.net

21

Công ty CP Hợp tác Kinh tế và XNK Savimex

Savimex

 

Ông Văn Ngọc Nghĩa

Giám đốc

088292806
088299821

088299642

info@savimex.com

savimex.com

22

Công ty Vàng bạc đá quý Sài gòn

SJC

 

Ông Nguyễn Thành Long

Tổng Giám đốc

089144056
089144061

089144057

sjc@hcm.vnn.vn

sjc.com.vn

23

Công ty CP Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát

Thiphaco

 

Ông Võ Tấn Thịnh

Giám đốc

072646181
089801239

072646191

thinhphat@thipha.com.vn

thinhphatiz.com

24

Công ty Lương thực Tiền Giang

Tigifood

 

Ông Nguyễn Ngọc Nam

Giám đốc

073855683
073855604

073855789

tgfood@hcm.vnn.vn

tigifood.com

25

Công ty CP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành

Trường Thành

 

Ông Võ Trường Thành

Tổng Giám đốc

0650740690

0650740692

contact@truongthanh.com

truongthanh.com

26

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Vietcombank

 

Bà Nguyễn Thu Hà

Phó Tổng Giám đốc

04 9343137

04 8252980

webmaster.ho@vietcombank.com.vn

vietcombank.com.vn

27

Tổng Công ty May Việt Tiến

Viettien

 

Ông Bùi Văn Tiến

Tổng Giám đốc

088640800

088645085

vtec@hcm.vnn.vn

viettien.com.vn

28

Công ty CP Vinacafe Biên Hòa

Vinacafe

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc Marketing

0613836554

0613638108

vinacafe@vinacafebienhoa.com

vinacafebienhoa.com

29

Công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam

Vinaconex

 

Ông Trương Quang Nghĩa

Tổng Giám đốc

042249250

042249208

vinaconex@fpt.vn

vinaconex.com.vn

30

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT

VNPT

 

Ông Bùi Quốc Việt

Giám đốc Trung tâm Thông tin Bưu điện

045184027

045182808

vnpt_website@vnpt.com.vn

vnpt.com.vn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0119/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0119/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2007
Ngày hiệu lực25/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 0119/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 0119/QĐ-BTM Quy chế Tổ chức Hoạt động Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 0119/QĐ-BTM Quy chế Tổ chức Hoạt động Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu0119/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýTrương Đình Tuyển
        Ngày ban hành25/01/2007
        Ngày hiệu lực25/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 0119/QĐ-BTM Quy chế Tổ chức Hoạt động Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 0119/QĐ-BTM Quy chế Tổ chức Hoạt động Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

            • 25/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực