Quyết định 02/2004/QĐ-UB

Quyết định 02/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế "một cửa" đối với lĩnh vực công việc ở Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 02/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc đã được thay thế bởi Quyết định 28/2007/QÐ-UBND áp dụng thực hiện cơ chế một cửa và được áp dụng kể từ ngày 17/06/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2004/QĐ-UB

Ngày 13 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CƠ CHẾ "MỘT CỬA" ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC CÔNG VIỆC Ở UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa'' tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ vào các bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định về trình tự, thủ tục, phí, lệ phí và thời gian giải quyết các nội dung công việc thuộc lĩnh vực thực hiện cơ chế "một cửa'';

Xét đề nghị của UBND Lương Tài tại tờ trình số 401/TTr-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 và của Ban Chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: áp dụng cơ chế "một cửa" đối với các lĩnh vực công việc ở UBND huyện Lương Tài như sau:

a, Lĩnh vực áp dụng:

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doạnh cá thể và các HTX (theo thẩm quyền được phân cấp);

- Cấp giấy phép xây dựng (theo thẩm quyền được cấp );

- Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (theo thẩm quyền được phân cấp);

- Chứng thực;

- Giải quyết chính sách xã hội (theo thẩm quyền được phân cấp).

b, Các quy định để thực hiện cơ chế "một cửa'' gồm:

- Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa " tại UBND huyện Lương Tài.

-Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND huyện Lương Tài.

(Có nội dung chi tiết kèm theo).

Điều 2: Chủ tịch UBND huyện Lương Tài có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, nghành của tỉnh tổ chức thực hiện các lĩnh vực công việc được áp dụng cơ chế"một cửa'' tại UBND huyện.

Điều 3: Giao Ban chỉ đạo cải cách hành chính tính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện các lĩnh vực công việc được áp dụng cơ chế "một cửa'' tại UBND huyện Lương Tài với UBND tỉnh.

Điều 4: Quyết định này có hiêu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban chỉ đạo CCHC tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Lương Tài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đức Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/01/2004
Ngày hiệu lực 13/01/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/06/2007
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 02/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Vũ Đức Trung
Ngày ban hành 13/01/2004
Ngày hiệu lực 13/01/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/06/2007
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2004/QĐ-UB áp dụng cơ chế một cửa đối với lĩnh vực công việc