Quyết định 02/2004/QĐ-UB

Quyết định 02/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu do Thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 02/2004/QĐ-UB xét thưởng khuyến khích xuất khẩu Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 05/2006/QĐ-UBND quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 03/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2004/QĐ-UB xét thưởng khuyến khích xuất khẩu Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (Sửa đổi) ngày 21 tháng 06 năm 2004.

- Căn cứ quyết định số 119/2000/QĐ-UBND ngày 5/11/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng ;

- Theo đề nghị của Liên Sở thương mại và Tài chính tại tờ trình số 1334/TTLS/TC/TM ngày 15/12/2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 2 tháng 10 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3 : Chánh văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các Sở : Thương mại, Tài chính, thủ trưởng các cơ quan đơn vị và các doanh nghiệp có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Bộ Thương mại, Bộ TC( để b/c)
- TVTU, TTHĐND tp (để b/c);
- CT và các phó CP tp;
- CPVP;
- Lưu VP, KTTH.

TM.UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Chính

 

QUY CHẾ

XÉT THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 1 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế này quy định việc xét thưởng thành tích xuất khẩu từ năm 2003 cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập, hoạt động theo Luật DNNN, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu thực thu được tính vào kim ngạch xuất khẩu của thành phố Đà Nẵng, sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp.

Điều 2: Hàng năm, UBND thành phố quyết định thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn quy định trong quy chế này.

Điều 3: Những mặt hàng xuất khẩu đề nghị xét thưởng xuất khẩu là những mặt hàng Nhà nước không cấm xuất khẩu (trừ mặt hàng dầu thô, hàng xuất khẩu theo hạn ngạch, chỉ tiêu được phân giao theo các hợp đồng chính phủ). Kim ngạch xuất khẩu tính theo trị giá FOB chính ngạch và tiểu ngạch, không tính giá trị hàng tạm nhập, tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng đổi hàng trong trường hợp có quy định riêng.

Chương II

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT THƯỞNG VÀ MỨC THƯỞNG

Điều 4: Các doanh nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 trực tiếp xuất khẩu, đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 5, Điều 6 dưới đây, đều được xét thưởng theo quy chế này.

Điều 5: Tiêu chuẩn thưởng theo kim ngạch năm sau cao hơn năm trước.

Các Doanh nghiệp xuất khẩu có hiệu quả, với tổng kim ngạch xuất khẩu được thực thu năm xét thưởng cao hơn năm trước liền kề từ 15% trở lên với mức tăng tuyệt đối phải đạt từ 200.000USD trở lên.

Đối với thương nhân có kim ngạch xuất khẩu năm trước liền kề đạt 10 triệu USD trở lên, thì tổng kim ngạch thực thu năm xét thưởng cao hơn năm trước liền kề từ 10% trở lên;

Mức khen thưởng là 0,5% trên số kim ngạch xuất khẩu tăng thêm (tính bằng tiền Việt Nam trên trị giá FOB, theo tỉ lệ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng tại thời điểm xét thưởng), nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng Việt Nam cho một trường hợp.

Kim ngạch để tính toán xét thưởng cho tiêu chuẩn này là kim ngạch thực tế đã vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm, được tính bằng đồng đôla Mỹ (USD) (kim ngạch xuất khẩu được thu bằng các loại tiền khác đều được quy đổi ra đôla Mỹ USD tại thời điểm thanh toán)

Điều 6: Tiêu chuẩn thưởng mặt hàng mới, thị trường mới.

Tiêu chuẩn 6.1- Thưởng mặt hàng xuất khẩu mới

Là mặt hàng, (hoặc một chủng loại mặt hàng) sản xuất tại Việt Nam mà lần đầu tiên Đà Nẵng thực hiện xuất khẩu ra thị trường nước ngoài có hiệu quả, với kim ngạch đạt từ 50.00USD trên 1 năm trở lên. Thành tích mặt hàng nào tính riêng mặt hàng đó, không tính gộp kim ngạch của nhiều mặt hàng để thưởng. Mức khen thưởng là 1% trên số kim ngạch xuất khẩu thực thu mặt hàng mới (tính bằng tiền Việt Nam trên trị giá FOB, theo tỉ lệ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng tại thời điểm xét thưởng) nhưng tổng số tiền thưởng cho chỉ tiêu này tối đa không quá 25 triệu đồng Viêt Nam cho một doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn 6.2: Thưởng thị trường xuất khẩu mới

Là thị trường lần đầu tiên Đà Nẵng xuất khẩu hàng đến (tức là mới so với thành phố Đà Nẵng) có hiệu quả với kim ngạch đạt từ 50.000USD /năm trở lên. Thành tích thị trường nào tính riêng thị trường đó, không tính gộp kim ngạch của nhiều thị trường để thưởng. Mức khen thưởng là 1% trên số kim ngạch xuất khẩu thực thu vào thị trường mới (tính bằng tiền Việt Nam trị giá FOB, theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng tại thời điểm xét thưởng) nhưng tổng số tiền thưởng cho chỉ tiêu này tối đa không quá 25 triệu đồng Việt Nam cho một doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu đồng thời một mặt hàng mới đến một thị trường mới thì chỉ xét thưởng theo tiêu chuẩn 6.1 hoặc tiêu chuẩn 6.2.

Sở Thương mại có trách nhiệm xác nhận mặt hàng mới, thị trường mới đối với thành phố Đà Nẵng theo mẫu biểu.

Kim ngạch để tính toán xét thưởng cho chỉ tiêu 6.1 và tiêu chuẩn 6.2 là kim ngạch của hàng hóa xuất khẩu trong năm xét thưởng tính bằng đôla Mỹ (USD) (kim ngạch xuất khẩu thu được bằng các loại tiền khác nhau đều được quy đổi ra đôla Mỹ (USD) tại thời điểm thanh toán) thực tế đã vào tài khoản doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 1 năm xét thưởng đến ngày 1 tháng 3 năm sau liền kề.

Chương III

THỦ TỤC XÉT THƯỞNG

Điều 7: Căn cứ vào các tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế này, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị xét thưởng về Sở Thương mại trước ngày 15/3 hàng năm, để Sở Thương mại phối hợp với Sở Tài chính trình UBND thành phố quyết định khen thưởng.

Hồ sơ xét thưởng gồm:

- Công văn nêu thành tích và đề nghị xét thưởng của doanh nghiệp.

- Bảng kê số lượng mặt hàng, thị trường, kim ngạch xuất khẩu của năm xét thưởng và năm trước liền kề (theo mẫu biểu số 1a và 1b đối với tiêu chuẩn tại Điều 5, biểu mẫu 02 và 03 đối với tiêu chuẩn 6.1 và tiêu chuẩn 6.2 tại Điều 6) có xác nhận về số ngoại tệ thực thu của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp có tài khoản ngoại tệ hàng xuất khẩu (do Giám đốc ngân hàng hoặc người được Giám đốc ủy quyền ký và đóng dấu).

- Bản sao bộ hồ sơ xuất khẩu gồm: hợp đồng xuất khẩu và tờ khai hải quan (có xác nhận và đóng dấu của doanh nghiệp).

- Bản sao các chứng từ chi về chi phí: vận chuyển, bảo hiểm …hàng xuất khẩu (đối với doanh nghiệp không xuất hàng theo giá FOB) có xác nhận đóng dấu của doanh nghiệp.

Trong trường hợp cần thiết cơ quan có thể yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản gốc để đối chiếu.

Điều 8: Sở Thương mại chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xem xét thẩm định và có văn bản trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định khen thưởng.

Chương IV

NGUỒN KINH PHÍ CHI THƯỞNG XUẤT KHẨU

Điều 9: Nguồn kinh phí chi thưởng xuất khẩu được trích từ quỹ hỗ trợ doanh nghiệp, thành lập theo Quyết định 119/QĐ-UB ngày 5/11/2000 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Sở Thương mại, Sở Tài chính, văn phòng HĐND và UBND thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp hướng dẫn thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phải phản ánh kịp thời để UBND thành phố sửa đổi bổ sung Quy chế cho phù hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2004
Ngày hiệu lực20/01/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 02/2004/QĐ-UB xét thưởng khuyến khích xuất khẩu Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2004/QĐ-UB xét thưởng khuyến khích xuất khẩu Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Phước Chính
        Ngày ban hành05/01/2004
        Ngày hiệu lực20/01/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/02/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 02/2004/QĐ-UB xét thưởng khuyến khích xuất khẩu Đà Nẵng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2004/QĐ-UB xét thưởng khuyến khích xuất khẩu Đà Nẵng