Quyết định 57/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm Quảng Nam Đà Nẵng cũ hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

Số: 57/2007/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày  26 tháng 09 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG (CŨ) VÀ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 452 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT-HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;  
- Các Sở, Ban, ngành; 
- UBND các quận, huyện;
- Đài PTTH ĐN, Báo ĐN;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- Lưu: VT, NCPC, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM –ĐÀ NẴNG (CŨ) VÀ DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số: 57/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. CÁC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG (CŨ) BAN HÀNH

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

VĂN BẢN THAY THẾ

1

Quyết định số 2458/QĐ-UB ngày 04/12/1989 Về việc lập và sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự

Quyết định số 2952/1998/QĐ-UB ngày 23/5/1998 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng V/v ban hành quy định tạm thời lập, quản lý, sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 2465/QĐ-UB ngày 26/12/1991 về việc ban hành quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 3619/QĐ-UB ngày 27/9/1997 ban hành "Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

3

Quyết định số 937/QĐ-UB ngày 31/3/1992 V/v ban hành Quy định thành lập và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt bão

Quyết định số 3579/1998/QĐ-UB ngày 24/6/1998 V/v thành lập Quỹ phòng chống lụt bão

4

Quyết định số 2692/QĐ-UB ngày 07/9/1992 V/v ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Quyết định số 6253/1998/QĐ-UB ngày 04/11/1998 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động nghề cá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5

Quyết định số 2101/QĐ-UB ngày 09/11/1994 của tỉnh UBND tỉnh QN-ĐN về thẩm quyền ký các văn bản của UBND tỉnh

Quyết định số 3868/QĐ-UB ngày 20/10/1997 về thẩm quyền ký văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 270/QĐ-UB ngày 20/02/1995 V/v quy định giá các loại đất

Quyết định số 1834/QĐ-UB ngày 01/7/1997 V/v ban hành bản quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 302/QĐ-UB ngày 24/02/1995 V/v quy định giá nhà xây dựng mới và giá cho thuê nhà ở

Quyết định số 199/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 Ban hành Quy định về đơn giá nhà ở và vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 945/QĐ-UB ngày 01/7/1995 ban hành Quy định về bán hàng cho khách du lịch và thuyền viên nước ngoài tại cầu cảng Đà Nẵng

Quyết định số 5087/1998/QĐ-UB ngày 07/9/1998 Về việc kinh doanh phục vụ cho khách du lịch và thuyền viên nước ngoài tại cụm cảng Đà Nẵng

9

Quyết định số 1008/QĐ-UB ngày 13/7/1995 về việc ban hành bản quy định hình thành, xem xét và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh QN-ĐN

Quyết định số 2846/QĐ-UB ngày 06/8/1997 ban hành bản quy định về việc hình thành, xem xét và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

10

Quyết định số 1143/QĐ-UB ngày 03/8/1995 về tổ chức, quản lý và hoạt động của các chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng

Quyết định số 4665/1998/QĐ-UB ngày 11/8/1998 ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11

Quyết định số 1318/QĐ-UB ngày 04/9/1995 V/v ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng hoạt động tại các cảng biển khu vực tỉnh QN-ĐN

Quyết định số 3411/QĐ-UB ngày 16/9/1997 ban hành quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng hoạt động tại cụm cảng Đà Nẵng

12

Quyết định số 1484/QĐ-UB ngày 06/10/1995 V/v quy định bổ sung một số đơn giá nhà tạm và các kết cấu nhà ở xây dựng mới

Quyết định số 199/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 Ban hành Quy định về đơn giá nhà ở và vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định số 1517/QĐ-UB ngày 14/10/1995 V/v quy đinh tạm thời mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo Nghị định chính phủ

Quyết định số 3608/1998/QĐ-UB ngày 24/6/1998 thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

14

Quyết định số 1643/QĐ-UB ngày 08/11/1995 V/v giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng văn phòng, nhà xưởng, kho tàng, kinh doanh, dịch vụ

Quyết định số 8295/QĐ-UB ngày 26/12/2001 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định số 1646/QĐ-UB ngày 09/11/1995 V/v quy định mức thu, tỷ lệ lệ phí duyệt thiết kế kỹ thuật đối với các loại phương tiện cơ giới đường bộ

Quyết định số 3607/1998/QĐ-UB ngày 24/6/1998 thu lệ phí quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

16

Quyết định số 1647/QĐ-‎UB ngày 09/11/1995 về lệ phí cấp giấy phép đào đường, ‎kiệt hẻm đặt ống nước, điện 

Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ‎ngày 11/9/2002 bãi bỏ 2 loại lệ ‎phí do UBND tỉnh Quảng Nam – Đà ‎Nẵng (cũ)‎ ban hành

17

‎Quyết định số 1654/QĐ-UB ngày ‎‎11/11/1995 về lệ phí hoạt động của ngành Văn ‎hoá Thông tin

Quyết định số 100/2002/QĐ-UB ‎ngày 11/9/2002 bãi bỏ 2 loại lệ ‎phí do UBND tỉnh Quảng Nam – Đà ‎Nẵng (cũ)‎ ban hành

18

Quyết định số 1756/QĐ-UB ngày 25/11/1995 V/v ban hành bản quy định về quản lý bộ máy biên chế cải cách hành chính sự nghiệp

Quyết định số 3667/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức hành chính - sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

19

Quyết định số 1891/QĐ-UB ngày 09/12/1995 V/v quy định tạm thời mức thu, tỷ lệ trích lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật theo Nghị định 02/CP của Chính phủ

Quyết định số 3608/1998/QĐ-UB ngày 24/6/1998 thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

20

Quyết ‎định số 1903/QĐ-UB ngày ‎‎12/12/1995 về lệ phí cấp giấy phép tạm thời ‎sử dụng một phần vỉa hè để tập kết ‎vật liệu xây dựng và cho các hoạt ‎động khác

Quyết định số 123/2002/QĐ-UB ‎ngày 26/11/2002 bãi bỏ lệ phí ‎cấp giấy phép tạm thời sử dụng một ‎phần vỉa hè để tập kết vật liệu xây ‎dựng và cho các hoạt động khác

21

Quyết định số 207/QĐ-UB ngày 24/01/1996 Quy định luồng tuyến và giờ hoạt động đối với các phương tiện vận tải tham gia hoạt động tại địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 5248/1998/QĐ-UB ngày 15/9/1998 ban hành Quy định phân luồng tuyến và giờ hoạt động đối với các phương tiện vận tải tham gia hoạt động tại thành phố Đà Nẵng

22

Quyết định số 212/QĐ-UB ngày 31/01/1996 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành theo Nghị định 87/CP, 88/CP của Chính phủ trên địa bàn QN-ĐN

Quyết định số 6316/1998/QĐ-UB ngày 06/11/1998 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố Đà Nẵng

23

Quyết định số 319/QĐ-UB ngày 09/02/1996 V/v quy định tạm thời mức thu, tỷ lệ trích lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh các mặt hàng là hóa chất độc mạnh, chất phóng xạ, phế liệu phế loại kim loại, phế liệu phế thải có hóa chất độc hại và một số vật tư kỹ thuật cao cấp theo Nghị định 02/CP của Chính phủ

Quyết định số 3608/1998/QĐ-UB ngày 24/6/1998 V/v thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

24

Quyết định số 1497/QĐ-UB ngày 22/6/1996 V/v giá cho thuê nhà đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Đà Nẵng

Quyết định số 12/1999/QĐ-UB ngày 21/01/1999 Quy định giá tối thiểu để quản lý thu thuế đối với hoạt động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25

Quyết định số 1995/QĐ-UB ngày 16/8/1996 Giá bán nước máy tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 3178/QĐ-UB ngày 28/8/1997 về giá tiêu thụ nước máy tại thành phố Đà Nẵng

II. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 1997

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC (VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 378/QĐ-UB ngày 26/02/1997 về giá tiêu thụ nước máy tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 3178/QĐ-UB ngày 28/8/1997 về giá tiêu thụ nước máy tại thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 405/QĐ-UB ngày 04/3/1997 Về tập trung các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố

Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ‎ngày 26/11/2002 về tập trung và xử ‎lý các đối tượng xã hội trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 609/QĐ-UB ngày 20/3/1997 Ban hành Quy chế làm việc của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 2125/1998/QĐ-UB ngày 21/4/1998 Ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng

4

Quyết định số 632/QĐ-UB ngày 22/3/1997 Về việc huy động ngày công nghĩa vụ công ích hằng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007 Chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích

5

Quyết định số 679/QĐ-UB ngày 27/3/1997 Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Quyết định số 51/2001/QĐ-UB ngày 23/4/2001 về việc thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

6

Quyết định số 795/QĐ-UB ngày 31/3/1997 Quy định tạm thời các mức thu về lệ phí sang tên cải nghiệp, hợp thức hóa mua bán nhà và cấp giấy chứng nhận bất động sản cho những người được phép xuất cảnh

 Quyết định số 15/2002/QĐ-UB ngày ‎‎31/01/2002 bãi bỏ 5 loại lệ phí do ‎UBND thành phố ban hành

7

Quyết định số 933/QĐ-UB ngày 14/4/1997 Về việc điều chỉnh mức thu tiền ngày công nghĩa vụ lao động công ích

Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007 Chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích

8

Quyết định số 1016/QĐ-UB ngày 16/4/1997 Về chế độ tiền thưởng thi đua

Quyết định số 46/1999/QĐ-UB ngày 05/4/1999 hủy bỏ Quyết định số 1016/QĐ-UB

9

Quyết định số 1084/QĐ-UB ngày 02/5/1997 V/v trích nguồn thu lệ phí rác để chi hỗ trợ động viên khen thưởng các tổ chức, cá nhân tham gia công tác thu lệ phí rác

Quyết định ‎số 6141/1998/QĐ-UB ngày ‎‎30/10/1998‎ quy định việc quản lý và sử dụng khoản tiền được trích để lại cho các cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

10

Chỉ thị số 16/CT-UB ngày 27/5/1997 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

 Chỉ thị số 10/2003/CT-UB ngày 22/8/2003 V/v Triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

11

Quyết định số 1817/QĐ-UB ngày 28/6/1997 Về việc ban hành bản quy định tạm thời về chế độ trợ cấp cho cán bộ, CC-VC đi học

Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02/02/1999 về chế độ trợ cấp cho cán bộ công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

12

Quyết định 1819/QĐ-UB ngày ‎‎28/6/1997 ban hành Quy định tạm thời về một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các quận, huyện trong quản lý kinh tế-xã hội và phát triển đô thị

Quyết định số 78/2000/QĐ-UB ngày ‎‎10/7/2000 ban hành Quy định về một số ‎nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các ‎quận, huyện trong quản lý kinh tế-‎xã hội và phát triển đô thị

13

Quyết định số 1834/QĐ-UB ngày 01/7/1997 ban hành bản quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 4501/1998/QĐ-UB ngày 6/8/1998 ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

14

Quyết định số 1920/QĐ-UB ngày 04/7/1997 quy định khoản thu tiền sử dụng mặt đất, khoảng không nơi công cộng để quảng cáo

Quyết định số 2664/QĐ-UB ngày 28/5/1999 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu tiền sử dụng mặt đất, khoảng không để quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định số 2571/QĐ-UB ngày 25/7/1997 ban hành quy định xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố

Quyết định số 4500/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998 ban hành Quy định xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố

16

Quyết định số 2602/QĐ-UB ngày 28/7/1997 ban hành bản Quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 4503/QĐ-UB ngày 6/8/1998 ban hành Quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

17

Quyết định số 2611/QĐ-UB ngày 28/7/1997 Về việc thế chấp tài sản nhà - đất tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 50/2002/QĐ-UB ngày ‎‎05/4/2002 Về việc đăng ký và xoá thế ‎chấp, đăng ký và xoá bảo lãnh giá trị ‎quyền sử dụng đất và tài sản gắn ‎liền với đất của hộ gia đình, cá nhân ‎trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

18

Quyết định số 2612/QĐ-UB ngày 28/7/1997 Ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước

Quyết định số 98/2002/QĐ-UB ngày ‎‎03/9/2002 ban hành Quy chế ‎bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử ‎dụng đất thuộc công sản Nhà nước

19

Quyết định số 2723/QĐ-UB ngày 04/8/1997 V/v hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 Về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

20

Chỉ thị số 21/CT-UB ngày 04/8/1997 V/v phát động xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm

Từ ngày 15/8/1998 thực hiện theo Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

21

Quyết định số 2846/QĐ-UB ngày 06/8/1997 ban hành bản quy định về việc hình thành, xem xét và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 72/1999/QĐ-UB ngày 14/6/1999 Ban hành Quy định về việc hình thành, xem xét và quản lý các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

22

Quyết định số 2866/QĐ-UB ngày 07/8/1997 Bổ sung Quyết định số 2612/QĐ-UB ngày 28/7/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 98/2002/QĐ-UB ngày ‎‎03/9/2002 ban hành Quy chế ‎bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử ‎dụng đất thuộc công sản Nhà nước

23

Quyết định số 2952/QĐ-UB ngày 13/8/1997 về việc giao cho UBND các quận, huyện hợp thức hóa việc chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

24

Quyết định số 3147/QĐ-UB ngày 26/8/1997 ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được Chính phủ phân cấp

Quyết định số 71/1999/QĐ-UB ngày 14/6/1999 về việc thẩm định và cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng được Chính phủ phân cấp

25

Quyết định số 3178/QĐ-UB ngày 28/8/1997 về giá tiêu thụ nước máy tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 4135/QĐ-UB ngày 20/7/1999 của Chủ tịch UBND thành phố về giá tiêu thụ nước máy và mức phụ thu nước máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

26

Quyết định số 3190/QĐ-‎UB ngày 30/8/1997 V/v phê chuẩn Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ Thái Phiên

Quyết định số 137/2000/QĐ-UB ‎ngày 27/12/2000 về việc chuẩn y Quy ‎chế tổ chức và hoạt động của Câu ‎lạc bộ Thái Phiên

27

Chỉ thị số 24/CT-UB ngày 10/9/1997 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND ngày 04/7/2007 Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

28

Quyết định số 3619/QĐ-UB ngày 27/9/1997 Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 111/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 Ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

29

Chỉ thị số 29/CT-UB ngày 07/10/1997 V/v tiếp tục triển khai Nghị định số 86/CP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa đã hết hiệu lực

30

Quyết định số 3868/QĐ-UB ngày 20/10/1997 về thẩm quyền ký văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 2125/1998/QĐ-UB ngày 21/4/1998 Ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng

31

Chỉ thị số 33/CT-UB ngày 27/11/1997 V/v tổng kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực HCSN thuộc thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

32

Quyết định số 4705/QĐ-UB ngày 01/12/1997 ban hành bản quy định về một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng đối với những người ở nơi khác chuyển đến

Quyết định số 168/2003/QĐ-UB ngày 18/12/2003 Ban hành Quy định về một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng

33

Quyết định số 4862/QĐ-UB ngày 10/12/1997 Ban hành Quy chế quản lý, đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 7665/QĐ-UB ngày 30/12/1998 Ban hành Quy chế quản lý, đánh số và chỉnh sửa số nhà tại thành phố Đà Nẵng

34

Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 11/12/1997 Về việc xây dựng, ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực tư pháp

35

Quyết định số 5033/QĐ-UB ngày 19/12/1997 Ban hành các quy định về công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông công chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 ban hành Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Quyết định số 15/2002/QĐ-UB ngày ‎‎31/01/2002 V/v bãi bỏ 5 loại lệ phí do ‎UBND thành phố ban hành

- Quyết định số 54/2001/QĐ-UB ngày 02/5/2001 Ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Quyết định số 56/2001/QĐ-UB ngày 07/5/2001 Ban hành Quy định quản lý và khai thác hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Quyết định số 138/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 Ban hành Quy định quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế phần quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng)

36

Quyết định số 5063/QĐ-UB ngày 20/12/1997 Về tập trung và xử lý các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố

Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ‎ngày 26/11/2002 về tập trung và xử ‎lý các đối tượng xã hội trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

III. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 1998

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC (VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 Về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 151/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 936/1998/QĐ-UB ngày 17/02/1998 Về việc duyệt đơn giá biển số nhà

Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 14/01/2006 Quy định đơn giá biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định ‎số 985/1998/QĐ-UB ngày ‎‎20/02/1998 Lệ phí hộ tịch (do Sở Tư pháp ‎quản lý)

Quyết định số 92/2000/QĐ-UB ngày 07/8/2000 bãi bỏ 5 loại ‎lệ phí do UBND thành phố ban hành

4

Quyết định số 1107/1998/QĐ-UB ngày 27/02/1998 Ban hành Chương trình công tác và nội dung các phiên họp của UBND thành phố năm 1998

Thời gian thực hiện đã hết

5

Quyết định số 1114/1998/QĐ-UB ngày 27/02/1998 ban hành Qui định lập, quản lý và sử dụng ''Quỹ Bảo trợ An ninh - Trật tự '' của phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 2952/1998/QĐ-UB ngày 23/5/1998 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định tạm thời lập, quản lý, sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 1159/1998/QĐ-UB ngày 03/3/1998 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch đường biển quốc tế tại cụm cảng Đà Nẵng

Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 23/3//2004 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng

7

Chỉ thị số 09/1998/CT-UB ngày ‎‎30/3/1998 về việc khiếu nại, tố cáo ‎của công dân và giải quyết khiếu nại ‎tố cáo của cơ quan nhà nước

Quyết định 11/2000/QĐ-UB ngày ‎‎27/01/2000‎ ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nai, tố cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 1199/1998/QĐ-UB ngày 05/3/1998 Quy định mức thu lệ phí qua phà sông Hàn và lệ phí rác

- Quyết định số 92/2000/QĐ-UB ngày 07/8/2000 bãi bỏ 5 loại ‎lệ phí do UBND thành phố ban hành (Bãi bỏ lệ phí qua phà sông Hàn);

- Quyết định số 137/2002/QĐ-UB ‎ngày 18/12/2002 Quy định giá ‎thu gom rác thải trên địa bàn thành ‎phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 1201/1998/QĐ-UB ngày 05/3/1998 Quy định mức thu lệ phí tham quan di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 96/1999/QĐ-UB ngày 22/7/1999 Quy định mức thu phí tham quan các khu di tích lịch sử, công trình văn hóa và danh lam thắng cảnh; phí qua cầu, sử dụng đường bộ khu du lịch Bà Nà-Suối Mơ

10

Quyết định số 1428/1998/QĐ-UB ngày 19/3/1998 ban hành Quy định đón tiếp và làm việc với khách nước ngoài của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 Ban hành Quy định về đón tiếp các đoàn khách quốc tế của lãnh đạo thành phố và các Sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng

11

Quyết định số 1633/1998/QĐ-UB ngày 04/4/1998 V/v bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn cho Chi cục phòng, chống lụt bão và quản lý công trình thủy lợi

Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 07/7/2004 V/v thành lập Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão thành phố Đà Nẵng

12

Quyết định số 1790/1998/QĐ-UB ngày 10/4/1998 V/v đổi tên và bổ sung nhiệm vụ Ban Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Công chính thành phố

Quyết định số 85/2005/QĐ-UBND ngày 14/7/2005 V/v thành lập Thanh tra Sở Giao thông Công chính thành phố

13

Quyết định số 2125/1998/QĐ-UB ngày 21/4/1998 Ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 107/2004/QĐ-UB ngày 11/6/2004 ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng

14

Chỉ thị số 13/1998/CT-UB ngày 05/5/1998 về việc cử cán bộ đi học

Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

15

Quyết định số 2510/1998/QĐ-UB ngày 06/5/1998 V/v thành lập Hội đồng xét ngạch bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên các cấp

Thời gian thực hiện đã hết

16

Quyết định số 2560/1998/QĐ-UB ngày 09/5/1998 Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quy định về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 của UBND thành phố

Quyết định số 151/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

17

Quyết định số 2952/1998/QĐ-UB ngày 23/5/1998 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng V/v ban hành quy định tạm thời lập, quản lý, sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 70/2004/QĐ-UB ngày 19/4/2004 ban hành Quy định quản lý, sử dụng Quỹ an ninh trật tự trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

18

Quyết định số 3055/1998/QĐ-UB ngày 30/5/1998 Ban hành Quy định việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố  Đà Nẵng

Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 05/3/2001 Ban hành Quy định việc quản lý nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng

19

Quyết định số ‎‎3073/1998/QĐ-UB ngày 02/6/1998 ‎của UBND thành phố Đà Nẵng về ‎việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận ‎động Toàn dân đoàn kết xây dựng ‎cuộc sống mới và thực hiện nếp ‎sống văn minh trong việc cưới, việc ‎tang, lễ hội.

Quyết định số 125/2000/QĐ-UB ‎ngày 20/11/2000 Về việc thành lập Ban ‎chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân ‎đoàn kết xây dựng đời sống văn ‎hoá" thành phố Đà Nẵng

20

Quyết định số 3122/1998/QĐ-UB ngày 06/6/1998 V/v thành lập Hội đồng thi tuyển công chức ngạch Hành chính-Sự nghiệp các ngành và địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

21

Quyết định số 3123/1998/QĐ-UB ngày 06/6/1998 V/v thành lập Hội đồng thi tuyển công chức ngạch Kế toán cho ngành giáo dục thuộc thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

22

Quyết định số 3128/1998/QĐ-UB ngày 06/6/1998 V/v thành lập Trung tâm lưu trữ thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 9357/QĐ-UBND ngày 30/12/2006 V/v thành lập lại Trung tâm lưu trữ thành phố Đà Nẵng

23

Quyết định số 3169/1998/QĐ-UB ngày 08/6/1998 Quy định tạm thời về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh môi trường bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 2663/QĐ-UB ngày 28/5/1999 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định tạm thời về khoản thu phục vụ vệ sinh - môi trường và cứu sinh tại các bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

24

Quyết định số 3484/1998/QĐ-UB ngày 19/6/1998 V/v công nhận Ban chấp hành Hội đồng liên minh các hợp tác xã thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết 

25

Quyết định số 3491/1998/QĐ-UB ngày 19/6/1998 Ban hành Quy định quản lý hoạt động giữ xe và giá vé giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004 Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

26

Quyết định số 3524/1998/QĐ-UB ngày 22/6/1998 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 1998 đến năm 2002

Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 29/11/2004 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng

27

Quyết định số 3614/1998/QĐ-UB ngày 25/6/1998 ban hành Chương trình hoạt động thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 4455/1998/QĐ-UB ngày 04/8/1998 ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

28

Quyết định số 3663/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 V/v thành lập Hội đồng sơ tuyển cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch Chuyên viên lênm Chuyên viên chính thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

29

Quyết định số 3667/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 Ban hành Quy định về quản lý tổ chức,bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức hành chính sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

Quyết định số 64/2005/QĐ-UB ngày 20/5/2005 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

30

Quyết định số 3695/1998/QĐ-UB ngày 30/6/1998 Quy định giá dịch vụ trông coi hàng hóa, tài sản ban đêm tại các chợ thuộc công ty Quản lý chợ Đà Nẵng

Quyết định số 174/2001/QĐ-UB ngày 19/11/2001 Quy định mức thu xây dựng, sử dụng mặt bằng, dịch vụ khác tại chợ Trung tâm thương nghiệp, chợ Hàn, chợ Mới, khu B Trung tâm Thương mại – Siêu thị Đà Nẵng thuộc Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng

31

Quyết định số 3747/1998/QĐ-UB ngày 01/7/1998 V/v thành lập Hội đồng xét tặng Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

32

Quyết định số 3849/QĐ-UB ngày 08/7/1998 Ban hành Quy định về cơ chế quản lý các đề tài, dự án khoa học - công nghệ của thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 194/2001/QĐ-UB ngày 18/12/2001 Ban hành Quy định về cơ chế quản lý các đề tài, dự án khoa học - công nghệ thành phố Đà Nẵng

33

Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 17/7/1998 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 07/1998/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích đầu tư trong nước

Nghị định số 07/1998/NĐ-CP đã hết hiệu lực

34

Quyết định số 4351/QĐ-UB ngày 29/7/1998 Quy định mức thu học phí trong các trường bán công, dân lập, bổ túc văn hóa và thu tiền xây dựng trường ngành học Mầm non

(bãi bỏ mức thu học phí các trường THPT bán công thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng)

Quyết định số 5127/QĐ-UB ngày 18/8/2003 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu học phí các trường Trung học phổ thông bán công thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng

35

Quyết định ‎số 4352/1998/QĐ-UB ngày ‎‎29/7/1998 về Lệ phí thi

Quyết định số 92/2000/QĐ-UB ngày 07/8/2000 V/v bãi bỏ 5 loại ‎lệ phí do UBND thành phố ban hành

36

Quyết định số 4360/1998/QĐ-UB ngày 30/7/1998 Về việc thực hiện Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Quyết định số 141/2004/QĐ-UB ngày 26/8/2004 V/v thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn

37

Quyết định số 4500/QĐ-UB ngày 06/8/1998 ban hành Quy định xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 150/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999 Ban hành Quy định về việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP tại thành phố Đà Nẵng

38

Quyết định số 4501/1998/QĐ-UB ‎ngày 06/8/1998 của UBND thành ‎phố Đà Nẵng Ban hành quy định giá ‎các loại đất trên địa bàn thành phố ‎Đà Nẵng

Quyết định số 85/2000/QĐ-UB ngày ‎‎20/7/2000 Ban hành quy định giá các ‎loại đất trên địa bàn thành phố

39

Quyết định số 4502/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998 Về giá chuẩn tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 117/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001 ban hành Quy định giá thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

40

Quyết định số 4503/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998 ban hành quy định đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 170/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999 ban hành Bản quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

41

Quyết định số 4514/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998 ban hành Quy định về tổ chức quản lý vệ sinh môi trường và trật tự trị an tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 01/3/2007 Ban hành Quy định về Quản lý các hoạt động  kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

42

Quyết định số 4601/1998/QĐ-UB ngày 08/8/1998 V/v thành lập Hội đồng giải thể công ty Giày Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

43

Quyết định số 4706A/1998/QĐ-UB ngày 17/8/1998 Quy định tạm thời mức thu phí, lệ phí khu du lịch Bà Nà

Quyết định số 96/1999/QĐ-UB ngày 22/7/1999 Quy định mức thu phí tham quan các khu di tích lịch sử, công trình văn hóa và danh lam thắng cảnh; phí qua cầu, sử dụng đường bộ khu du lịch Bà Nà-Suối Mơ

44

Quyết định số 4723/1998/QĐ-UB ngày 18/8/1998 V/v đổi tên Chi cục phòng, chống lụt bão và quản lý công trình thủy lợi thành Chi cục Quản lý nước và phòng, chống lụt bão

Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 07/7/2004 V/v thành lập Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão thành phố Đà Nẵng

45

Quyết định số 4904/1998/QĐ-UB ngày 18/8/1998 V/v thành lập Đoàn Bóng đá thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 83/2002/QĐ-UB ngày 19/8/2002 V/v giải thể Đoàn Bóng đá và Đội Bóng đá thành phố Đà Nẵng

46

Chỉ thị số 22/1998/CT-UB ngày 25/8/1998 Triển khai thực hiện Quyết định số 106/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

47

Quyết định số 5083/1998/QĐ-UB ngày 07/9/1998 Phê duyệt Quy hoạch ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

Quyết định số 192/2001/QĐ-UB ngày 17/12/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

48

Quyết định số 5109/QĐ-UB ngày 08/9/1998 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

Quyết định số 191/2001/QĐ-UB ngày 13/12/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa - xã hội thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2001-2010

49

Quyết định số 5248/1998/QĐ-UB ngày 15/9/1998 Ban hành Quy định phân luồng tuyến và giờ hoạt động đối với các phương tiện vận tải tham gia hoạt động tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 135/2001/QĐ-UB ngày 05/9/2001 Ban hành Quy định về phân luồng tuyến và giờ hoạt động đối với các phương tiện vận tải đường bộ tham gia hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

50

Quyết định số 5372/QĐ-UB ngày 24/9/1998 V/v điều chỉnh giá đất để chuyển quyền sử dụng đất thuộc dự án Đạch Đằng Đông

Thời gian thực hiện đã hết

51

Quyết định số 5527/1998/QĐ-UB ngày 01/10/1998 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

Quyết định số 144/2001/QĐ-UB ngày 19/9/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2001-2010

52

Quyết định số 5536/1998/QĐ-UB ngày 02/10/1998 V/v thành lập Ban Thanh toán nợ thành phố Đà Nẵng 

Thời gian thực hiện đã hết

53

Quyết định số 5538/1998/QĐ-UB ngày 02/10/1998 Thành lập Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa DNNN tại công ty Xe khách và dịch vụ thương mại Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

54

Quyết định số 5980/1998/QĐ-UB ngày 23/10/1998 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang đến năm 2010

Quyết định số 173/2001/QĐ-UB ngày 19/11/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòa Vang thời kỳ 2001-2010

55

Quyết định số 6101/1998/QĐ-UB ngày 28/10/1998 thành lập Hội đồng sơ tuyển cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch Bác sĩ lên Bác sĩ chính, Dược sĩ lên Dược sĩ chính thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

56

Quyết định số 6103/1998/QĐ-UB ‎ngày 28/10/1998 về việc ban hành Quy ‎chế về tổ chức và hoạt động của tổ ‎dân phố

Quyết định số 17/2000/QĐ-UB ngày ‎‎15/02/2000 Ban hành Quy chế về tổ ‎chức và hoạt động của tổ dân phố, ‎khối phố

57

Quyết định số 6104/1998/QĐ-UB ngày 28/10/1998 Ban hành Quy chế về tổ chức Thôn và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn ở các xã đồng bằng và trung du

Quyết định số 169/2003/QĐ-UB ngày 19/12/2003 Về tổ chức mô hình dưới phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

58

Quyết định ‎số 6141/1998/QĐ-UB ngày ‎‎30/10/1998 Quy định về quản lý và sử dụng khoản tiền được trích để lại cho các cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

- Quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày ‎‎19/8/2002 V/v bãi bỏ quy định nộp 10% ‎tiết kiệm chi từ các khoản thu phí, lệ ‎phí được trích lại cho cơ quan, tổ ‎chức có chức năng thu ((Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Quyết định ‎số 6141/1998/QĐ-UB);

- Các văn bản làm căn cứ xây dựng Quyết định ‎số 6141//1998/QĐ-UB là Luật Ngân sách nhà nước năm 1996, Quyết định 276/CT ngày 28/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thống nhất quản lý các loại phí, lệ phí đã bị thay thế bởi Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, Pháp lệnh Phí, lệ phí năm 2001

59

Quyết định số 6316/1998/QĐ-UB ngày 06/11/1998 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 thành phố

Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về văn hóa xã hội và phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố

60

Quyết định số 6331/1998/QĐ-UB ngày 07/11/1998 Về quản lý kinh doanh khí đốt hóa lỏng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thông tư số 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại về hướng dẫn kinh doanh khí đốt hóa lỏng (Điều 9 Quyết định số 6331/1998/QĐ-UB  quy định văn bản này có hiệu lực cho đến khi Bộ Thương mại ban hành văn bản cụ thể về việc kinh doanh khí đốt hóa lỏng)

61

Quyết định số ‎‎6333/1998/QĐ-UB ngày 07/11/1998 Về việc phê duyệt quản lý hộ kinh doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố

Quyết định số 116/2000/QĐ-UB ‎ngày 02/11/2000 Ban hành Quy định ‎một số vấn đề về quản lý Nhà nước ‎đối với doanh nghiệp thành lập theo ‎Luật doanh nghiệp và hộ kinh doanh ‎cá thể trên địa bàn thành phố Đà ‎Nẵng

62

Quyết định số 6565/1998/QĐ-UB ngày 18/11/1998 Ban hành Bản danh mục cơ quan nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào kho lưu trữ nhà nước thành phố

Quyết định số 106/2003/QĐ-UB ngày 02/7/2003 Ban hành bản danh mục cơ quan, tổ chức thuộc diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm lưu trữ thành phố Đà Nẵng

63

Quyết định số 6572/1998/QĐ-UB ngày 18/11/1998 thành lập Hội đồng sơ tuyển nâng ngạch Nhân viên lên Cán sự, từ ngạch Nhân viên, Cán sự lên ngạch Chuyên viên thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

64

Quyết định số 6837/1998/QĐ-UB ngày 03/12/1998 V/v thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động “Năm quốc tế người cao tuổi thành phố Đà Nẵng”

Thời gian thực hiện đã hết

65

Chỉ thị số 19/CT-UB ngày 05/12/1998 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng V/v tổ chức thực hiện khám tuyển, gọi thanh niên trúng tuyển nhập ngũ năm 1999

Thời gian thực hiện đã hết

66

Quyết định số 6900/1998/QĐ-UB ngày 07/12/1998 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thương mại - dịch vụ Đà Nẵng đến năm 2010

Quyết định số 147/2001/QĐ-UB ngày 26/9/2001 Phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển Thương mại - dịch vụ thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2001-2010

67

Quyết định số 7026/1998/QĐ-UB ngày 10/12/1998 ban hành các Kế hoạch thực hiện Pháp lệnh Chống tham nhũng và Nghị định số 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ

Pháp lệnh Chống tham nhũng đã hết hiệu lực kể từ ngày Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực (01/6/2006)

68

Quyết định số 7236/1998/QĐ-UB ngày 19/12/1998 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra thành phố

 Quyết định số 129/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Đà Nẵng

69

Quyết định số 7274/QĐ-UB ngày 21/12/1998 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế ngành thuỷ sản nông lâm Đà Nẵng đến năm 2010

Quyết định số 183/2001/QĐ-UB ngày 30/11/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản nông lâm thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2001-2010

70

Quyết định ‎số 7466/1998/QĐ-UB ngày ‎‎24/12/1998‎ quy định việc quản lý và sử dụng khoản tiền được trích để lại cho các cơ quan, tổ chức được phép thu phí, lệ phí

- Quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày ‎‎19/8/2002 V/v bãi bỏ quy định nộp 10% ‎tiết kiệm chi từ các khoản thu phí, lệ ‎phí được trích lại cho cơ quan, tổ ‎chức có chức năng thu (Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Quyết định ‎số 7466/1998/QĐ-UB);

- Các văn bản làm căn cứ xây dựng Quyết định ‎số 7466/1998/QĐ-UB là Luật Ngân sách nhà nước năm 1996, Quyết định 276/CT ngày 28/7/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về thống nhất quản lý các loại phí, lệ phí đã bị thay thế bởi Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, Pháp lệnh Phí, lệ phí năm 2001

71

Quyết định số 7665/1998/QĐ-UB ngày 30/12/1998 Ban hành Quy chế quản lý, đánh số và chỉnh sửa số nhà tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 84/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 Ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

72

Quyết định số 7672/QĐ-UB ngày 30/12/1998 V/v Quy định tạm thời tỷ lệ % phân chia giữa ngân sách thành phố và ngân sách quận, huyện

Thời gian thực hiện đã hết

73

Quyết định số 7699/QĐ-UB ngày 31/12/1998 ban hành Bản đơn giá đo vẽ bản đồ địa chính

Quyết định số 177/2001/QĐ-UB ngày 28/11/2001 phê duyệt đơn giá đo đạc bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

74

Quyết định số 7708/1998/QĐ-UB ngày 31/12/1998 V/v thành lập Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Cung ứng và phát triển kỹ thuật thủy sản Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

IV. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 1999

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC (VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 07/1999/QĐ-UB ngày 09/01/1999 Ban hành Quy định tạm thời về hình thức văn bản của UBND thành phố

Quyết định số 82/2005/QĐ-UBND ngày 12/7/2005 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 

2

Quyết định số 171/QĐ-UB ‎ngày 11/01/1999 ‎ban hành bảng giá tối ‎thiểu bán gỗ tịch thu trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 95/2000/QĐ-UB ngay ‎‎22/8/2000 ban hành bảng giá tối ‎thiểu bán gỗ tịch thu trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 10/1999/QĐ-UB ngày 16/01/1999 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các quận (Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu) đến năm 2010

- Quyết định số 178/2001/QĐ-UB ngày 28/11/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Liên Chiểu thời kỳ 2001-2010;

- Quyết định số 189/2001/QĐ-UB ngày 10/12/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ngũ Hành Sơn thời kỳ 2001-2010;

- Quyết định số 196/2001/QĐ-UB ngày 29/12/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Sơn Trà thời kỳ 2001-2010’

- Quyết định số 198/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Khê thời kỳ 2001-2010

4

Quyết định số 11/1999/QĐ-UB ngày ‎‎19/01/1999  về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ Ban Điều hành Tổ dân phố và cán bộ thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 33/2000/QĐ-UB ngày ‎‎18/04/2000 V/v điều chỉnh tăng mức ‎trợ cấp hàng tháng cho cán bộ Tổ ‎dân phố, Thôn và bổ sung mức trợ ‎cấp hàng tháng cho cán bộ Khối phố ‎trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5

Quyết định số 16/1999/QĐ-UB ngày 28/01/1999 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu đến năm 2010

Quyết định số 167/2001/QĐ-UB ngày 01/11/2001 phê duyệt (điều chỉnh) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Hải Châu thời kỳ 2001-2010

6

Quyết định số 17/1999/QĐ-UB ngày 28/01/1999 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2125/1998/QĐ-UB ngày 21/4/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 107/2004/QĐ-UB ngày 11/6/2004 ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố ĐN

7

Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02/02/1999 Về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

8

Chỉ thị số 03/1999/CT-UB ngày 25/02/1999 V/v tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng

Thời gian thực hiện đã hết

9

Quyết định số 33/1999/QĐ-UB ngày 06/3/1999 Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 Về việc Ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng Phần xây dựng và phần lắp đặt

10

Quyết định số 35/1999/QĐ-UB ngày 15/3/1999 ban hành Kế hoạch xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật xã, phường từ năm 1999 đến năm 2001 của thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

11

Quyết định số 44/1999/QĐ-UB ngày 05/4/1999 Ban hành Quy định phụ thu vào giá điện

Quyết định số 1311/QĐ-UB ngày 21/02/2000 bãi bỏ thực hiện phụ thu vào giá điện

12

Quyết định số 47/1999/QĐ-UB ngày 07/4/1999 ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 24/10/2003 Ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13

Chỉ thị số 05/1999/CT-UB ngày 07/4/1999 về việc triệt để tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

14

Quyết định số 2501/QĐ-UB ngày 21/5/1999 thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư đối với hoạt động kinh doanh tại khu vực Bà Nà – Núi Chúa và Suối Mơ

Quyết định số 35/2002/QĐ-UB ngày ‎‎06/3/2002 V/v thực hiện một số ưu ‎đãi đầu tư đối với các loại hình kinh ‎doanh du lịch tại khu du lịch Bà Nà-‎Suối Mơ

15

Quyết định số 2662/QĐ-UB ngày 28/5/1999 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng phân loại đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để phục vụ cho công tác tính cước năm 1999

Thời gian thực hiện đã hết

16

Quyết định số 2663/QĐ-UB ngày 28/5/1999 Quy định tạm thời về khoản thu phục vụ vệ sinh-môi trường và cứu sinh tại các bãi tắm biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 137/2002/QĐ-UB ‎ngày 18/12/2002 Quy định giá ‎thu gom rác thải trên địa bàn thành ‎phố Đà Nẵng

17

Quyết định số 2664/QĐ-UB ngày 28/5/1999 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thu tiền sử dụng mặt đất, khoảng không để quảng cáo trên địa bàn thành phố

Quyết định số 102/2000/QĐ-UB ngày 18/9/2000 Quy định mức thu phí sử dụng đất công, bến, bãi, mặt nước, khoảng không thuộc Nhà nước quản lý để quảng cáo

18

Quyết định số 67/1999/QĐ-UB ngày 02/6/1999 Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Du lịch thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 97/2000/QĐ-UB ngày 29/8/2000 giải thể Ban chỉ đạo Du lịch thành phố Đà Nẵng

19

Quyết định số 80/1999/QĐ-UB ngày 28/6/1999 Quy chế làm việc của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 24/3/2004 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố Đà Nẵng

20

Quyết định số 81/1999/QĐ-UB ngày 29/6/1999 sửa đổi, bổ sung Quy định phụ thu vào giá điện ban hành kèm theo Quyết định số 44/1999/QĐ-UB

Quyết định số 1311/QĐ-UB ngày 21/02/2000 bãi bỏ thực hiện phụ thu vào giá điện

21

Quyết định số 85/1999/QĐ-UB ngày 09/7/1999 Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 19/2003/QĐ-UB ngày 19/02/2003 ban hành Quy chế Quản lý hoạt động dạy nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

22

Quyết định số 4135/QĐ-UB ngày 20/7/1999 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn thành phố

Quyết định số 8102/QĐ-UB ngày 20/12/2001 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn thành phố

23

Quyết định số 96/1999/QĐ-UB ngày 22/7/1999 Quy định mức thu phí tham quan các khu di tích lịch sử, công trình văn hóa và danh lam thắng cảnh; phí qua cầu, sử dụng đường bộ khu du lịch Bà Nà-Suối Mơ

Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND ngày 28/3/2006 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (tuyến đường An Lợi – Bà Nà)

24

Quyết định số 101/1999/QĐ-UB ngày 06/8/1999 Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức hành chính, sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

Quyết định số 64/2005/QĐ-UB ngày 20/5/2005 ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

25

Quyết định số 104/1999/QĐ-UB ngày 24/8/1999 Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 97/2000/QĐ-UB ngày 29/8/2000 giải thể Ban chỉ đạo công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

26

Quyết định số 111/1999/QĐ-UB ngày 06/9/1999 Phê duyệt Chương trình việc làm thành phố Đà Nẵng đến năm 2000

Thời gian thực hiện đã hết

27

Quyết định số 113/1999/QĐ-UB ngày 20/9/1999 Quy định tạm thời một số vấn đề trong việc phê duyệt dự án và công tác đấu thầu

Quyết định số 155/2001/QĐ-UB ngày 05/10/2001 Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố

28

Quyết định số 117/1999/QĐ-UB ngày 24/9/1999 Bổ sung một số điều Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02/02/1999 về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

29

Chỉ thị số 21/1999/CT-UB ngày 12/10/1999 về việc tăng cường tổ chức thực hiện kiểm tra, công nhận hoàn thành 7 mục tiêu Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em vào năm 2000

Thời gian thực hiện đã hết

30

Chỉ thị số 22/1999/CT-UB ngày 21/10/1999 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 134/1999/QĐ-TTg ngày 31/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động Bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002

Thời gian thực hiện đã hết

31

Chỉ thị số 23/1999/CT-UB ngày 25/10/1999 về việc tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000 tại thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

32

Quyết định số 128/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học công nghệ thành phố

Quyết định số 102/2004/QĐ-UB ngày 28/05/2004 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

33

Chỉ thị số 26/1999/CT-UB ngày 10/11/1999 về việc tổng kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố quản lý

Thời gian thực hiện đã hết

34

Quyết định số 134/1999/QĐ-UB ngày 11/11/1999 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002 của thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

35

Quyết định số 7476/QĐ-UB ngày 17/11/1999 tạm thời thực hiện tỷ lệ chi hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung tiền thu học phí thuộc ngành giáo dục - đào tạo thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 180/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001 về việc chi hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung từ nguồn tiền thu học phí thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng

36

Quyết định số 140/1999/QĐ-UB ngày 14/12/1999 Chuẩn y Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 33/2004/QĐ-UB ngày 03/3/2004 Về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng

37

Quyết định số 146/1999/QĐ-UB ngày 30/12/1999 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình cấp phát và quyết toán vốn đầu tư XDCB

Thời gian thực hiện đã hết

38

Quyết định số 150/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999 Quy định về việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP

Quyết định số 80/2001/QĐ-UB ngày 15/6/2001 Ban hành quy định về xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP

39

Quyết định số 170/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999 Ban hành bản quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 141/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 ban hành bản quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

V. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2000

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC (VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 04/2000/QĐ-UB ngày 10/01/2000 V/v thành lập Trung tâm Tư vấn dân số sức khỏe sinh sản thành phố Đà Nẵng 

Quyết định số 31/2002/QĐ-UB ngày 04/3/2002 V/v thành lập Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số, Gia đình và trẻ em thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 06/2000/QĐ-UB ngày 19/01/2000 cho phép tiếp tục thực hiện Quyết định số 4503/1998/QĐ-UB trong việc đền bù thiệt hại đối với các hộ thuộc diện giải tỏa để nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

3

Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 19/01/2000 V/v điều chỉnh Quyết định số 3055/1998/QĐ-UB ngày 30/5/1998/QĐ-UB ngày 30/5/1998 và Quyết định số 6333/1998/QĐ-UB ngày 07/11/1998

Quyết định số 29/2000/QĐ-UB ngày 31/3/2000 V/v chấm dứt hiệu lực Quyết định số 07/2000/QĐ-UB ngày 19/01/2000

4

Quyết định số 10/2000/QĐ-UB ngày 21/01/2000 về chế độ trợ cấp tạm thời đối với cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ chế độ hưu trí, nghỉ chế độ thôi việc

Ngày 18/10/2000, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (Hiện nay, Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đã thay thế Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28/7/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP)

5

Quyết định số 11/2000/QĐ-UB ngày 27/01/2000 Ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 183/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003 Ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 01/02/2000 Về việc cho phép tiếp tục thực hiện Quyết định số 4503/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998 của UBND thành phố trong việc đền bù thiệt hại đối với các hộ thuộc diện giải tỏa để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ IA                               (đoạn Liên Chiểu - Hòa Cầm)

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

7

Quyết định số 17/2000/QĐ-UB ngày 15/02/2000 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khối phố

Quyết định số 169/2003/QĐ-UB ngày 19/12/2003 về tổ chức mô hình dưới phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 24/2000/QĐ-UB ngày 03/3/2000 Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 Giải thể Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 25/2000/QĐ-UB ngày 13/3/2000 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII

Thời gian thực hiện đã hết

10

Quyết định số 27/2000/QĐ-UB ngày 20/3/2000 V/v ban hành Danh mục các đề án, báo cáo trình UBND thành phố năm 2000

Thời gian thực hiện đã hết

11

Chỉ thị số 08/2000/CT-UB ngày 11/4/2000 V/v tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Thời gian thực hiện đã hết

12

Quyết định số 33/2000/QĐ-UB ngày ‎‎18/04/2000 V/v điều chỉnh tăng mức ‎trợ cấp hàng tháng cho cán bộ Tổ ‎dân phố, Thôn và bổ sung mức trợ ‎cấp hàng tháng cho cán bộ Khối phố ‎trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 24/2006/QĐ-UB ngày 27/3/2006 về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố

13

Quyết định số 39/2000/QĐ-UB ngày 03/5/2000 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn dân số-sức khỏe sinh sản

Quyết định số 31/2002/QĐ-UB ngày 04/3/2002 V/v thành lập Trung tâm Tư vấn dịch vụ dân số, Gia đình và trẻ em thành phố Đà Nẵng

14

Quyết định số 45/2000/QĐ-UB ngày 10/5/2000 V/v bổ sung tên đường phố vào Phụ lục số 2 (bảng phân loại đường phố và hệ số vị trí) kèm theo Quyết định số 4501/1998/QĐ-UB của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 85/2000/QĐ-UB ngày 20/7/2000 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định số 46/2000/QĐ-UB ngày 11/5/2000 của UBND ‎thành phố Đà Nẵng ban hành ‎Chương trình xây dựng văn bản quy ‎phạm pháp luật năm 2000 của ‎UBND thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

16

Quyết định số 58/2000/QĐ-UB ngày 07/6/2000 V/v chuẩn y Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Đà Nẵng

Quyết định số 76/2000/QĐ-UB ngày 05/9/2006 V/v giải thể Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia thành phố

17

Quyết định số 5999/QĐ-UB ngày 08/6/2000 của Chủ tịch UBND Về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng   đối với cán bộ chuyên trách Hội Cựu chiến binh Việt Nam các quận, huyện

Quyết định số 70b/2002/QĐ-UB ‎ngày 26/7/2002 Quy định hệ số ‎lương để tính phụ cấp hàng tháng ‎đối với cán bộ chuyên trách Hội cựu ‎chiến binh Việt Nam cấp quận, ‎huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

18

Quyết định số 59/2000/QĐ-UB ngày 12/6/2000 V/v quy định ‎mức tiền lương, tiền công bình quân ‎để áp dụng tính thuế thu nhập doanh ‎nghiệp năm 2000‎

Thời gian thực hiện đã hết

19

Quyết định số 66/2000/QĐ-UB ngày 19/6/2000 về việc đổi tên trường dạy nghề Kỹ thuật – Kinh tế Đà Nẵng thành Trường Kỹ thuật - Kinh tế Đà Nẵng

Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 02/6/2003 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Kỹ thuật - Kinh tế Đà Nẵng

20

Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 28/6/2000 Quy định mức giá tối thiểu để thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện cho mỗi quảng cáo

Quyết định số 169/2004/QĐ-UB ngày 21/10/2004 V/v thực hiện Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính

21

Quyết định số 77/2000/QĐ-UB  ngày 07/7/2000 ban hành Quy định một số vấn đề về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 155/2001/QĐ-UB ngày 05/10/2001 ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố

22

Quyết định số 78/2000/QĐ-UB ngày ‎‎10/7/2000 Ban hành Quy định về một số ‎nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các ‎quận, huyện trong quản lý kinh tế-‎xã hội và phát triển đô thị

 Các văn bản làm căn cứ xây dựng Quyết định số 78/2000/QĐ-UB Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994, Luật Ngân sách Nhà nước năm 1996 đã bị thay thế bởi Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002

23

Quyết định số 8360/QĐ-UB ngày 10/7/2000 của Chủ tịch UBND thành phố Thực hiện chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

- Quyết định số 1861/QĐ-UB ngày 11/4/2001 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư (thay thế Quyết định số 8360/QĐ-UB);

- Quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày ‎‎19/8/2002 V/v bãi bỏ quy định nộp 10% ‎tiết kiệm chi từ các khoản thu phí, lệ ‎phí được trích lại cho cơ quan, tổ ‎chức có chức năng thu

24

Quyết định số 85/2000/QĐ-UB ngày 20/7/2000 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 140/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25

Quyết định số 86/2000/QĐ-UB ngày 02/8/2000 về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý

Quyết định số 34/2007/QĐ-UB ngày 28/6/2007 Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý

26

Quyết định số 88/2000/QĐ-UB ngày 07/8/2000 Quy định thu tiền dịch vụ nước tưới phục vụ nông nghiệp

Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 22/3/2005 quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ công trình thủy lợi

27

Quyết định số 89/2000/QĐ-UB ngày 07/8/2000 Quy định mức thu phí tham quan khu vực Bãi Bụt-quận Sơn Trà

Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

28

Chỉ thị số 15/2000/CT-UB ngày 29/8/2000 V/v sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính-sự nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

29

Chỉ thị số 16/2000/CT-UB ngày 31/8/2000 Về việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự và tăng cường phối hợp cưỡng chế thi hành án dân sự

Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực tư pháp

30

Quyết định số 102/2000/QĐ-UB ngày 18/9/2000 Quy định mức thu phí sử dụng đất công, bến, bãi, mặt nước, khoảng không thuộc Nhà nước quản lý để quảng cáo

Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

31

Quyết định số 112/2000/QĐ-UB ngày 19/10/2000 Chuẩn y Quy chế (tạm thời) về Tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 34/2004/QĐ-UB ngày 04/3/2004 phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng

32

Quyết định số 119/2000/QĐ-UB ngày 05/11/2000 Về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 24/6/2004 về việc ban hành Quy chế hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

33

Quyết định số 124/2000/QĐ-UB ngày 20/11/2000 Ban hành Bảng giá bán tối thiểu xe gắn máy dùng để quản lý thu thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố

Quyết định số 67/2001/QĐ-UB ngày 05/6/2001 ban hành Bảng giá tối thiểu xe gắn máy dùng để quản lý thu thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố

34

Quyết định số 126/2000/QĐ-UB ngày 21/11/2000  Ban hành Quy định quản lý thu, chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 70/2001/QĐ-UB ngày 06/6/2001 ban hành Quy định về quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác ở phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

35

Quyết định số 17818/QĐ-UB ngày 11/12/2000 của Chủ tịch UBND Phê duyệt giá cho thuê nhà ở tại khu chung cư Lê Đình Lý - Đà Nẵng

Quyết định số 2920/QĐ-UB ngày 06/6/2001 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh phê duyệt giá cho thuê nhà ở tại khu chung cư Lê Đình Lý - Đà Nẵng

36

Quyết định số 134/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư  và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003 ban hành Bản quy định một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 V/v quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

37

Quyết định số 135/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

Quyết định số 7571/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng

38

Quyết định số 136/2000/QĐ-UB ngày 14/12/2000 Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003 ban hành Bản quy định một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 V/v quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

39

Chỉ thị số 24/2000/CT-UB ngày 25/12/2000 Về việc chấn chỉnh công tác đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND ngày 31/5/2006 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

40

Quyết định số 141/2000/QĐ-UB ngày 29/12/2000 Ban hành Quy định tạm thời công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 Ban hành Quy định về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

41

Quyết định số 18980/QĐ-UB ngày 29/12/2000 V/v thực hiện các chính sách đối với các hộ vào kinh doanh tại chợ Đống Đa

Thời gian thực hiện đã hết

42

Quyết định số 19006/QĐ-UB ngày 29/12/2000 V/v quy định giá vé xe trung chuyển An Lợi-Bà Nà

Quyết định số 6392/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 Về việc quy định giá vé xe trung chuyển An Lợi-Bà Nà

VI. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2001

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC (VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 02/2001/QĐ-UB ngày 12/01/2001 Ban hành Chương trình công tác của UBND thành phố năm 2001 và Danh mục các đề án, báo cáo trình UBND thành phố năm 2001

 Thời gian thực hiện đã hết

2

Quyết định số 06/2001/QĐ-UB ngày 18/01/2001 về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2001

Thời gian thực hiện đã hết

3

Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 14/02/2001 ban hành Quy định về việc tổ chức, quản lý dạy thêm ngoài giờ chính khoá của giáo viên các cấp

Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

4

‎Quyết định số 850/QĐ-UB ngày ‎‎20/02/2001 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quy định giá bán và cho thuê căn hộ chung cư Thuận Phước Đà Nẵng

Quyết định số 139/2002/QĐ-UB ‎ngày 18/12/2002 Quy định đơn giá ‎cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước ‎trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5

Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 05/3/2001 Ban hành Quy định việc quản lý nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 Ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, các cơ quan, đơn vị khác của các tổ chức thuộc Bộ, ngành trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 14/2001/QĐ-UB ngày 22/3/2001 Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2001 của UBND thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

7

Quyết định số 18/2001/QĐ-UB ngày 27/3/2001 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng

Quyết định số 195/2001/QĐ-UB ngày 27/12/2001 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng

8

Quyết định số 38/2001/QĐ-UB ngày 29/3/2001 về việc quy định giá thóc áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thời gian thực hiện đã hết

9

Chỉ thị số 06/2001/CT-UB ngày 03/4/2001 Triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Từ ngày 01/7/2007, hoạt động công chứng được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng; hoạt động chứng thực bản sao và chứng thực chữ ký theo quy định của Nghị định số 75/2000/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

10

Quyết định số 51/2001/QĐ-UB ngày 23/4/2001 Về việc thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Quyết định số 51/2001/QĐ-UB thực hiện theo Thông tư số 03/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nay, Thông tư số 97/2006/TT-BTC đã thay thế Thông tư số 03/2001/TT-BTC

11

Quyết định số 54/2001/QĐ-UB ngày 02/5/2001 Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 108/2004/QĐ-UB ngày 16/06/2004 ban hành Quy định quản lý cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

12

Quyết định số 56/2001/QĐ-UB ngày 07/5/2001 Quy định Quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý khai thác và sử dụng hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 10/5/2001 Phê duyệt Đề án cai nghiện và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2001-2005 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

14

Quyết định số 2427/QĐ-UB ngày 14/5/2001 của                   Chủ tịch UBND Về giá cho thuê đất trong khu công nghiệp Hòa Khánh

Quyết định số 88/2006/QĐ-UBND ngày 09/10/2006 Về giá cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng  tại các khu công nghiệp do thành phố đầu tư

15

Quyết định số 61/2001/QĐ-UB ngày 15/5/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của UBND quận Hải Châu

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

16

Quyết định số 62/2001/QĐ-UB ngày 15/5/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Xây dựng

Quyết định số 112/2005/QĐ-UB ngày 18/8/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Xây dựng

17

Quyết định số 67/2001/QĐ-UB ngày 05/6/2001 Ban hành bảng giá tối thiểu xe gắn máy dùng để quản lý thu thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố

Quyết định số 58/2002/QĐ-UB ngày ‎‎26/4/2002 ban hành giá bán tối thiểu ‎xe gắn máy dùng để quản lý thu ‎thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

18

Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 05/6/2001 Về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001

Thời gian thực hiện đã hết

19

Quyết định số 2920/QĐ-UB ngày 06/6/2001 của Chủ tịch UBND Về việc điều chỉnh phê duyệt giá cho thuê nhà ở tại khu chung cư Lê Đình Lý- Đà Nẵng

Quyết định số 139/2002/QĐ-UB ‎ngày 18/12/2002 Quy định đơn giá ‎cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước ‎trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

20

Quyết định số 70/2001/QĐ-UB ngày 06/6/2001 Ban hành Quy định về quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác ở phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 01/01/2004 đã thực hiện theo Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/5/2003 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính ban hành "Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã"

21

Quyết định số 80/2001/QĐ-UB ngày 15/6/2001 Ban hành Quy định về xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 160/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định về xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP của Chính phủ

22

Quyết định số 81/2001/QĐ-UB ngày 18/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của UBND quận Ngũ Hành Sơn

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

23

Quyết định số 82/2001/QĐ-UB ngày 18/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Văn hóa-Thông tin

Quyết định số 172/2005/QĐ-UB ngày 18/10/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Văn hóa-Thông tin

24

Quyết định số 83/2001/QĐ-UB  ngày 18/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của UBND  quận Sơn Trà

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

25

Quyết định số 84/2001/QĐ-UB ngày 18/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Công nghiệp

Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 21/02/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Công nghiệp

26

Quyết định số 85/2001/QĐ-UB  ngày 18/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của UBND quận Thanh Khê

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

27

Quyết định số 86/2001/QĐ-UB ngày 19/6/2001 Phê duyệt Đề án xây dựng, củng cố hoạt động truyền thanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2005

Thời gian thực hiện đã hết

28

Quyết định số 87/2001/QĐ-UB ngày 19/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của UBND  quận Liên Chiểu

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

29

Quyết định số 88/2001/QĐ-UB ngày 19/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Y tế

Quyết định số 89/2005/QĐ-UB ngày 28/7/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Y tế

30

Quyết định số 89/2001/QĐ-UB ngày 19/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Giao thông Công chính

Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 28/10/2004 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Giao thông Công chính

31

Quyết định số 90/2001/QĐ-UB ngày 19/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 108/2005/QĐ-UB ngày 11/8/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo

32

Quyết định số 91/2001/QĐ-UB ngày 19/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của UBND huyện Hòa Vang

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 06/02/2006 ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

33

Quyết định số 92/2001/QĐ-UB ngày 20/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Nội vụ

Quyết định số 173/2004/QĐ-UB ngày 28/10/2004 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Nội vụ

34

Quyết định số 94/2001/QĐ-UB ngày 20/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Thương mại

Quyết định số 116/2005/QĐ-UB ngày 25/8/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Thương mại

35

Quyết định số 95/2001/QĐ-UB ngày 20/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Tư pháp

Quyết định số 114/2005/QĐ-UB ngày 20/8/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Tư pháp

36

Quyết định số 96/2001/QĐ-UB ngày 20/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Tài chính -Vật giá

Quyết định số 104/2005/QĐ-UB ngày 10/8/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Tài chính

37

Quyết định số 3401/UB-VP ngày 21/06/2001 Phê duyệt giá trị lắp đặt công tơ điện một giá trọn gói

Quyết định số 17/2004/QĐ-UB ngày 06/02/2004 phê duyệt điều chỉnh giá trị lắp đặt công tơ điện một pha trọn gói

38

Quyết định số 97/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Ban Tôn giáo

Quyết định số 78/2005/QĐ-UB ngày 04/6/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Ban Tôn giáo

39

Quyết định số 99/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Địa chính-Nhà đất

Quyết định số 165/2005/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường

40

Quyết định số 100/2001/QĐ-UB ngày 26/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Ngoại vụ

Quyết định số 18/2005/QĐ-UB ngày 05/02/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Ngoại vụ

41

Quyết định số 101/2001/QĐ-UB ngày 28/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Du lịch

Quyết định số 17/2005/QĐ-UB ngày 05/02/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Du lịch

42

Quyết định số 102/2001/QĐ-UB ngày 28/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Thanh tra thành phố

Quyết định số 79/2005/QĐ-UB ngày 04/7/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Thanh tra thành phố

43

Quyết định số 103/2001/QĐ-UB ngày 28/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Quyết định số 185/2005/QĐ-UB ngày 19/11/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

44

Quyết định số 104/2001/QĐ-UB ngày 28/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 07/7/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường

45

Quyết định số 105/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 07/02/2006 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Văn phòng UBND thành phố

46

Quyết định số 106/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 Ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng thành phố Đà Nẵng

47

Quyết định số 107/2001/QĐ-UB ngày 29/6/2001 Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 Về việc Ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng Phần xây dựng và phần lắp đặt

48

Quyết định số 110/2001/QĐ-UB ngày 10/7/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Ban Quản lý các khu công  nghiệp và chế xuất

Quyết định số 153/2005/QĐ-UB ngày 26/10/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Ban Quản lý các khu công  nghiệp và chế xuất

49

Quyết định số 113/2001/QĐ-UB ngày 11/7/2001 ban hành Đề án phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2005

Thời gian thực hiện đã hết

50

Quyết định số 114/2001/QĐ-UB ngày 11/7/2001 Ban hành kế hoạch thi đua thực hiện nếp sống văn minh đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Thời gian thực hiện đã hết

51

Quyết định số 115/2001/QĐ-UB ngày 19/7/2001 Bổ sung Quyết định số 134/2000/QĐ-UB ngày 12/12/2000 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

52

Quyết định số 116/2001/QĐ-UB ngày 30/7/2001 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 78/2000/QĐ-UB ngày 10/7/2000 của UBND thành phố

Quyết định số 151/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất và hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

53

Quyết định số 117/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001 Quy định giá thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bản quy định một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng

54

Quyết định số 121/2001/QĐ-UB ngày 13/8/2001 về việc bổ sung nội dung kế hoạch thi đua

Thời gian thực hiện đã hết

55

Quyết định số 122/2001/QĐ-UB ngày 13/8/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Kho bạc nhà nước thành phố

Quyết định số 155/2005/QĐ-UB ngày 29/10/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Kho bạc nhà nước thành phố

56

Quyết định số 124/2001/QĐ-UB ngày 13/8/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Cục Thuế thành phố

Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 29/10/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Cục Thuế thành phố

57

Quyết định số 5428/QĐ-UB ngày 11/9/2001 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành dự án “Tín dụng xây nhà với các hộ gia đình nghèo tại thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

58

Quyết định số 137/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 Về việc xử phạt hành chính và thu phạt trực tiếp đối với vi phạm hành chính trong quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 23/02/2006 Hủy bỏ các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật

59

Quyết định số 142/2001/QĐ-UB ngày 19/9/2001 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè để kinh doanh trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê

Quyết định số 161/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

60

Quyết định số 145/2001/QĐ-UB ngày 25/9/2001 Quy định tạm thời mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 70/2003/QĐ-UB ngày 07/4/2003 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

61

Quyết định số 148/2001/QĐ-UB ngày 27/9/2001 Quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội đột xuất

Quyết định số 162/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội đột xuất

62

Quyết định số 149/2001/QĐ-UB ngày 02/10/2001 về việc thực hiện nghĩa vụ lao động công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007 Chấm dứt hiệu lực pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành có liên quan đến nghĩa vụ lao động công ích

63

Quyết định số 155/2001/QĐ-UB ngày 05/10/2001 Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố

Quyết định số 89/2002/QĐ-UB ngày ‎‎19/8/2002 ban hành Quy định ‎một số vấn đề về mua sắm, quản lý ‎đầu tư và xây dựng trên địa bàn ‎thành phố

64

Quyết định số 158/2001/QĐ-UB ngày 16/10/2001 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 167/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

65

Quyết định số 159/2001/QĐ-UB ngày 17/10/2001 Ban hành danh mục các dự án gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2001-2010 tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 21/2003/QĐ-UB ngày 26/02/2003 ban hành danh mục các dự án gọi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2003-2010 tại thành phố Đà Nẵng

66

Quyết định số 170/2001/QĐ-UB ngày 13/11/2001 Quy định giá tính lệ phí trước bạ xe công nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thời gian thực hiện đã hết.

  Theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông thì: Từ ngày 01/01/2008, đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh

67

Quyết định số 171/2001/QĐ-UB ngày 14/11/2001 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố

Quyết định số 27/2005/QĐ-UB ngày 25/02/2005 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Đà Nẵng

68

Quyết định số 174/2001/QĐ-UB ngày 19/11/2001 Quy định mức thu xây dựng, sử dụng mặt bằng, dịch vụ khác tại chợ Trung tâm thương nghiệp, chợ Hàn, chợ Mới, khu B Trung tâm Thương mại – Siêu thị Đà Nẵng thuộc Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng

Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 28/3/2006 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ

69

Quyết định số 175/2001/QĐ-UB ngày 22/11/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Ngân hàng Phục vụ người nghèo thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 106/2005/QĐ-UB ngày 11/8/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

70

Quyết định số 176/2001/QĐ-UB ngày 22/11/2001 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Bảo hiểm xã hội thành phố

Quyết định số 125/2005/QĐ-UB ngày 10/9/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Bảo hiểm xã hội thành phố

71

Quyết định số 179/2001/QĐ-UB ngày 28/11/2001 chuẩn y Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2001-2005

Thời gian thực hiện đã hết

72

Quyết định số 182/2001/QĐ-UB ngày 30/11/2001 về mức đóng góp của tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài giờ chính khóa để sử dụng vào mục đích khuyến học

Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

73

Quyết định số 194/2001/QĐ-UB ngày 18/12/2001 Ban hành Quy định về cơ chế quản lý các đề tài, dự án khoa học, công nghệ

Quyết định số 30/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 ban hành Quy định về cơ chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

74

Quyết định số 8102/QĐ-UB ngày 20/12/2001 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về giá tiêu thụ nước máy trên địa bàn thành phố

Quyết định số 207/2004/QĐ-UB ngày 25/12/2004 về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

75

Quyết định số 8295/QĐ-UB ngày 26/12/2001 của Chủ tịch UBND  Ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 139/2002/QĐ-UB ‎ngày 18/12/2002 Quy định đơn giá ‎cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước ‎trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

76

Quyết định số 199/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 Ban hành Quy định về đơn giá nhà ở và vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 138/2002/QĐ-UB ‎ngày 18/12/2002 Quy định đơn giá ‎nhà ở xây dựng mới để xác định giá ‎bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước ‎cho người đang thuê trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

VII. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2002

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC (VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 17/01/2002 Quy định ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố

Quyết định số 157/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 ban hành Quy định ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 25/01/2002 Về việc vay tiền từ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn

Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 30/12/2006 Bãi bỏ Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 25/01/2002 về việc vay tiền từ Quỹ hỗ trợ cho vay vốn

3

Quyết định số 16/2002/QĐ-UB ngày 31/01/2002 Điều chỉnh và bổ sung giá xe gắn máy dùng để quản lý thuế, lệ phí trước bạ quy định tại Quyết định số 67/2001/QĐ-UB ngày 05/6/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 58/2002/QĐ-UB ngày ‎‎26/4/2002 của UBND thành phố Đà ‎Nẵng ban hành giá bán tối thiểu ‎xe gắn máy dùng để quản lý thu ‎thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn ‎thành phố đà Nẵng

4

Quyết định số 137/QĐ-UB ngày 18/12/2002 Quy định giá thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 08/2004/QĐ-UB ngày 20/01/2004 Quy định giá thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5

Quyết định số 21/2002/QĐ-UB ngày 21/02/2002 Điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 85/2000/QĐ-UB ngày 20/7/2000 của UBND thành phố

Quyết định số 140/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 23/2002/QĐ-UB ngày 28/02/2002 Giao chỉ tiêu huy động đóng góp lập quỹ An ninh-Quốc phòng năm 2002 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

7

Quyết định số 35/2002/QĐ-UB ngày 06/3/2002 Thực hiện một số ưu đãi đầu tư đối với các loại hình kinh doanh du lịch tại khu du lịch Bà Nà-Suối Mơ  

Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 38/2002/QĐ-UB ngày 18/3/2002 Điều chỉnh bản quy định về đơn giá nhà ở và vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 199/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của UBND thành phố

Quyết định số 138/2002/QĐ-UB ‎ngày 18/12/2002 Quy định đơn giá ‎nhà ở xây dựng mới để xác định giá ‎bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước ‎cho người đang thuê trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 39/2002/QĐ-UB ngày 21/3/2002 Quy định mức chi phí cho công tác tập trung giải quyết đối tượng lang thang cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 95/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức chi phí công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

10

Quyết định số 43/2002/QĐ-UB ngày 26/3/2002 Về việc nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 về việc nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11

Quyết định số 45/2002/QĐ-UB ngày 01/4/2002 Quy định giá thóc áp dụng thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thời gian thực hiện đã hết

12

Quyết định số 46/2002/QĐ-UB ngày 03/4/2002 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Trung tâm Xúc tiến đầu tư

Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 02/02/2007 V/v phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (ngoài khu công nghiệp) trên địa bàn thành phố

13

Quyết định số 49/2002/QĐ-UB ngày ‎‎04/4/2002 của UBND thành phố Đà ‎Nẵng ban hành Chương trình xây ‎dựng văn bản quy phạm pháp luật ‎năm 2002 của UBND thành phố Đà ‎Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

14

Quyết định số 50/2002/QĐ-UB  ngày 05/4/2002 Về việc đăng ký và xóa thế chấp, đăng ký và xóa bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

15

Quyết định số 52/2002/QĐ-UB ngày 16/4/2002 Điều chỉnh tỷ lệ mức thu tiền dịch vụ nước tưới phục vụ trồng rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày

Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 22/3/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ công trình thuỷ lợi

16

Quyết định số 54/2002/QĐ-UB ngày 19/4/2002 về bổ sung nhiệm vụ cho Viện Quy hoạch xây dựng đô thị-nông thôn Đà Nẵng

Quyết định số 66/2002/QĐ-UB ngày 17/5/2002 V/v đổi tên Viện Quy hoạch xây dựng đô thị-nông thôn Đà Nẵng thành Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng 

17

Quyết định số 58/2002/QĐ-UB ngày ‎‎26/4/2002 ban hành giá bán tối thiểu ‎xe gắn máy dùng để quản lý thu ‎thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 203/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 V/v quy định giá bán tối thiểu ‎xe gắn máy hai bánh dùng để quản lý ‎thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

18

Quyết định số 63/2002/QĐ-UB ngày 13/5/2002 V/v phê duyệt Chương trình cải cách hành chính nhà nước của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2002-2005

Thời gian thực hiện đã hết

19

Quyết định số 68/2002/QĐ-UB ngày 24/5/2002 Điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 85/2000/QĐ-UB ngày 20/7/2000

Quyết định số 140/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

20

Chỉ thị số ‎‎10/CT-UB ngày 07/6/2002 của Chủ ‎tịch UBND thành phố Về việc chuyển ‎dịch nhà, đất tại các khu vực đã có ‎quyết định phê quyệt quy hoạch chi ‎tiết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chỉ thị số 24/CT-UB ngày ‎‎31/12/2002 của Chủ tịch UBND ‎thành phố Đà Nẵng Về việc chuyển ‎dịch nhà, đất tại các khu vực đã có ‎quyết định phê quyệt quy hoạch chi ‎tiết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

21

Quyết định số 89/2002/QĐ-UB ngày 19/8/2002 Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư  và xây dựng trên địa bàn thành phố

Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

22

Quyết định số 98/2002/QĐ-UB ngày ‎‎03/9/2002 Ban hành Quy chế ‎bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử ‎dụng đất thuộc công sản Nhà nước

Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước

23

Quyết định số 99/2002/QĐ-UB ngày 09/9/2002 Phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố Đà Nẵng đến năm 2005

Thời gian thực hiện đã hết

24

Quyết định số 102/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 Về giải quyết một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

Quyết định số 160/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định về xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP của Chính phủ

25

Quyết định số 104/2002/QĐ-UB ngày 02/10/2002 ban hành Quy chế tạm thời xét thưởng khuyến khích xuất khẩu

Quyết định số 02/2004/QĐ-UB ngày 5/1/2004 ban hành Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu

26

Quyết định 118/2002/QĐ-UB ngày 12/11/2002 Quy định mức hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường, xúc tiến thương mại

Quyết định số 72/2004/QĐ-UB ngày 26/4/2004 Về việc ban hành Quyết định số quy định mức hỗ trợ cho hoạt động phát triển thị trường, xúc tiến thương mại

27

Quyết định số 122/2002/QĐ-UB ‎ngày 26/11/2002 V/v Quy định giá ‎thóc áp dụng thu thuế nhà đất năm ‎‎2003‎

Thời gian thực hiện đã hết

28

Quyết định số 123/2002/QĐ-UB ngày 26/11/2002 Bãi bỏ lệ phí ‎cấp giấy phép tạm thời sử dụng một ‎phần vỉa hè để tập kết vật liệu xây ‎dựng và cho các hoạt động khác

Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

29

Quyết định số 135/2002/QĐ-UB ngày 16/12/2002 Quy định về tốc độ tối đa trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 44/2005/QĐ-UB ngày 19/4/2005 ban hành quy định về đường ưu tiên và tốc độ tối đa cho phép trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

30

Quyết định số 136/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 Thực hiện chính sách ưu đãi đối với các hộ kinh doanh tại chợ Hòa Khánh (mới)

Thời gian thực hiện đã hết

31

Quyết định số 137/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 Quy định giá thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 08/2004/QĐ-UB ngày 20/01/2004 Quy định giá thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

32

Quyết định số 140/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003 ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

33

Quyết định số 141/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002 Ban hành Bản quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003 ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

34

Quyết định số 10463/QĐ-UB ngày 20/12/2002 của Chủ tịch UBND về tiền thưởng, tiền công, phụ cấp vận động viên, huấn luyện viên thể thao

Quyết định số 98/2005/QĐ-UB ngày 02/8/2005 quy định chế độ tiền thưởng, tiền công và phụ cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành phố Đà Nẵng

35

Chỉ thị số 23/2002/CT-UB ngày 26/12/2002 Mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Quý Mùi năm 2003

Thời gian thực hiện đã hết

36

Quyết định số 144/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 Về việc xử phạt vi phạm hành chính của Lực lượng Thanh niên xung kích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 79/2003/QĐ-UB ngày 21/4/2003 về việc xử phạt vi phạm hành chính của Lực lượng Thanh niên xung kích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

37

Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố

Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố

38

Quyết định số 155/2002/QĐ-UB  ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế hành chính đối với hành vi không chấp hành Quyết định số thu hồi đất  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 23/02/2006 Hủy bỏ các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật

39

Quyết định số 160/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định về xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP của Chính phủ

Nghị định số 60/CP đã được thay thế bởi Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

40

Quyết định số 161/2002/QĐ-UB  ngày 27/12/2002 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

41

Chỉ thị số 24/CT-UB ngày 31/ 12/2002 của Chủ tịch UBND Về việc chuyển dịch nhà đất tại các khu vực    đã có Quyết định số phê duyệt quy hoạch chi tiết                  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 22/8/2006 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

VIII. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2003

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC (VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 01/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 ban hành Đề án đổi mới thiết bị - công nghệ của các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phố quản lý đến năm 2005

Thời gian thực hiện đã hết

2

Quyết định số 1062/QĐ-UB  ngày 24/02/2003 của Chủ tịch UBND Về việc xử phạt hành vi điều khiển xe gắn máy, môtô, ô tô chạy quá tốc độ quy định                           trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 23/02/2006 Hủy bỏ các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật

3

Quyết định số 25/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003 Ban hành Bản quy định một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 50/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 ban hành một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng

4

Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty Công viên Cây xanh Đà Nẵng

Quyết định số 28/2004/QĐ-UB ngày 26/02/2004V/v thành lập công ty Công viên Đà Nẵng

5

Quyết định số 34/2003/QĐ-UB ngày 14/3/2003 V/v điều chỉnh và bổ sung giá bán ‎xe gắn máy dùng để quản lý ‎thuế, lệ phí quy định tại Quyết định số 58/2002/QĐ-UB

Quyết định số 203/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 V/v quy định giá bán tối thiểu ‎xe gắn máy hai bánh dùng để quản lý ‎thuế, lệ phí trước bạ trên địa bàn ‎thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 60/2003/QĐ-UB ngày 26/3/2003 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 141/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002

 Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003 Ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 26/3/2003 Về tổ chức mô hình dưới phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 169/2003/QĐ-UB ngày 19/12/2003 về tổ chức mô hình dưới phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 02/4/2003 Ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố

Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 1572/QĐ-UB ngày 06/4/2003 của Chủ tịch UBND Quy định tỷ lệ chi phí thoát nước                              tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 07/2004/QĐ-UB ngày 20/01/2004 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

10

Quyết định số 70/2003/QĐ-UB ngày 07/4/2003 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11

Quyết định số 74/2003/QĐ-UB ngày 14/4/2003 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

12

Quyết định số 76/2003/QĐ-UB ngày 15/4/2003 Điều chỉnh tiền lương, sinh hoạt phí, hoạt động phí, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Đà Nẵng

- Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

- Quyết định số 72/2005/QĐ-UB ngày 14/6/2005 quy định và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định số 79/2003/QĐ-UB ngày 21/4/2003 Về việc xử phạt vi phạm hành chính của Lực lượng Thanh niên xung kích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật

14

Quyết định số 89/2003/QĐ-UB ngày 20/5/2003Quy định mức phụ cấp cho cán bộ của Đài truyền thanh cơ sở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 72/2005/QĐ-UB ngày 14/6/2005 quy định và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định số 93/2003/QĐ-UB ngày 02/6/2003 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Kỹ thuật - Kinh tế Đà Nẵng

Quyết định số 5793/QĐ-UBND ngày 25/7/2007 V/v phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

16

Chỉ thị số 07/2003/CT-UB ngày 25/6/2003 Về tăng cường công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2003

Thời gian thực hiện đã hết

17

Quyết định số 104/2003/QĐ-UB ngày 25/6/2003 ban hành Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc thành phố quản lý áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và hệ thống quản lý môi trường, giai đoạn từ nay đến năm 2006

Thời gian thực hiện đã hết

18

Quyết định số 121/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003 Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 212/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

19

Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003 Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 209/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 ban hành Quy định tạm thời về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

20

Quyết định số 145/2003/QĐ-UB ngày 23/10/2003 về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp quý 4 năm 2003

Thời gian thực hiện đã hết

21

Quyết định số 124/2003/QĐ-UB ngày 06/8/2003 thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức

Quyết định số 153/2003/QĐ-UB ngày 10/11/2003 thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/10/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

22

Quyết định số 128/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 về việc ban hành một số quy định về quản lý kinh phí đề tài khoa học và công nghệ cấp thành phố

Quyết định số 30/2005/QĐ-UB ngày 18/3/2005 ban hành Quy định về cơ chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

23

Chỉ thị số 11/2003/CT-UB ngày 03/9/2003 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố

Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND ngày 07/3/2006 về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

24

Quyết định số 6018/2003/QĐ-UB ngày 01/10/2003 Quy định mức thu tiền bảo quản giữ xe ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004 quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25

Quyết định số 145/2003/QĐ-UB ngày 23/10/2003 V/v quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp quý 4 năm 2003

Thời gian thực hiện đã hết

26

Quyết định số 153/2003/QĐ-UB ngày 10/11/2003 V/v thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/10/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy

Quyết định số 105/2004/QĐ-UB ngày 02/6/2004 V/v tổ chức lại Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Đà Nẵng

27

Quyết định số 162/2003/QĐ-UB ngày 15/12/2003 Ban hành Quy định một số vấn đề về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2004-2006

Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng

28

Quyết định số 164/2003/QĐ-UB ngày 15/12/2003 về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2004 của thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

29

Quyết định số 167/2003/QĐ-UB ngày 16/12/2003 Ban hành Quy định về việc khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/10/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 30/11/2006 Ban hành Quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng trong việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân

30

Quyết định số 168/2003/QĐ-UB ngày 18/12/2003 Ban hành Quy định về một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 53/2005/QĐ-UB ngày 04/5/2005 ban hành Quy định về đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

31

Quyết định số 171/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2003/QĐ-UB                   ngày 02/4/2003 của UBND thành phố

Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

32

Quyết định số 175/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003 Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường, xã và điều chỉnh tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với một số chức danh cán bộ dưới phường, xã

- Quyết định số 72/2005/QĐ-UB ngày 14/6/2005 Quy định và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 24/8/2004 Quy định mô hình tổ chức, cán bộ và mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh cán bộ dưới phường, xã thành phố Đà Nẵng

33

Quyết định số 182/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003 Ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 ban hành Quy chế về tổ chức tiếp công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

34

Quyết định số 183/2003/QĐ-UB ngày 26/12/2003 Ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2007 ban hành Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

IX. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2004

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC (VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 02/2004/QĐ-UB ngày 05/01/2004 Ban hành Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên  địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 ban hành Quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 17/2004/QĐ-UB ngày 06/02/2004 Về việc phê duyệt điều chỉnh giá trị lắp đặt công tơ điện một pha trọn gói

Quyết định số 3169/QĐ-UB ngày 05/5/2004 V/v phê duyệt điều chỉnh giá trị lắp đặt công tơ điện một pha trọn gói (lần 2)

3

Quyết định số 20/2004/QĐ-UB ngày 11/02/2004 Về việc xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường trọng điểm  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 23/02/2006 Hủy bỏ các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật

4

Quyết định số 32/2004/QĐ-UB ngày 03/3/2004 Bổ sung giá trị đền bù tối đa đối với các loại cây trồng trên đất ngoài đất vườn nhà

Quyết định số 209/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 ban hành Quy định tạm thời về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố

5

Quyết định số 50/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 Ban hành một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 92/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố

6

Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 70/2004/QĐ-UB ngày 19/4/2004 Ban hành Quy định quản lý, sử dụng Quỹ An ninh, trật tự trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 3169/QĐ-UB ngày 05/5/2004 V/v phê duyệt điều chỉnh giá trị lắp đặt công tơ điện một pha trọn gói (lần 2)

Quyết định số 6359/QĐ-UBND ngày 11/8/2005 v/v đình chỉ thực hiện Quyết định số 3169/QĐ-UB ngày 05/5/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 76/2004/QĐ-UB ngày 06/5/2004 Bổ sung một số điều tại Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02/02/1999 về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 

10

Quyết định số 95/2004/QĐ-UB ngày 17/5/2004 Điều chỉnh và bổ sung điểm 1.2, khoản 1, Điều 3, Chương II Quy định kèm theo Quyết định số 162/2003/QĐ-UB ngày 15/12/2003

Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng

11

Quyết định số 100/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 Thành lập Hội đồng xử lý tài sản khi có Quyết định số tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản đựơc xác lập quyền sở hữu nhà nước thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 giải thể Hội đồng xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thành phố Đà Nẵng

12

Quyết định số 101/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động đấu giá của Hội đồng xử lý tài sản khi có Quyết định số tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản đựơc xác lập quyền sở hữu nhà nước thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 giải thể Hội đồng xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định số 107/2004/QĐ-UB ngày 11/6/2004 Ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Đà Nẵng

14

Quyết định số 108/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004 Ban hành Quy định quản lý cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 49/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005 ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 24/6/2004 Ban hành Quy chế hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 77/2005/QĐ-UB ngày 29/6/năm 2005 Về việc chấm dứt hiệu lực thi hành Quyết định số 111/2004/QĐ-UB ngày 24/6/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

16

Quyết định số 142/2004/QĐ-UB ngày 27/8/2004 điều chỉnh mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ thuộc điện giải tỏa và tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung văn bản này là điều chỉnh Quyết định số 122/2003/QĐ-UB, nhưng Quyết định số 122/2003/QĐ-UB đã bị Quyết định số 209/2004/QĐ-UB thay thế

17

Quyết định số 143/2004/QĐ-UB ngày 30/8/2004 ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng và các ngày lễ lớn trong năm 2005

Thời gian thực hiện đã hết

18

Quyết định số 7232/QĐ-UB ngày 13/9/2004 Điều chỉnh một số điều về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Quyết định số 94/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

19

Chỉ thị số 17/2004/CT-UB ngày 30/9/2004 Về việc kiểm kê đất đai năm 2005 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện đã hết

20

Quyết định số 151/2004/QĐ-UB ngày 06/9/2004 Phê duyệt Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 phê duyệt Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

21

Quyết định số 152/2004/QĐ-UB ngày 10/9/2004 Ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 Ban hành Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

22

Quyết định số 164/2004/QĐ-UB ngày 05/10/2004 Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ  và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng

- Quyết định số 173/2005/QĐ-UBND ngày 03/12/2005 điều chỉnh mức hỗ trợ thêm tiền thuê nhà trong thời gian xây dựng nhà ở đối với các hộ thuộc diện giải tỏa đi hẳn đã bàn giao mặt bằng cho Dự án và đã được nhận đất tái định cư thực tế (bãi bỏ điểm 2, 3 Điều 1 Quyết định số 164/2004/QĐ-UB);

- Quyết định số 209/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 ban hành Quy định tạm thời về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

23

Chỉ thị số 18/2004/CT-UB ngày 18/10/2004 Về triển khai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp thành phố Đà Nẵng lần thứ V

Thời gian thực hiện đã hết

24

Quyết định số 179/2004/QĐ-UB ngày 16/11/2004 Ban hành Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 176/2005/QĐ-UBND ngày 10/12/2005 ban hành Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25

Quyết định số 180/2004/QĐ-UB ngày 16/11/2004 ban hành giá tối thiểu phương tiện thủy nội địa dùng để quản lý thu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2004 đến hết ngày 31/3/2005 và chỉ áp dụng để tính thu lệ phí trước bạ đối với các phương tiện thủy nội địa không đầy đủ hồ sơ gốc

26

Quyết định số 181/2004/QĐ-UB ngày 16/11/2004 sửa đổi khoản 3 Điều 5 Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 98/2002/QĐ-UB

Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước

27

Quyết định số 184/2004/QĐ-UB ngày 19/11/2004 Ban hành Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010

Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 11/4/2005 ban hành Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2005-2010

28

Quyết định số 189/2004/QĐ-UB ngày 29/11/2004 Về tổ chức họp, hội nghị của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 Ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng

29

Quyết định số 199/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005

Thời gian thực hiện đã hết

30

Quyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 Về một số biện pháp quản lý và điều hành dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005 của thành phố

Thời gian thực hiện đã hết

31

Quyết định số 209/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 Quy định tạm thời về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Quyết định số 181/2005/QĐ-UB ngày 28/12/2005 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

32

Quyết định số 210/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 Ban hành Quy định tạm thời về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố

Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 Ban hành Quy định về Ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn thành phố

33

Quyết định 212/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 180/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

34

Quyết định số 214/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí tham quan công trình văn hóa:  Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa: Bảo tàng Điêu khắc Chăm

X. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2005

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC (VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 08/2005/QĐ-UB ngày 14/01/2005 Về xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Chỉ thị số 03/2005/CT-UB V/v mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự Tết Ất Dậu 2005 và 30 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/03/1975 - 29/03/2005)

Thời gian thực hiện đã hết

3

Quyết định số 16/2005/QĐ-UB ngày 03/02/2005 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 sửa đổi, bổ sung Quy định một số vấn đề mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của UBND thành phố Đà Nẵng

4

Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 02/3/2005 ban hành Quy chế hoạt động của báo cáo viên pháp luật thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007 Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2005/QĐ-UB ngày 02/3/2005 của UBND thành phố 

5

Chỉ thị số  06/CT-UB  ngày 16/3/2005 của Chủ tịch UBND thành phố Về việc nghiêm cấm mọi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia cầm trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà

Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND ngày 08/5/2006 về việc nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và một số phường thuộc quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu

6

Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 22/3/2005 Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ công trình thuỷ lợi

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 về việc miễn thu thủy lợi phí cho hộ nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 50/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2004 Điều chỉnh, bổ sung điểm 8.1, phần II Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số số 151/2004/QĐ-UB ngày 06/9/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 phê duyệt Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 Ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 06/5/2005 Về việc điều chỉnh mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ thuộc diện giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố

- Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 về việc điều chỉnh, bổ sung mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ thuộc diện giải toả các dự án trên địa bàn thành phố;

- Quyết định số 181/2005/QĐ-UB ngày 28/12/2005 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

10

Quyết định số 63/2005/QĐ-UB ngày 19/5/2005 Về việc bổ sung, điều chỉnh giá đất tại  Quyết định số số 212/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 180/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11

Quyết định số 72/2005/QĐ-UB ngày 14/6/2005 Quy định và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố Đà Nẵng

12

Quyết định số 80/2005/QĐ-UB ngày 06/7/2005 Về việc bổ sung Quyết định số 212/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 180/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định số 81/2005/QĐ-UB ngày 07/7/2005 Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 28/9/2006 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”  của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng

14

Quyết định số 88/2005/QĐ-UB ngày 22/7/2005 Ban hành Quy định một số biện pháp xử lý đối với người đánh giày, bán sách, báo dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 141/2005/QĐ-UB ngày 03/10/2005 ban hành Quy định một số biện pháp xử lý đối với người có hành vi đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định số 92/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2006 Về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư

16

Quyết định số 93/2005/QĐ-UB ngày 29/7/2005 Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn thành phố

 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2006 Về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư

17

Quyết định số 114/2005/QĐ-UB ngày 20/8/2005 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Tư pháp

Quyết định số 2004//QĐ-UBND ngày 30/3/2007 Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Tư pháp

18

Quyết định số 135/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố

Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

19

Quyết định số 141/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 Ban hành Quy định một số biện pháp xử lý đối với người có hành vi đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND ngày 26/5/2006 ban hành Quy định Một số biện pháp xử lý đối với người có hành vi đánh giày, bán sách, báo, bán vé số dạo và bán hàng rong không đúng quy định trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

20

Quyết định số 148/2005/QĐ-UBND ngày 11/10/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định tỷ lệ phần trăm (%)các khoản thu phân chia trên địa bàn quận Cẩm Lệ

Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến năm 2010 của thành phố

21

Quyết định số 162/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 Quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội đột xuất

Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND ngày 30/5/2006 về quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội đột xuất

22

Quyết định số 166/2005/QĐ-UBND ngày 15/11/2005 Về việc không bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất cho các đối tượng được giao đất trồng rừng thuộc diện giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 181/2005/QĐ-UB                 ngày 28/12/2005 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

23

Quyết định số 171/2005/QĐ-UBND ngày  30/11/2005 Điều chỉnh điểm 3.1 và khoản 4 Điều 3 Quy định một số chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số số 92/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 2005

Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2006 Về việc bãi bỏ các văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư

24

Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 Về việc bãi bỏ Quyết định số 172/2005/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 về thẩm quyền địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25

Quyết định số 180/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

26

Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 23/12/2005 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2005/NĐ-CP ngày 19/8/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu

Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND ngày 04/7/2007 Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trên địa bàn thành phố

27

Quyết định số 181/2005/QĐ-UB ngày 28/12/2005 Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

28

Quyết định số 10191/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 về việc phân phối sử dụng nguồn phí thu được từ nguồn vốn ngân sách thành phố uỷ thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng để cho vay đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

XI. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2006

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

VĂN BẢN THAY THẾ

1

Quyết định 16/2006/QĐ-UBND ngày 24/02/2006 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Dự án đào tạo bậc đại học tại các cơ sở trong và ngoài nước cho học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn bằng ngân sách nhà nước, ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-UB ngày 06/9/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 phê duyệt Dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố

3

Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 Về việc nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 16/6/2006 về việc nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

4

Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 03/5/2006 Quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với một số đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 quy định mức hỗ trợ đối với một số đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực của thành phố

5

Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 180/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 21/6/2006 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố

7

Quyết định số 69/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số số 181/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 Sửa đổi điểm b và điểm d khoản 5 Điều 11  Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 181/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 Điều chỉnh và bổ sung đơn giá bồi thường đối với một số loại cây trồng trong Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo  Quyết định số 181/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005

Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

10

Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 05/9/2006 Phê duyệt Bảng giá ca máy và thiết bị thi công

Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND ngày 27/9/2006 ban hành Bảng giá ca máy và thiết bị thi công

XII. CÁC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

VĂN BẢN XỬ LÝ

1

Quyết định số 984/1998/QĐ-UB ngày 20/02/1998 Ban hành danh mục và mức thu lệ phí, phí phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Bãi bỏ lệ phí giao thông, lệ phí hộ tịch, lệ phí khai thác đất, cát sạn, lệ phí chứng thư, lệ phí hộ kinh doanh nhỏ (do phường, xã ‎quản lý)

- Quyết định số 92/2000/QĐ-UB ngày 07/8/2000 bãi bỏ 5 loại ‎lệ phí do UBND thành phố ban hành;

- Quyết định số 15/2002/QĐ-UB ngày ‎‎31/01/2002 bãi bỏ 5 loại lệ phí do ‎UBND thành phố ban hành

2

Quyết định ‎số 3925/1998/QĐ-UB ngày ‎‎11/7/1998‎ quản lý và sử dụng khoản tiền trích từ phí, lệ phí để lại cho các cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí

(Bãi bỏ khoản 5 Điều 2)

(Bãi bỏ nội dung điểm 9 ở Phụ lục đính kèm về việc cho Sở Kế hoạch và Đầu tư được sử dụng 30% của khoản thu lệ phí xét đơn cấp giấy phép dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam)

- Quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày ‎‎19/8/2002 V/v bãi bỏ quy định nộp 10% ‎tiết kiệm chi từ các khoản thu phí, lệ ‎phí được trích lại cho cơ quan, tổ ‎chức có chức năng thu;

- Quyết định số 3254/QĐ-UB ngày 17/6/1999 của Chủ tịch UBND thành phố Về việc bãi bỏ nội dung phê duyệt sử dụng 30% khoản thu lệ phí xét đơn cấp giấy phép dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam

4

Quyết định số 118/2000/QĐ-UB ngày 01/11/2000 (Bãi bỏ phần quy định về thời gian vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng)

Quyết định số 138/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 Ban hành Quy định quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố

5

Quyết định ‎số 1861/QĐ-UB ngày 11/4/2001‎ của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư

(Bãi bỏ khoản 1 Điều 3)

Quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày ‎‎19/8/2002 của UBND thành phố Đà ‎Nẵng V/v bãi bỏ quy định nộp 10% ‎tiết kiệm chi từ các khoản thu phí, lệ ‎phí được trích lại cho cơ quan, tổ ‎chức có chức năng thu

6

Quyết định số 146/2001/QĐ-UB ngày 26/9/2001 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Lực lượng Thanh niên xung kích thành phố Đà Nẵng

(Hủy bỏ các khoản 3, 4 Điều 4 Quy chế)

Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật

7

Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 20/10/2003 về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Hủy bỏ khoản 1, 2 Điều 5)

Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 huỷ bỏ các khoản 1, 2 Điều 5 Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 20/10/2003 về kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 156/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003 Ban hành Quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại-siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Hủy bỏ các điểm a, b khoản 1, điểm a, b khoản 2, khoản 3 Điều 9 Quy định)

Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006 về việc xử lý văn bản quy phạm pháp luật

9

Quyết định số 140/2004/QĐ-UB ngày 24/8/2004 Quy định mô hình tổ chức, cán bộ và mức phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh cán bộ dưới phường, xã thành phố Đà Nẵng

(Bãi bỏ Điều 2)

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 Về việc điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã thành phố

10

Quyết định số 166/2004/QĐ-UB ngày 12/10/2004 Quy định Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Hủy bỏ khoản 2 Điều 12; khoản 1, 2 Điều 14; khoản 2 Điều 16 và Điều 18 Quy định)

Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 huỷ bỏ một số nội dung của Quy định Quản lý vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 166/2004/QĐ-UB ngày 12/10/2004 của UBND thành phố

11

Quyết định số 186/2004/QĐ-UB ngày 22/11/2004 về việc ban hành Bản quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại UBND phường, xã

(Bãi bỏ Điều 43, 44)

Quyết định số 87/2006/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế “một cửa” tại UBND phường, xã ban hành kèm theo Quyết định số 186/2004/QĐ-UB ngày 22/11/2004 của UBND thành phố

12

Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005 về quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Hủy bỏ Điều 29)

Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 Về việc sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ một số điều của Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005 của UBND thành phố

13

Quyết định số 62/2005/QĐ-UB ngày 19/5/2005 V/v quản lý xe công nông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

(Hủy bỏ điểm c khoản 3 Điều 2)

Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 23/02/2006 Hủy bỏ các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2007
Ngày hiệu lực06/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm Quảng Nam Đà Nẵng cũ hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm Quảng Nam Đà Nẵng cũ hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành26/09/2007
       Ngày hiệu lực06/10/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm Quảng Nam Đà Nẵng cũ hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm Quảng Nam Đà Nẵng cũ hết hiệu lực

           • 26/09/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực