Quyết định 2560/1998/QĐ-UB

Quyết định 2560/1998/QĐ-UB sửa đổi điều 7 quy định về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 571/1998/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 2560/1998/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 571/1998/QĐ-UB hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 151/2002/QĐ-UB miễn, giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ người có công Cách mạng cải thiện nhà ở và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 2560/1998/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 571/1998/QĐ-UB hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2560/1998/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 5 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH V/V HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG CẢI THIỆN NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 571/1998/QĐ-UB NGÀY 23/01/1998 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở;
- Căn cứ Chỉ thị số 166/TTg ngày 19/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ v/v tổ chức thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-UB ngày 23/01/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Để triển khai thực hiện Thông báo số 112/TB-UB ngày03/4/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng;
Theo đề nghị của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 118/TTg thành phố Đà Nẵng
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi và bổ sung khoản 3, điều 7 bản Quy định v/v hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng khi mua bán nhà thuộc Sở hữu Nhà nước được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét bán theo Nghị định 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ thì được xét hỗ trợ theo quy định về mức diện tích đất (không quá 70m2/ trường hợp đối với đất tại các phường thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, phường Bắc Mỹ An thuộc quận Ngũ Hành Sơn và không quá 100m2/ trường hợp đối với đất tại các phường, xã còn lại trên địa bàn thành phố) và theo nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2, điều 7, Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998.

Trong trường hợp số tiền mà người có công với Cách mạng còn phải trả về tiền sử dụng đất ở được tính theo quy định trên thấp hơn mức độ hỗ trợ khống chế tối đa thì mức hỗ trợ người có công với Cách mạng được hưởng là số tiền mà người đó còn phải trả về tiền sử dụng đất ở.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/02/1998.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài chính - Vật giá, Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận
- Như điều 3
- TVTU, TT HĐND
- Các PCT, CVUBND
- CPVP, CV UBND
- Lưu VT, KTTH, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2560/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2560/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/1998
Ngày hiệu lực05/02/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2003
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2560/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2560/1998/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 571/1998/QĐ-UB hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2560/1998/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 571/1998/QĐ-UB hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2560/1998/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýNguyễn Bá Thanh
       Ngày ban hành09/05/1998
       Ngày hiệu lực05/02/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2003
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2560/1998/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 571/1998/QĐ-UB hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2560/1998/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 571/1998/QĐ-UB hỗ trợ người có công cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng