Quyết định 74/2006/QĐ-UBND

Quyết định 74/2006/QĐ-UBND Công bố danh mục 44 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành từ năm 1997 đến năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 74/2006/QĐ-UBND danh mục 44 văn bản Đà Nẵng hết hiệu lực


UỶ BAN NHÂN DÂN
TH
ÀNH PHĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 8 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 44 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành từ năm 1997 đến năm 2005 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ, Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT-HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố; 
- CT, PCT UBND thành phố;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Lưu: VT, NCPC, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

DANH MỤC CÔNG BỐ

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng)

STT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

SỐ, NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

1

Quyết định

795/QĐ-UB ngày 31/3/1997

Về việc quy định tạm thời các mức thu về lệ phí sang tên cải nghiệp, hợp thức hoá mua bán nhà và cấp giấy chứng nhận bất động sản cho những người được phép xuất cảnh.

2

Quyết định

1834/QĐ-UB ngày 01/7/1997

Về việc ban hành bản quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3

Quyết định

2571/QĐ-UB ngày 25/7/1997

Về việc ban hành quy định xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4

Quyết định

2602/QĐ-UB ngày 28/7/1997

Về việc ban hành bản quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

5

Quyết định

2611/QĐ-UB ngày 28/7/1997

Về việc thế chấp tài sản nhà-đất tại thành phố Đà Nẵng.

6

Quyết định

2612/QĐ-UB ngày 28/7/1997

Ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước

7

Quyết định

2866/QĐ-UB ngày 07/8/1997

Bổ sung Quyết định 2612/QĐ-UB ngày 28/7/1997 của UBND lâm thời thành phố Đà Nẵng.

8

Quyết định

571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998

Về việc hỗ trợ người có công Cách mạng về nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

9

Quyết định

2560/1998/QĐ-UB ngày 09/5/1998

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quyết định số 571/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng.

10

Quyết định

4500/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998

Quy định xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11

Quyết định

4501/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

12

Quyết định

4502/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998

Về giá chuẩn tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định

4503/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998

Về việc ban hành quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

14

Chỉ thị

23/1999/CT-UB ngày 25/10/1999

Về việc tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000 tại thành phố Đà Nẵng.

15

Quyết định

150/1999/QĐ-UB ngày 16/12/1999

Ban hành quy định về việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP tại thành phố Đà Nẵng.

16

Quyết định

170/1999/QĐ-UBngày16/12/1999

Về việc ban hành bản quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

17

Quyết định

06/2000/QĐ-UB ngày 19/01/2000

Về việc cho phép tiếp tục thực hiện Quyết định số 4503/1998/QĐ-UB ngày 06/8/1998 của UBND TP trong viêệ đền bù thiệt hại đối với các hộ thuộc diện giải toả để nâng cấp, mở rộng đường Lê Duẩn, Đà Nẵng.

18

Quyết định

85/2000/QĐ-UB ngày 20/7/2000

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

19

Quyết định

80/2001/QĐ-UB ngày 15/6/2001

Ban hành quy định về việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP tại thành phố Đà Nẵng

20

Quyết định

117/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001

Ban hành quy định giá thuê đất, mặt nước, mặt biển đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng

21

Quyết định

199/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001

Ban hành Quy định về đơn giá nhà ở và vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

22

Quyết định

21/2002/QĐ-UB ngày 21/02/2002

Điều chỉnh giá đất tại Quyết định 85/2000/QĐ-UB ngày 20/7/2000 của UBND thành phố

23

Quyết định

38/2002/QĐ-UB ngày 18/3/2002

Điều chỉnh bản quy định về đơn giá nhà ở và vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 199/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001

24

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 07/6/2002

Về việc chuyển nhượng nhà đất tại các khu vực đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố.

25

Chỉ thị

12/CT-UB ngày 22/6/2004

Về xử lý một số vấn đề về nhà đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

26

Quyết định

102/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002

Về giải quyết một số vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

27

Quyết định

140/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

28

Quyết định

141/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002

về việc ban hành bản quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

29

Quyết định

155/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002

Ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế hành chính đối với hành vi không chấp hành quyết định thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

30

Quyết định

160/2002/QĐ-UB ngày 27/12/2002

Ban hành quy định về xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP.

31

Quyết định

60/2003/QĐ-UB ngày 26/3/2003

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 141/2002/QĐ-UB ngày 18/12/2002.

32

Quyết định

121/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

33

Quyết định

122/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003

Ban hành quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

34

Quyết định

32/2004/QĐ-UB ngày 03/3/2004

Về việc bổ sung giá trị đền bù tối đa đối với các loại cây trồng trên đất ngoài vườn nhà.

35

Quyết định

142/2004/QĐ-UB ngày 27/8/2004

Về việc điều chỉnh mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ thuộc diện giải toả và tái định cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

36

Chỉ thị

17/2004/CT-UB ngày 30/9/2004

Về việc kiểm kê đất đai năm 2005 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

37

Quyết định

164/2004/QĐ-UB ngày 05/10/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 122/2003/QĐ-UB ngày 24/7/2003 của UBND thành phố

38

Quyết định

209/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004

Về việc ban hành quy định tạm thời về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

39

Quyết định

212/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004

Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

40

Quyết định

54/2005/QĐ-UB ngày 06/5/2005

Về việc điều chỉnh mức nợ tiền sử dụng đất đối với các hộ thuộc diện giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố

41

Quyết định

63/2005/QĐ-UB ngày 19/5/2005

Về việc bổ sung, điều chỉnh giá đất tại Quyết định số 212/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

42

Quyết định

80/2005/QĐ-UB ngày 06/7/2005

Về việc bổ sung Quyết định số 212/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004 của UBND thành phố.

43

Quyết định

166/2005/QĐ-UBND ngày 15/11/2005

Về việc không bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất cho các đối tượng được giao đất trồng rừng thuộc diện giải tỏa các dự án trên địa bàn thành phố

44

Quyết định

180/2005/QĐ-UBND ngày 28/12/2005

Về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu74/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2006
Ngày hiệu lực01/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 74/2006/QĐ-UBND danh mục 44 văn bản Đà Nẵng hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 74/2006/QĐ-UBND danh mục 44 văn bản Đà Nẵng hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu74/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành22/08/2006
       Ngày hiệu lực01/09/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 74/2006/QĐ-UBND danh mục 44 văn bản Đà Nẵng hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 74/2006/QĐ-UBND danh mục 44 văn bản Đà Nẵng hết hiệu lực

           • 22/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực