Quyết định 182/2001/QĐ-UB

Quyết định 182/2001/QĐ-UB về mức đóng góp của tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài giờ chính khóa để sử dụng vào mục đích khuyến học do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 182/2001/QĐ-UB mức đóng góp tổ chức cá nhân dạy thêm ngoài giờ đã được thay thế bởi Quyết định 38/2007/QĐ-UBND quản lý dạy thêm học thêm và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 182/2001/QĐ-UB mức đóng góp tổ chức cá nhân dạy thêm ngoài giờ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 182/2001/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DẠY THÊM NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KHUYẾN HỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
- Căn cứ Quyết định số 242/TTg, ngày 24 tháng 5 năm 1993 của Thủ tướng chính phủ về việc dạy thêm ngoài giờ chính khóa của giáo viên các trường phổ thông công lập;
- Căn cứ Chỉ thị số 15/2000/CT-BGD&ĐT ngày 17 tháng 5 năm 2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biện pháp cấp bách tăng cường quản lý dạy thêm - học thêm;
- Căn cứ Quyết định 08/2001/QĐ-UB ngày 14 tháng 02 năm 2001 của ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý dạy thêm ngoài giờ chính khóa của giáo viên các cấp
- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1748/GD&ĐT/THHC ngày 22/10/2001 của Sở GD&ĐT trên cơ sở đã tiếp thu ý kiến kết luận của UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ của UBND thành phố tháng 9 năm 2001 thông qua Đề án huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân dạy thêm và công tác khuyến học tại thành phố Đà Nẵng (Thông báo số 44/TB-UB ngày 03/10/2001).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tất cả những tổ chức, cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm ngoài giờ thành khóa đều có nghĩa vụ đóng góp một phần thu nhập do dạy thêm theo mức quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định này để sử dụng vào mục đích khuyến học của thành phố.

Điều 2:

1. Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố có trách nhiệm:

a. Thống nhất quản lý và xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm cho các tổ chức, cá nhân có đủ trình độ, năng lực và điều kiện, có đăng ký dạy thêm thuộc mọi cấp học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

b. Tổ chức trực tiếp thu tiền đóng góp của các đối tượng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm để nộp vào tài khoản chuyên thu. Trường hợp cần thiết được ủy nhiệm thu cho Phòng Giáo dục - Đào tạo quận, huyện để các đối tượng có điều kiện đóng góp thuận lơi. Ngoài khoản thu như nêu tại Điều 1, không thu thêm bất cứ khoản nào khác khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký dạy thêm.

c. Phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố phê duyệt nội dung, chế độ sứ dụng nguồn kinh phí này vào mục đích khuyến học, trong đó có hỗ trợ một phần cho Quỹ khuyến họe do Hội khuyến học thành phố quản lý.

d. Hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, vướng mắc để UBND thành phố chỉ đạo xử lý hoặc điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tế.

2. Sở Tài chính - Vật giá thành phố có trách nhiệm:

a. Làm thủ tục mở mới một tài khoản chuyên thu tại Kho bạc Nhà nước thành phố để quản lý nguồn tiền huy động này và theo dõi báo cáo tình hình thu chi, số dư của quý trước cho UBND thành phố vào ngày 05 tháng đầu của quý sau.

b. Hằng năm, tính đúng, tính đủ các khoản cần chi phí như in ấn Giấy chứng nhận, các biên lai chứng từ sổ sách, văn phòng phẩm, bồi dưỡng công tác thu, công tác kiểm tra, quản lý dạy thêm để bố trí vào kinh phí sự nghiệp hàng năm cho Sở Giáo dục - Đào tạo.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Bãi bỏ hiệu lực của Điều 10 của Quy định về việc tổ chức, quản lý dạy thêm ngày giờ chính khóa của giáo viên các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 14/2/2001 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có đăng ký dạy thêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi gửi:
- TVTU (để b/c),
- TT HĐNDTP (để b/c),
- CT và các PCT UBND TP,
- CPVP,
- Lưu VT, VX, KTTH.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 182/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu182/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2001
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 182/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 182/2001/QĐ-UB mức đóng góp tổ chức cá nhân dạy thêm ngoài giờ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 182/2001/QĐ-UB mức đóng góp tổ chức cá nhân dạy thêm ngoài giờ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu182/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Năm
       Ngày ban hành30/11/2001
       Ngày hiệu lực01/01/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2007
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 182/2001/QĐ-UB mức đóng góp tổ chức cá nhân dạy thêm ngoài giờ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 182/2001/QĐ-UB mức đóng góp tổ chức cá nhân dạy thêm ngoài giờ