Quyết định 4705/QĐ-UB

Quyết định 4705/QĐ-UB năm 1997 về một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng đối với những người ở nơi khác chuyển đến.

Quyết định 4705/QĐ-UB năm 1997 một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu đã được thay thế bởi Quyết định 168/2003/QĐ-UB một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu thường trú và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 4705/QĐ-UB năm 1997 một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4705/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI Ở NƠI KHÁC CHUYỂN ĐẾN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND các cấp ngày 3/7/1996, nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu và Thông tư số 06/TT-BNV ngày 20/6/1997 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/CP

- Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-UB ngày 10/9/1997 của UBND thành phố v/v triển khai thực hiện Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu, tình hình thực tế trong công tác đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng và của các ban, ngành chức năng liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng đối với những người ở nơi khác chuyển đến.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều không còn hiệu lực thi hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng các Sở, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TVTU, TT HĐND
- Điều 3
- CT, các PCT
- Chánh Phó VP
- Lưu VT, NC

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI NƠI KHÁC CHUYỂN ĐẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4705/QĐ-UB ngày 1/12/1997 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mọi công dân sống, học tập, lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều phải đăng ký hộ khẩu ở nơi cư trú theo những điều kiện và thủ tục do pháp luật quy định và của bản quy định này.

Điều 2: Công an thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đăng ký, quản lý hộ khẩu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và bản quy định này.

Chương II:

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

Điều 3: Để được đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Nẵng, người ở nơi khác chuyển đến phải có nhà ở hợp pháp. Nhà ở hợp pháp bao gồm :

1.Nhà thuộc quyền sở hữn hợp pháp:

a. Nhà có Sổ nghiệp chủ, Sổ trích lục nghiệp chủ do Sở Nhà đất và công trình công cộng, Sở Xây dựng, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND huyện Hoà Vang trước đây cấp.

b. Có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP ngày 05.7.1994 của Chính phủ do UBND thành phố cấp .

c. Nhà ở do mua, bán, cho, tặng, đổi, thừa kế, phân chia tài sản theo quyết định của Toà án và của cấp có thẩm quyền có hiệu lực thi hành nhưng chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu thì phải được UBND xã, phường nơi có nhà chứng nhận.

d. Nhà ở xây dựng theo Quyết định cấp đất, giao đất và có giấy phép xây dựng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e. Nhà ở có quyết định hoá giá nhà, bán thanh lý nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê của UBND tỉnh QN-ĐN (cũ) và UBND thành phố.

g. Nhà ở có quyết định của UBND tỉnh QNĐN (cũ), UBND thành phố, Sở Lao động – thương binh và xã hội và của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với Cách mạng.

h. Nhà ở có giấy phép xây cất nhà do Thị Trưởng Đà Nẵng, Trưởng ty Công chánh Đà Nẵng của chế độ cũ cấp và liên tục quản lý sử dụng từ ngày xây dựng đến nay.

i. Nhà ở do mua, bán, chuyển, nhượng, đổi, cho, tặng, thừa kế trước năm 1975 được chính quyền cấp quận (hoặc tương đương) của chế độ cũ thị thực.

k. Nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng ở ổn định từ trước đến nay, hiện nay phù hợp với quy hoạch đất ở đô thị và đất khu dân cư nông thôn, không có tranh chấp, nhưng chưa có các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu thì phải được Sở Xây dựng và UBND phường xã nơi có nhà ở chứng nhận.

2. Nhà thuộc quyền sử dụng hợp pháp:

a. Có hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước, sử dụng đúng mục đích, đúng công năng theo hợp đồng.

b. Có quyết định phân nhà ở thuộc quỹ phúc lợi của các cơ quan, các đơn vị doanh nghiệp.

c. Nhà ở có quyết định của UBND tỉnh QN-ĐN (cũ), UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) bố trí lại để cho các đối tượng thuộc diện cải tạo nhà theo Quyết định 100/CP ngày 12.4.1977 và Quyết định 111/CP ngày 14.4.1977 của Hội đồng Chính phủ.

d. Nhà thuê của tư nhân để ở mà nhà đó có nguồn gốc sở hữu hợp pháp và phải có hợp đồng thuê nhà được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

3. Được chủ hộ giá đình đồng ý cho ở nhà hợp pháp của chủ hộ : Đối với trường hợp này, chủ hộ phải có cam kết bằng văn bản được UBND phường, xã xác nhận, Nhà ở phải bảo đảm vệ sinh môi trường và đủ diện tích tối thiểu theo quy định sau đây:

- Đối với khu vực Trung tâm: Bao gồm quận Hải Châu (trừ phường Hoà Cường, phường Khuê Trung) và quận Thanh Khê (Trừ phường An Khê, phường Thanh Lộc Đán)

Nhà ở: 12m2/ người (cho 1 người)

 75m2/hộ (cho 1 hộ)

- Đối với khu vực ngoài trung tâm : bao gồm quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, huyện Hoà Vang và các phường Hoà Cường, phường Khuê Trung (quận Hải Châu), phường An Khê, Thanh Lộc Đán (quận Thanh Khê).

Nhà ở: 8m2/người (cho 1 người)

 50m2/hộ (cho 1 hộ)

Điều 4: Ngoài điều kiện phải có nhà ở hợp pháp quy định tại điều 3 nêu trên những người chuyển đến ĐKHK thường trú tại thành phố Đà Nẵng còn phải có 1 trong những điều kiện quy định tại điều 12 của Nghị định 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ. Riêng đối với điều kiện nói ở điểm 1 điều 12 Nghị định 51/CP thì:

1. Đối với các cơ quan tổ chức thuộc Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có chỉ tiêu biên chế do cơ quan có thẩm quyền cấp Bộ giao, đề nghị hàng năm đến đăng ký tại Ban TCCQ thành phố.

Khi các cơ quan này tiếp nhận tuyển dụng, điều động công chức viên chức là những người ở nơi khác đến công tác tại Đà Nẵng, Chủ tịch UBNĐ thành phố uỷ quyền cho Trưởng ban Tổ chức Chính quyền thành phố xem xét ra quyết định thoả thuận tiếp nhận, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Đà Nẵng khi tiếp nhận, tuyển dụng, điều động công chức viên chức ở không nơi khác đến công tác tại thành phố Đà Nẵng thì phải có ý kiến đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền thành phố trình UBND thành phố quyết định.

Điều 5: Không giải quyết đăng ký hộ khẩu thường trú vào những nhà đang có tranh chấp hoặc nhà nằm trong khu vực quy hoạch cần phải giải tỏa, di chuyển đã được UBND thành phố phê duyệt.

Điều 6: Cụm từ ''nhà ở hợp pháp'' được nêu trong Bản quy định này chỉ được áp dụng để xem xét giải quyết việc đăng ký hộ khẩu thường trú vào thành phố Đà Nẵng, không được vận dụng tuỳ tiện vào các lãnh vực khác.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7: Giao cho Công an thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện.

Điều 8: Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Công an thành phố để tổng hợp đề xuất UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4705/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4705/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/1997
Ngày hiệu lực01/12/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2004
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4705/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 4705/QĐ-UB năm 1997 một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4705/QĐ-UB năm 1997 một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4705/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Bá Thanh
        Ngày ban hành01/12/1997
        Ngày hiệu lực01/12/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2004
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 4705/QĐ-UB năm 1997 một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 4705/QĐ-UB năm 1997 một số điều kiện để được đăng ký hộ khẩu