Quyết định 02/2006/QĐ-UBND

Quyết định 02/2006/QĐ-UBND kiện toàn ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2 do Ủy ban nhân dân quận 2 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2006/QĐ-UBND kiện toàn ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 2
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 02/2006/QĐ-UBNĐ

Quận 2, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN 2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 116/2003/NĐ-CP">10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định  cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QD-UB ngày 05 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho phép Ủy ban nhân dân quận – huyện thành lập tổ chức chuyên trách về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng quận – huyện;
Căn cứ Quyết định số 106/2005/QD-UBNĐ ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 74/2006/QĐ-UBNĐ ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Xét Tờ trình số 144/TTr-BBT ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2 và của Trưởng Phòng Nội vụ quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2 trực thuộc Ủy ban nhân dân  quận 2; là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2 có nhiệm vụ như sau:

1. Hướng dẫn thủ tục kê khai và lập hồ sơ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất hoặc khi có yêu cầu của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án trên địa bàn quận 2 (sau đây gọi tắt là Hội đồng bồi thường). Kiểm tra, kiểm kê thực tế so sánh với tờ khai có sự tham gia của người được bồi thường và chủ sử dụng đất (người có trách nhiệm bồi thường). Xác định tổng mức phải bồi thường cho toàn bộ diện tích đất phải thu hồi, toàn bộ tài sản hiện có trên đất và các khoản bồi thường khác. Xác định mức bồi thường, trợ cấp, hỗ trợ cho từng đối tượng. Lưu trữ đầy đủ các loại hồ sơ bồi thường và hồ sơ hỗ trợ thiệt hại của dự án.

2. Giúp Ủy ban nhân dân quận và Hội đồng Bồi thường tổng hợp lập phương án bồi thường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ chuyên trách giúp Ủy ban nhân dân quận và Hội đồng Bồi thường thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và bố trí tái định cư; đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ, Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ và quyết định số 106/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố; đảm bảo tính chính xác, hợp lý của số liệu kiểm kê, tính pháp lý của đất đai, tài sản được bồi thường, hỗ trợ hoặc không được bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với các quy định của pháp luật và lợi ích của các bên tham gia (Nhà nước, người trong diện giải tỏa và chủ đầu tư).

3. Tổ chức công tác tiếp dân, giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, thắc mắc của các tổ chức, công dân liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời báo cáo, giải trình các vướng mắc, các vấn đề vượt quá thẩm quyền và đề xuất trình Hội đồng Bồi thường, Ủy ban nhân dân quận giải quyết.

4. Giúp Ủy ban nhân dân quận trong việc bố trí tái định cư; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ di dời sớm ổn định chỗ ở và cuộc sống nơi mới, nhất là việc học tập, hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi ngành nghề và giải quyết việc làm cho các đối tượng có yêu cầu, các thủ tục chuyển đổi nơi ở, chuyển trường học.

5. Giúp Ủy ban nhân dân thực hiện quy định về thủ tục kiểm kê bắt buộc hiện trạng khuôn viên nhà, đất và tài sản gắn liền trên đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố;

6. Thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở gắn liền với công tác dân vận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thực hiện niêm yết công khai cho nhân dân biết về các quy định liên quan đến quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

7. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân quận giao có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Điều 3. Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2 có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ thực hiện củng cố, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, nhân sự theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 1359/CV-SNV ngày 08 tháng 11 năm 2005 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

2. Phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ rà soát xây dựng lại Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan mình phù hợp với các quy định và đặc điểm tình hình ở lĩnh vực phụ trách theo nội dung Quy chế (mẫu) của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2003 và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký ban hành.

3. Tổ chức điều hành và quản lý tổ chức bộ máy theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2 sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4155/QĐ-UB-TC ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân quận 2 về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch quận, Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hà Phước Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/07/2006
Ngày hiệu lực 14/07/2006
Ngày công báo 31/07/2006
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2006/QĐ-UBND kiện toàn ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2006/QĐ-UBND kiện toàn ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Hà Phước Tài
Ngày ban hành 07/07/2006
Ngày hiệu lực 14/07/2006
Ngày công báo 31/07/2006
Số công báo Số 10
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2006/QĐ-UBND kiện toàn ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2006/QĐ-UBND kiện toàn ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2

 • 07/07/2006

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/07/2006

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/07/2006

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực