Quyết định 02/2007/QĐ-UBND

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (phần đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả) do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 05/2008/QĐ-UBND đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2007/QĐ-UBND điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2007/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 31 tháng 01 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT (PHẦN ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về khung giá các loại đất và phương pháp xác định giá đất;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số197/2004/NĐ-CP;
Xét Tờ trình số 43/TTr-SXD ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Phụ lục đơn giá bồi thường nhà cửa, công trình, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 218/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký; thay thế phụ lục đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 218/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 2006.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đậu

 

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC VÀ DI CHUYỂN MỒ MẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 02 /2007 /QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2007 về việc điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất)

Phần một

I. CƠ SỞ TÍNH TOÁN.

Tập đơn giá bồi thường được xây dựng trên những căn cứ sau:

Căn cứ TCVN 2748 – 1991 “Phân cấp nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản”.

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng công trình của Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng ban hành tháng 12 năm 2005.

Căn cứ kết quả khảo sát tình hình xây dựng nhà ở - vật kiến trúc thực tại của nhân dân tại các huyện thị trong toàn tỉnh là rất đa dạng, nhà đa phần xây móng gạch, số ít móng BTCT, tường xây gạch, có nhà khung BTCT kết hợp tường xây gạch chịu lực, mái ngói, mái tranh tre, mái BTCT…

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung lên 450.000 đồng/tháng từ 01/10/2006.

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Dựa trên việc phân cấp nhà, các kiểu nhà nhân dân các địa phương đã xây dựng để lập thiết kế, tính tiên lượng, bóc tách vật tư theo định mức dự toán coi như lập hồ sơ thiết kế - dự toán cho từng kiểu nhà theo xây dựng mới …

Tham khảo một số tập đơn giá bồi thường các tỉnh như Ninh Bình, Nam Định, Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội…

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ.

1. Độ cao nhà:

+ Đối với nhà mái chảy không có trần là từ mặt nền nhà đến quá giang, đối với nhà có trần là từ nền nhà đến trần nhà, đối với nhà bán mái là từ nền nhà đến đỉnh cột quân hoặc đỉnh tường biên.

+ Đối với nhà mái bằng là từ mặt nền nhà đến mặt trên tấm sàn mái.

+ Độ cao của nhà là tính cho mỗi tầng.

2. Vật kiến trúc:

Vật kiến trúc bao gồm giếng khoan, giếng đào, sân, cầu thang, gác xép, tường rào, bể chứa nước, cổng, ô văng cửa…

3. Diện tích sàn của 1 tầng:

- Đối với nhà mái bằng: Là diện tích mặt bằng xây dựng của tầng đó, gồm cả tường xây (hoặc phần tường chung thuộc về công trình) và diện tích mặt bằng của lô gia, ban công, sê nô, hành lang, hộp kỹ thuật, ống khói, trừ diện tích ô trống cầu thang chiếm chỗ.

- Đối với nhà tạm và nhà cấp IV: Là diện tích hình chiếu bằng của mái trên mặt bằng xây dựng gọi là diện tích xây dựng (giới hạn chiều rộng nhô ra của mái trước, mái sau so với mặt ngoài cột hiên và tường hậu tối đa là 0,2m).

Phần hai

I. QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG NHÀ, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ.

1. Phạm vi áp dụng.

- Giá bồi thường nhà, công trình, vật kiến trúc, mồ mả này được quy định trọn gói là giá trị thực của tài sản không kèm theo các hệ số, các phụ phí, các chính sách hỗ trợ nào khác. Mức giá này áp dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

- Đối tượng bồi thường thiệt hại:

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu tài sản hợp pháp có đất bị Nhà nước thu hồi.

+ Phải có các điều kiện ghi trong Điều 8, Điều 19 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

- Nguyên tắc bồi thường tài sản: Căn cứ Điều 18 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ và mục 1 phần III Thông tư 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Việc sử dụng đất phục vụ cho các công trình công ích của làng, xã bằng hình thức huy động sự đóng góp của dân thì không áp dụng giá bồi thường này.

2. Hướng dẫn thực hiện.

2.1. Đối với nhà, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác:

2.1.1. Đối với nhà ở, vật kiến trúc phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân: Bồi thường bằng giá trị xây mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương trong bảng đơn giá này.

Mức bồi thường nhà, VKT

= Giá trị xây mới của nhà và vật kiến trúc

+(-) Một khoản tiền bằng tỷ lệ % trên giá trị xây mới của nhà và vật kiến trúc (nếu có).

2.1.2. Đối với nhà, vật kiến trúc xây dựng khác với quy định 2.1.1:

Mức bồi thường nhà, VKT

= Giá trị hiện có của nhà và vật kiến trúc

+(-) Một khoản tiền bằng tỷ lệ % trên giá trị hiện có của nhà và vật kiến trúc (nếu có).

+ Giá trị xây mới của nhà và vật kiến trúc = Diện tích xây dựng (sàn) x Đơn giá xây dựng mới x Hệ số bồi thường theo khu vực (áp dụng cho 2.1.1).

+ Giá trị hiện có của nhà và vật kiến trúc = Diện tích xây dựng (sàn) x Đơn giá xây dựng mới x Tỷ lệ % giá trị còn lại của nhà và vật kiến trúc x Hệ số bồi thường theo khu vực (áp dụng cho 2.1.2).

+ Khoản cộng, trừ bằng tỷ lệ % trên giá trị xây mới hoặc hiện có của nhà, vật kiến trúc là khoản tăng giảm khi áp dụng khung giá nhà và vật kiến trúc có 1 số điểm khác loại nhà đã nêu trong khung giá định áp dụng. Mức tăng, giảm giá từ 5 - 20%.

+ Trong quá trình tính toán bồi thường những công trình có kết cấu mỹ thuật, kỹ thuật cao hơn so với quy định trong bảng giá thì được cộng từ 5 -15% so với mức giá chuẩn.

+ Tỷ lệ % giá trị còn lại của nhà, vật kiến trúc là mức tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây mới của nhà, vật kiến trúc có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, vật kiến trúc bị thiệt hại ( áp dụng cho 2.1.2).

+ Trường hợp đối với nhà, công trình không còn sử dụng được thì chỉ được tính bồi thường vật kiến trúc.

2.1.3. Đối với công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

Mức bồi thường bằng giá trị xây mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương. Trường hợp nếu công trình không còn sử dụng thì không được bồi thường.

2.2. Đối với nhà, công trình bị tháo dỡ một phần:

+ Trường hợp phá dỡ 1 phần (dọc nhà hoặc ngang nhà) phần còn lại vẫn tồn tại và sử dụng được thì chỉ tính bồi thường phần giá trị nhà, công trình bị tháo dỡ và cộng 30% giá trị bồi thường phần diện tích phải phá dỡ để chi phí sửa chữa, hoàn thiện công trình.

Diện tích công trình phải phá dỡ được tính như sau: Nếu vào 1 phần gian tính hết cả gian, vào 1 phần hiên tính hết cả hiên.

+ Trường hợp phá dỡ ngang nhà: Nếu diện tích phá dỡ ≥50% thì bồi thường 100%. Nếu diện tích phá dỡ <50% thì bồi thường diện tích phải phá dỡ và cộng 30% giá trị bồi thường phần diện tích phải phá dỡ để chi phí sửa chữa, hoàn thiện công trình.

+ Trường hợp phá dỡ dọc nhà vào toàn bộ kết cấu chịu lực chính của công trình (công trình không còn khả năng chịu lực) thì được bồi thường 100% diện tích xây dựng của nhà, công trình.

Việc chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng trên được thực hiện như sau: Chủ hộ phải cam kết thực hiện tháo dỡ di chuyển theo phương án và tiến độ được duyệt. Phần kinh phí được Chủ đầu tư giữ lại 20% sau khi chủ hộ đã thực hiện đúng mới trả tiếp.

+ Trường hợp đối với nhà sau khi phá dỡ <50% diện tích mà công trình phụ, cầu thang ở phía trước thì hỗ trợ 60% giá trị bồi thường các công trình phụ, cầu thang bị ảnh hưởng để sắp xếp lại mặt bằng công trình.

+ Hỗ trợ xắp xếp lại sau khi tháo dỡ nhà chính: Nhà chính phải tháo dỡ hết, khi đó các công trình phụ nằm ở phía trước. Trường hợp này không được tính bồi thường mà chỉ tính hỗ trợ để sắp xếp lại trên diện tích sử dụng hợp pháp đúng bằng diện tích xây dựng của nhà chính phải phá dỡ và phù hợp với quy hoạch hiện trạng của hộ gia đình. Mức hỗ trợ là 60% mức bồi thường công trình phụ bị ảnh hưởng để xây dựng lại nhà chính.

2.3. Nhà, vật kiến trúc gắn liền với đất khi thu hồi không được bồi thường:

+ Xây dựng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công bố mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép xây dựng.

+ Xây dựng sau ngày 01/7/2004 mà tại thời điểm xây dựng đã trái với mục đích sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xét duyệt.

+ Xây dựng sau khi có có quyết định thu hồi đất được công bố.

+ Xây dựng trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP mà khi xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo không được phép xây dựng. Người có công trình xây dựng trái phép đó buộc phải tự tháo dỡ hoặc phải tự chịu chi phí phá dỡ trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện phá dỡ.

2.4. Nhà, vật kiến trúc không được phép xây dựng thì tuỳ theo mức độ, tính chất hợp pháp của đất, nhà vật kiến trúc được bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định sau:

+ Xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP được bồi thường 100% giá trị.

+ Xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã cắm mốc mức hỗ trợ 80% mức bồi thường.

+ Xây dựng trước ngày 01/7/2004 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP nhưng tại thời điểm xây dựng vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vi phạm hành lang bảo vệ công trình đã cắm mốc mức hỗ trợ 60% mức bồi thường.

2.5. Bồi thường di chuyển mồ mả:

Đối với việc di chuyển mồ mả, mức tiền bồi thường tính cho chi phí về đào, bốc, di chuyển, xây dựng lại và các chi phí hợp lý khác có liên quan trực tiếp. Riêng đối với các ngôi mộ tổ, mộ Thành Hoàng Làng ngoài đơn gía bồi thường mồ mả theo quy định tại bảng đơn giá này, còn được bồi thường các khối lượng kiến trúc theo mức độ kỹ, mỹ thuật tương ứng.

2.6. Bồi thường đối với công trình văn hoá, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, chùa, am, miếu: Khảo sát đo vẽ hiện trạng, thiết kế và lập dự toán kinh phí xây dựng mới công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với công trình bị thiệt hại. Sau đó việc tính toán bồi thường thực hiện theo các trình tự đã quy định.

2.7. Bồi thường đối với tài sản, vật kiến trúc xây dựng theo chuyên ngành (Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, lò bột nhẹ…) được thực hiện như sau:

+ Giá trị hiện có của công trình được tính theo giá xây dựng mới tại thời điểm bồi thường có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với công trình bị phá dỡ di chuyển, giá xây dựng mới là mức giá chuẩn do UBND tỉnh Hà Nam ban hành thống nhất trên địa bàn tỉnh.

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán đối với các công trình xây dựng chuyên ngành do Chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định và phê duyệt. Trường hợp Chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thẩm định thì được phép thuê các tổ chức cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra làm cơ sở cho việc phê duyệt (tại thời điểm bồi thường). Sau đó việc bồi thường thực hiện theo các trình tự đã quy định.

(Riêng đối với hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất có thể tháo dỡ di chuyển được thì chỉ được bồi thường các chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt).

2.8. Bồi thường nhà, vật kiến trúc xây dựng trên đất vườn, đất ao hợp pháp:

+ Đối với đất vườn, đất ao được coi như là đất ở theo Luật đất đai, mức bồi thường 100% giá trị.

+ Đối với đất vườn, đất ao không được coi như là đất ở theo Luật đất đai, mức bồi thường 90% giá trị.

2.9. Bồi thường nhà, vật kiến trúc đối với các hộ đa canh:

Các hộ thực hiện đa canh trên diện tích đất nông nghiệp được giao, hoặc thuê của xã được thực hiện bồi thường theo nội dung mục 2.1.2 của quy định này. Căn cứ đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hợp đồng kinh tế giữa hai bên là cơ sở để xác định phạm vi nhà, vật kiến trúc bị ảnh hưởng khi thu hồi đất:

- Đối với nhà, vật kiến trúc phải tháo dỡ trong phạm vi quy định, bồi thường 100% giá trị.

- Đối với nhà, vật kiến trúc phải tháo dỡ ngoài phạm vi quy định, hỗ trợ 60% giá trị.

2.10. Trường hợp mốc GPMB chiếm dụng vào nhà, vật kiến trúc ≤1m, có thể vận dụng cho phép để lại không phải bồi thường sau khi có ý kiến chấp thuận của các cấp có thẩm quyền.

2.11. Đối với nhà có kích thước móng thực tế lớn hơn móng định hình của loại nhà tương ứng, thì được bổ sung thêm kinh phí bồi thường vật kiến trúc tăng lên. Kích thước móng định hình được quy định như sau:

+ Đối với nhà tạm: Chiều rộng đáy móng B = 0,33m; chiều rộng đỉnh móng b = 0,22m; chiều cao móng H = 0,7m.

+ Đối với nhà cấp IV: Chiều rộng đáy móng B = 0,8m; chiều rộng đỉnh móng b = 0,33m; chiều cao móng H = 1,2m.

+ Đối với nhà cấp II và III: Chiều rộng đáy móng B = 1,2m; chiều rộng đỉnh móng b = 0,33m; chiều cao móng H = 1,5m.

2.12. Các công trình xây dựng do yêu cầu kỹ thuật phải đóng cọc BTCT giữa vùng dân cư, sau khi thực hiện đúng quy trình kỹ thuật mà làm nứt, nát, hư hỏng các công trình ngoài mốc GPMB thì giải quyết bồi thường hư hỏng theo trình tự sau:

+ Căn cứ Quy chuẩn Tiêu chuẩn xây dựng, Chủ đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng xác định phạm vi ảnh hưởng do đóng cọc gây ra.

+ Chủ đầu tư phối hợp cùng Hội đồng bồi thường GPMB lập biên bản xác định nguyên trạng các công trình của các hộ trong phạm vi ảnh hưởng trước khi đóng cọc, sau khi đóng cọc và lập dự toán sửa chữa (nếu có) theo định mức dự toán, đơn giá hiện hành.

+ Ngoài việc bồi thường để sửa chữa còn được bồi thường do giảm tuổi thọ công trình. Mức bồi thường do giảm tuổi thọ công trình bằng hiệu của giá trị bồi thường theo chất lượng trước và sau khi đóng cọc.

2.13. Đơn giá bồi thường nhà thông dụng tại Mục 2 Phần II được quy định như sau:

+ Chiều cao ≤3,3m cho nhà có chiều cao từ 2,7m ữ 3,3m; Chiều cao >3,3m cho nhà có chiều cao từ 3,3m ữ 3,9m.

+ Đối với nhà có chiều cao < 2,7m hoặc > 3,9m thì đơn giá được điều chỉnh giảm hoặc tăng 10% đơn giá tương ứng trong biểu.

+ Đối với nhà có chiều cao £ 2,1m hoặc ³ 4,5m thì đơn giá được điều chỉnh giảm hoặc tăng 15% đơn giá tương ứng trong biểu.

2.14. Đối với các công trình có thể tháo dỡ di chuyển đến chỗ mới lắp đặt (Nhà khung kết cấu thép) v.v.. thì đơn giá bồi thường phải trừ đi 200.000,0đ/m2.

2.15. Đối với nhà, công trình nằm bên trong mốc GPMB nhưng sát mốc £1,0mét và thấp hơn mặt đường, khi xây dựng công trình xong, đường cao ngang mái nhà hoặc không còn lối vào: Thực hiện hỗ trợ chi phí cải tạo lối vào nhà và sử lý thoát nước, mức hỗ trợ là 2.300.000,0đ/1hộ.

2.16. Hỗ trợ di chuyển đồng hồ công tơ điện, đồng hồ nước, điện thoại cố định, truyền hình cáp mức hỗ trợ bồi thường lấy theo thông báo của cơ quan chuyên ngành tại thời điểm lập.

2.17. Đối với nhà, vật kiến trúc, di chuyển mồ mả mà không có trong đơn giá thì hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ vào đơn gía các hạng mục tương đương và điều kiện cụ thể để xác định đơn giá cho phù hợp.

II. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC, MỒ MẢ.

1. Đơn Giá bồi thường nhà tạm, nhà tranh tre:

STT

Kết cấu nhà

Đơn vị tính

Chiều cao nhà

Chiều cao ≤ 2,7 m

Chiều cao > 2,7m

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

- Cột, kèo, đòn tay tre, mái lợp rơm, rạ, lá mía

- Vách nứa

- Cột, kèo, đòn tay tre, mái lợp rơm, rạ, lá mía.

- Vách rơm đất

- Cột, kèo, đòn tay tre, mái rơm, rạ, lá mía.

- Vách Toóc-xi

- Cột gỗ, kèo đòn tay tre, mái rơm, rạ, lá mía.

- Vách Toóc-xi

- Kèo tre, gỗ, đòn tay tre, mái rơm, rạ, lá mía.

- Tường xây gạch 110 bổ trụ.

- Kèo tre, gỗ, đòn tay tre, mái rơm, rạ, lá mía.

- Tường xây đá 250.

- Kèo tre, gỗ, đòn tay tre, mái rơm, rạ, lá mía.

- Tường xây gạch 220.

đ/m2 xd

 

đ/m2 xd

 

đ/m2 xd

 

đ/m2 xd

 

đ/m2 xd

 

đ/m2 xd

 

đ/m2 xd

150.000

 

160.000

 

185.000

 

215.000

 

265.000

 

275.000

 

290.000

170.000

 

180.000

 

205.000

 

240.000

 

290.000

 

300.000

 

320.000

Ghi chú:

- Đối với nhà có kết cấu tương tự như các mục từ 1 đến 7 mà có mái lợp Fibrôximăng thì được cộng thêm 20.000đ/m2.

- Đối với nhà có kết cấu tương tự như các mục từ 1 đến 7 mà có mái lợp ngói hoặc lá gồi thì được cộng thêm 30.000đ/m2.

- Chiều cao <2,7m tính cho nhà cao từ 2,1m đến 2,7m.

- Chiều cao >2,7m tính cho nhà cao từ 2,7m đến 3,3m.

- Nếu nhỏ hơn 2,1m hoặc cao >3,3m thì được điều chỉnh giảm (-) hoặc tăng (+) 10% đơn giá bồi thường tương ứng.

- Đối với nhà không có tường bao quanh hoặc tường bao thiếu (kể cả nhà bán mái) thì đơn giá được điều chỉnh giảm tương ứng như sau:

+ 1 m2 tường nứa = 13.000,0đ.

+ 1 m2 tường rơm đất = 20.000,0đ.

+ 1 m2 xây gạch 110 = 30.000,0đ.

+ 1 m2 xây gạch 220 = 40.000,0đ.

2. Đơn Giá bồi thường nhà thông dụng:

STT

Kết cấu nhà

Đơn vị tính

Chiều cao nhà

Chiều cao ≤ 3,3 m

Chiều cao > 3,3m

1

2

3


4


5


6


7


8


910


1112

 

Nhà ở cấp IV, không có khu phụ trong nhà.

Nhà ở cấp IV, có khu phụ trong nhà.

Nhà ở cấp IV cột, kèo, xà gồ, cầu phong, ly tô gỗ, mái ngói 22v/m 2 không có khu phụ.

Nhà ở 1 tầng mái bằng cấp II, cấp III không có khu phụ trong nhà.

Nhà ở 1 tầng mái bằng cấp II, cấp III có khu phụ trong nhà.

Nhà ở 2 tầng cấp II, cấp III mái ngói không có khu phụ trong nhà.

Nhà ở 2 tầng cấp II, cấp III mái ngói có khu phụ trong nhà.

Nhà ở 2 tầng cấp II, cấp III kết cấu xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

Nhà ở 2 tầng cấp II, cấp III kết cấu khung chịu lực bằng bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

Nhà ở 3 tầng cấp II kết cấu xây gạch, sàn panel, mái bằng.

Nhà ở 3 tầng cấp II kết cấu khung bê tông cốt thếp, tường bao xây gạch, sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

Nhà ở cấp I kết cấu khung bê tông cốt thép, tường bao xây gạch, sàn panel, mái bằng.

đ/m2 xd

đ/m2 xd

đ/m2 xd


đ/m2 sàn


đ/m2 sàn


đ/m2 sàn


đ/m2 sàn


đ/m2 sàn


đ/m2 sànđ/m2 sàn


đ/m2 sànđ/m2 sàn

837.000

945.000

1.080.000


1.015.000


1.140.000


1.310.000


1.460.000


1.635.000


1.825.0001.765.000


1.945.0002.010.000

890.000

1.000.000

1.140.000


1.095.000


1.245.000


1.430.000


1.580.000


1.765.000


1.950.0001.920.000


2.115.0002.195.000

Ghi chú:

- Đối với nhà có khu phụ là bao gồm có khu phụ cho mỗi tầng.

- Từ mục 8 đến mục 12 nhà có khu phụ.

- Đối với nhà có tầng không có khu phụ trừ giảm 150.000,0đ/m2.

- Khối lượng kết cấu, vật kiến trúc trên mái như dàn leo, chòi thang, gác xép, bể nước… được tính bổ sung vào giá trị bồi thường.

3. Đơn giá bồi thường công trình phục vụ giáo dục, công cộng:

STT

Loại công trình, đặc điểm công trình

Đơn vị

Đơn giá

A

1

2

3

4

B

1

2

3

4

C

1

2

3

4

5

D

1

2

Nhà trẻ, mẫu giáo

Nhà khung tre, gỗ, mái lá gồi hoặc rơm rạ, vách toóc - xi.

Nhà gạch, gỗ, mái lá gồi hoặc rơm rạ

Nhà một tầng xây gạch mái ngói.

Nhà một tầng xây gạch mái bằng

Trường học

Nhà xây gạch một tầng mái ngói

Nhà xây gạch một tầng mái bằng

Nhà xây gạch hai tầng

Nhà xây gạch kết hợp khung hai tầng

Nhà xí tắm

Nhà xí tiểu thường, xây gạch, mái ngói

Nhà xí tự hoại xây gạch mái ngói.

Nhà tắm xây gạch mái ngói hay Prô-ximăng.

Nhà tắm mái bằng BTCT.

Nhà xí tự hoại mái bằng BTCT

Nhà y tế

Nhà 1 tầng cấp IV mái ngói.

Nhà 1 tầng xây gạch mái bằng

 

đ/m2 xd

đ/m2 xd

đ/m2 xd

đ/m2 sàn

 

đ/m2 xd

đ/m2 sàn

đ/m2 sàn

đ/m2 sàn

 

đ/m2 xd

đ/m2 xd

đ/m2 xd

đ/m2 sàn

đ/m2 sàn

 

đ/m2 xd

đ/m2 sàn

 

255.000

330.000

710.000

870.000

 

710.000

890.000

940.000

1.130.000

 

415.000

740.000

400.000

495.000

835.000

 

690.000

900.000

4. Đơn giá bồi thường công trình nhà khung kết cấu thép và nhà kho thông dụng:

STT

đặc điểm công trình

Đơn vị

Đơn giá

1

Nhà khung: Cột, vì kèo và xà gồ thép hình khẩu độ ≤ 12m, mái lợp tôn, tường xây gạch chỉ, nền đổ bê tông, chiều cao >6mét.

đ/m2xd

1.150.000,0

2

Nhà khung: Cột, vì kèo và xà gồ thép hình khẩu độ ≤15m, mái lợp tôn, tường xây gạch chỉ, nền đổ bê tông, chiều cao >6mét.

đ/m2xd

1.275.000,0

3

Nhà khung: Cột, vì kèo và xà gồ thép hình khẩu độ ≤18m, mái lợp tôn, tường xây gạch chỉ, nền đổ bê tông, chiều cao >6mét.

đ/m2xd

1.435.000,0

4

Nhà 1 tầng, khẩu độ 12m, cao ≤ 6m:

- Tường gạch thu hồi mái ngói hoặc tôn

- Tường gạch bổ trụ, kèo gỗ mái tôn

- Tường gạch bổ trụ, kèo thép mái tôn

- Tường gạch, cột kèo thép, mái tôn

 

đ/m2xd

đ/m2xd

đ/m2xd

đ/m2xd

 

625.000

680.000

730.000

910.000

5. Đơn giá bồi thường vật kiến trúc:

STT

Vật kiến trúc

ĐVT

Đơn giá

1

Gác xép BTCT

 

 

1.1

Nền lát gạch liên doanh, trần lăn sơn

đ/m2

340.000

1.2

Nền lát gạch liên doanh, trần quét vôi

đ/m2

325.000

1.3

Nền lát gạch hoa XM, trần lăn sơn

đ/m2

285.000

1.4

Nền lát gạch hoa XM, trần quét vôi

đ/m2

270.000

2

Gác xép gỗ

 

 

2.1

Gỗ nhóm 3, 4 dầy 2cm, dầm gỗ

đ/m2

290.000

2.2

Gỗ nhóm 5, 6 dầy 2cm, dầm gỗ

đ/m2

205.000

3

Bể phốt xây gạch chỉ có đáy và nắp BTCT

đ/m3

650.000

4

Cầu thang gỗ, thép góc đơn giản, có 2 cốn, tay vịn rộng 0,6 ữ 0,8m

đ/m

930.000

5

Cầu thang BTCT có lồng cầu thang rộng 1,8 ữ 2,5m

đ/m

2.000.000

6

Cầu thang BTCT ngàm vào 1 bên tường không có lồng cầu thang

đ/m

1.290.000

7

Sân gạch chỉ, gạch lá nem.

đ/m2

35.000

8

Sân bê tông xỉ, Bê tông gạch vỡ, láng vữa XM

đ/m2

30.000

9

Giếng nước ống BT, gạch cuốn D70 ữ 90

đ/md

385.000

10

Giếng nước UNICEF có cả bể lắng lọc, bể chứa dung tích 3m3, sân 2m2 và bơm tay.

 

 

 

+ Sâu ≤ 30m

đ/cái

1.890.000

 

+ Sâu 31 ữ 50m

đ/cái

2.365.000

 

+ Sâu > 50m

đ/cái

3.390.000

 

+ Nếu không có bể lắng lọc và bể chứa

đ/m

33.000

11

Hệ thống điện chiếu sáng cho nhà:

 

 

+ Nhà cấp IV, nhà tạm

1% tổng giá trị bồi thường nhà.

 

+ Nhà cấp II, cấp III đi nổi

2% tổng giá trị bồi thường nhà.

 

+ Nhà cấp II, cấp III đi chìm

3% tổng giá trị bồi thường nhà.

12

Hệ thống nước sinh hoạt cho nhà

 

 

+ Nhà cấp IV

1% tổng giá trị bồi thường nhà.

 

+ Nhà cấp II,III

3% tổng giá trị bồi thường nhà.

13

Bể chứa nước sinh hoạt xây gạch chỉ, có đáy và nắp đặt chìm hoặc nổi trên đất dung tích:

 

 

+ Từ 1m3 ữ 20m3

đ/m3

585.000

 

+ Từ 21m3 ữ 30m3

đ/m3

660.000

 

+ Trên 31m3

đ/m3

720.000

14

Bể chứa nước sinh hoạt xây gạch chỉ, có đáy không nắp đặt chìm hoặc nổi trên đất:

đ/m3

435.000

15

Bể chứa nước sinh hoạt xây gạch chỉ trên mái nhà có đáy và nắp độc lập với sàn dung tích:

 

 

 

+ Từ 1m3 ữ 20m3

đ/m3

540.000

 

+ Từ 21m3 ữ 30m3

đ/m3

610.000

 

+ Trên 31m3

đ/m3

670.000

16

Bể chứa nước sinh hoạt xây gạch chỉ trên mái nhà có nắp, đáy tận dụng sàn mái

đ/m3

360.000

17

Bể chứa nước sinh hoạt xây gạch chỉ trên mái nhà không có nắp, đáy tận dụng sàn mái

đ/m3

270.000

18

Vật kiến trúc tính theo khối xây gạch chỉ có chiều dầy tường:

 

 

 

+ Chiều dầy < 220mm

đ/m3

470.000

 

+ Chiều dầy ≥220mm

đ/m3

415.000

19

Vật kiến trúc tính theo khối xây gạch xỉ

đ/m3

330.000

20

Vật kiến trúc tính theo khối xây gạch đá

đ/m3

290.000

21

BT đổ tại chỗ không cốt thép

đ/m3

540.000

22

BT đổ tại chỗ có cốt thép

đ/m3

1.680.000

23

Chòi cầu thang, mái BTCT, tường 220 cao 2,3 ữ 2,7m

đ/m2

760.000

24

Chòi cầu thang, mái ngói, tường 220 cao 2,3 ữ 2,7m

đ/m2

680.000

6. Đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả:

STT

Loại mồ mả

Đơn vị tính

Đơn giá

1

2

Mả hung táng.

Mả cát táng.

đ/mộ

đ/mộ

900.000,0

750.000,0

Ghi chú:

1. Công việc di chuyển mồ mả bao gồm công việc: Xiên thăm dò, đào bốc rửa, chi phí mua tiểu sành. Các chi phí hương hoa theo tục lệ, vận chuyển đi nơi khác theo quy định, chôn cất hoàn chỉnh. Tính bồi thường một lần theo bảng giá.

2. Những ngôi mộ có xây được tính bổ sung chi phí xây dựng lại theo đúng thực trạng và theo đơn giá vật liệu xây dựng bình quân tới chân công trình xây dựng cơ bản ở địa phương tại thời điểm bồi thường.

Phần ba

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

 

PHỤ LỤC SỐ I

HỆ SỐ BỒI THƯỜNG THEO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

STT

Chất lượng còn lại của công trình bồi thường

Mức giảm chi phí bt (%)

Hệ số tính Bồi thường

 

1

2

3

4

5

 

Từ dưới 60%

Từ 61 – 70%

Từ 71 – 80%

Từ 81 – 90%

>90% và công trình mới XD

 

40

30

20

10

 

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

 

PHỤ LỤC SỐ II

HỆ SỐ BỒI THƯỜNG THEO KHU VỰC GIÁ

STT

Khu vực xây dựng

Hệ số khu vực

 

1

2

3

4

5

 

Khu vực nông thôn.

Khu vực thị trấn, huyện lỵ

Khu vực giáp ranh thị trấn, huyện lỵ

Khu vực nội thị xã Phủ Lý.

Khu vực giáp ranh nội thị xã Phủ Lý

 

1,00

1,05

1,00

1,15

1,10

 

PHỤ LỤC SỐ III

PHÂN CẤP NHÀ

1 - Nhà tạm:

- Vật liệu chủ yếu tranh tre, luồng nứa, gỗ không chống cháy được, không thu hồi được vật liệu, xây bằng vật liệu rẻ tiền, không trát và niên hạn sử dụng dưới 5 năm.

2 - Nhà cấp IV:

Chất lượng sử dụng: thấp (bậc IV).

Chất lượng xây dựng công trình:

+ Niên hạn sử dụng < 20 năm (bậc IV).

+ Bậc chịu lửa bậc V.

Móng xây bằng đá, gạch chỉ vữa tam hợp.

Tường xây gạch dầy 220 vữa tam hợp.

Nền láng vữa xi măng, hoặc lát gạch chỉ, gạch hoa xi măng...

Cửa gỗ nhóm V.

Mái lợp ngói hoặc lợp Prô-ximăng.

Công trình không chống cháy được.

3 - Nhà cấp III - cấp II:

- Chất lượng sử dụng: trung bình hoặc khá.

Chất lượng xây dựng công trình:

+ Niên hạn sử dụng 20-100 năm.

+ Bậc chịu lửa bậc IV hoặc III.

Nền sử lý bằng cọc tre, gỗ hoặc bằng cát.

Móng xây bằng gạch đặc vữa XM, hoặc BTCT.

Tường xây gạch dày 220mm, vữa tam hợp.

Nền sàn lát gạch men.

Cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm III (Nếu là nhà cấp II hệ thống cửa 2 lớp).

Mái ngói hoặc mái bằng bê tông cốt thép.

Công trình không thể cháy nhanh hoặc chống cháy được.

4 - Nhà cấp I:

Chất lượng sử dụng: cao (bậc I).

Chất lượng xây dựng công trình:

+ Niên hạn sử dụng trên 100 năm, từ 6 tầng trở lên (bậc I).

+ Bậc chịu lửa bậc I hoặc II.

Nền sử lý bằng cọc BTCT. Móng BTCT.

Nhà khung BTCT chịu lực, tường xây gạch dày 220mm.

Cửa đi, cửa sổ gỗ nhóm II trong kính ngoài chớp, có khuôn.

Sàn mái bằng Bê tông cốt thép, trần làm bằng vật liệu không cháy.

Công trình có hệ thống chống cháy.

Có lắp đặt thang máy và các thiết bị phục vụ.

 

PHỤ LỤC SỐ IV

BẢNG CHẤT LƯỢNG SỬ DỤNG CỦA NGÔI NHÀ Ở:

Chất lượng sử dụng

Mức độ tiện nghi sử dụng

Mức độ hoàn thiện bề mặt bên trong, bên ngoài nhà

Mức độ trang thiết bị điện, nước

Bậc I

Cao:

Có đủ các phòng: Ngủ, ăn, tiếp khách, bếp, vệ sinh riêng biệt và cùng tầng với căn hộ.

Cao:

Sử dụng các loại vật liệu hoàn thiện (trát ốp lát) và trang trí cấp cao

Cao:

- Có đầy đủ thiết bị điện, nước, vệ sinh.

- Chất lượng thiết bị cao cấp.

Bậc II

Tương đối cao:

Có các phòng ngủ, sinh hoạt, bếp, vệ sinh riêng biệt và cùng tầng với căn hộ

Tương đối cao:

Có sử dụng một số vật liệu ốp trang trí.

Tương đối cao:

- Có đầy đủ thiết bị điện, nước, vệ sinh.

- Chất lượng thiết bị: Tốt.

Bậc III

Trung bình:

- Phòng ngủ, phòng sinh hoạt, bếp sử dụng riêng và cùng tầng với căn hộ.

- Phòng vệ sinh chung cho nhiều căn hộ và có thể khác tầng.

Trung bình

Trung bình:

- Cấp điện, cấp nước tới từng căn hộ, từng phòng.

- Chất lượng thiết bị vệ sinh: Trung bình.

Bậc IV

Ở mức tối thiểu:

- Chỉ có 1-2 phòng sử dụng chung

- Bếp, vệ sinh sử dụng chung cho nhiều căn hộ.

Thấp:

Chỉ trát vữa, quét vôi không có ốp lát.

Ở mức tối thiểu:

- Cấp điện chiếu sáng cho các phòng.

- Cấp nước chỉ tới bếp, vệ sinh tập trung.

- Chất lượng thiết bị vệ sinh: thấp.

 

PHỤ LỤC SỐ V

BIỂU XÁC ĐỊNH TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH KHI THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

STT

Kết cấu

Tỷ lệ chất lượng còn lại

>90%

81 - 90%

71 - 80%

61 - 70%

<60%

1

Kết cấu bằng bê tông cốt thép

Mới xây dựng, bê tông chưa có hiện tượng nứt

Lớp trát bảo vệ bị long chóc ít, bê tông bắt đầu bị nứt

Bê tông nứt cốt thép bắt đầu rỉ

Bê tông có nhiều vết nứt, cốt thép có chỗ bị cong vênh

Bê tông bị nứt dạn nhiều chỗ cốt thép cong vênh nhiều

2

Kết cấu gạch đá (móng tường)

Mới xây dựng chưa có hiện tượng nứt

Lớp trát bảo vệ bị bong chóc, có xuất hiện vết nứt nhỏ

Vết nứt rộng sâu và tới gạch, đá

Lớp trát bong chóc nhiều, có nhiều chỗ vết nứt rộng

Gạch bắt đầu mục các vết nứt thông xuất bề mặt

3

Kết cấu bằng gỗ hoặc sắt (kết cấu đỡ mái)

Mới xây dựng chưa mối mọt và rỉ

Bắt đầu bị mối mọt và rỉ

Bị mối mọt hoặc rỉ nhiều chỗ

Bị mục hoặc rỉ ăn sâu nhiều chỗ kết cấu bắt đầu bị cong vênh

Kết cấu bị cong vênh nhiều chỗ, có chỗ bắt đầu bị đứt hoặc đứt rời

4

Mái bằng ngói tôn

Mới xây dựng

Nhỏ hơn 20% diện tích mái bị hư hỏng

20-30% diện tích mái bị hư hỏng

30-40% diện tích mái bị hư hỏng

>40% diện tích mái bị hỏng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/01/2007
Ngày hiệu lực 31/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/04/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2007/QĐ-UBND điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Trần Đậu
Ngày ban hành 31/01/2007
Ngày hiệu lực 31/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/04/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2007/QĐ-UBND điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2007/QĐ-UBND điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tỉnh Hà Nam