Quyết định 539/QĐ-UBND

Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2012 công bố Quyết định còn, hết hiệu lực pháp luật về giao, cho thuê đất, thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 539/QĐ-UBND công bố còn hết hiệu lực Văn bản pháp luật


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 539/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 06 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH CÒN HIỆU LỰC, HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI, CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 08/STP-KTRSVB ngày 23 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục các Quyết định bãi bỏ, hết hiệu lực, còn hiệu lực trong lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng

 

DANH MỤC

CÁC QUYẾT ĐỊNH NAY CÔNG BỐ BÃI BỎ, HẾT HIỆU LỰC, CÒN HIỆU LỰC TRONG LĨNH VỰC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, THU HỒI, CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

STT

Tên, số, ký hiệu, ngày ban hành văn bản

Hiệu lực

1

Quyết định số 1226/QĐ-UB ngày 25/12/2000 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu.

Hết hiệu lực

2

Quyết định số 965/QĐ-UB ngày 04/9/2001 của UBND tỉnh Hà Nam.

Hết hiệu lực

3

Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam số 586/QĐ-UB ngày 23 tháng 5 năm 2002 về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hết hiệu lực (bãi bỏ Quyết định này)

4

Quyết định số 1025/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định giải quyết các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp.

Hết hiệu lực

5

Quyết định số 1026/2002/QĐ-UB ngày 24/9/2002 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức đất ở giao mới cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hết hiệu lực

6

Quyết định 950/2003/QĐ-UB ngày 29/08/2003 về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu ban hành kèm theo Quyết định số 1266/2000/QĐ-UB ngày 25/12/2000 của UBND tỉnh.

Hết hiệu lực

7

Quyết định số 136/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 01 năm 2005 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hết hiệu lực

8

Quyết định số 843/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2005 về việc bổ sung và điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hết hiệu lực

9

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND ngày 09/06/2006 về việc sửa đổi, bổ sung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Hết hiệu lực

10

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 09/04/2008 về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hết hiệu lực

11

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 08/01/2009 về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp.

Hết hiệu lực

12

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND 31/01/2007 ngày về việc điều chỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (phần đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả).

Hết hiệu lực

13

Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành quy định hạn mức đất ở giao mới tối đa và công nhận mức đất ở trong thửa đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Còn hiệu lực

- Bãi bỏ khoản 3, Điều 6.

14

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 06/11/2007 về việc ban hành quy định nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Còn hiệu lực

15

Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng.

Còn hiệu lực

16

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Còn hiệu lực

17

Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi quy định hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Điều 15 Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND.

Còn hiệu lực

18

Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của UBND tỉnh về việc quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Còn hiệu lực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 539/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu539/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/04/2012
Ngày hiệu lực06/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 539/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 539/QĐ-UBND công bố còn hết hiệu lực Văn bản pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 539/QĐ-UBND công bố còn hết hiệu lực Văn bản pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu539/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýMai Tiến Dũng
       Ngày ban hành06/04/2012
       Ngày hiệu lực06/04/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 539/QĐ-UBND công bố còn hết hiệu lực Văn bản pháp luật

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 539/QĐ-UBND công bố còn hết hiệu lực Văn bản pháp luật

        • 06/04/2012

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/04/2012

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực