Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ốn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ốn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 30/2009/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2009/QĐ-UBND hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ốn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2009/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 08 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ NGHIỆP, TẠO VIỆC LÀM VÀ HỖ TRỢ ỐN ĐỊNH ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 11 năm 2003.
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số: 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 14 khoá XVI quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 06 /TTr-TC ngày 06 tháng 01 năm 2009 về việc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm và hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất đối với các hộ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam được tính hỗ trợ theo m2 đất nông nghiệp thu hồi thay cho hỗ trợ theo lao động và nhân khẩu như sau:

1. Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: 15.000 đồng/m2.

2. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: 5.000 đồng/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế điểm a và b.1 mục 1 phần IV Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, và các quy định trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/01/2009
Ngày hiệu lực 18/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/04/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2009/QĐ-UBND hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ốn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ốn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 03/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Trần Đậu
Ngày ban hành 08/01/2009
Ngày hiệu lực 18/01/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/04/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 03/2009/QĐ-UBND hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ốn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2009/QĐ-UBND hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ốn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp