Quyết định 12/2006/QĐ-UBND

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND sửa đổi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được thay thế bởi Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 19/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2006/QĐ-UBND sửa đổi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/2006/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 09 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục II phần V quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất kèm theo Quyết định số 136/QĐ-UB ngày 28 tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã sử dụng các phòng ban chức năng thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện, thị xã và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng12 năm 2004 của Chính Phủ, Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng12 năm 2004 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng xây dựng cơ chế chính sách chung của tỉnh và những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện bồi thường GPMB trình UBND tỉnh quyết định làm cơ sở cho các địa phương áp dụng thực hiện, đồng thời tổ chức kiểm tra các phương án đã được các địa phương duyệt.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh về bổ sung và điều chỉnh quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB-BTP;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TCTM.
QD DC PD GPMB 136-06

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đậu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/06/2006
Ngày hiệu lực 19/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/04/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 12/2006/QĐ-UBND sửa đổi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 12/2006/QĐ-UBND sửa đổi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 12/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Trần Đậu
Ngày ban hành 09/06/2006
Ngày hiệu lực 19/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/04/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 12/2006/QĐ-UBND sửa đổi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2006/QĐ-UBND sửa đổi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư