Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND về Bộ đơn giá đo đạc địa chính do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Bộ đơn giá đo đạc địa chính đã được thay thế bởi Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Bộ đơn giá đo đạc địa chính Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Bộ đơn giá đo đạc địa chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2011/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1006/TTr-STNMT ngày 31 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá đo đạc địa chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (chi tiết và tổng hợp), bao gồm:

1. Đơn giá sản phẩm lưới địa chính;

2. Đơn giá sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính bằng phương pháp đo đạc trực tiếp;

3. Đơn giá sản phẩm số hoá và chuyển hệ bản đồ địa chính;

4. Đơn giá sản phẩm đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính;

5. Đơn giá sản phẩm trích đo địa chính thửa đất;

6. Đơn giá sản phẩm đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính;

7. Đơn giá sản phẩm đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất.

Điều 2. Bộ đơn giá đo đạc địa chính là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá dự toán và quyết toán các công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Khi có biến động về giá và tiền lương, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6391/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2006 về việc Phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính và Quyết định số 7201/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 về việc Phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc thành lập bản đồ địa chính và xây dựng hồ sơ địa chính (Phần trích đo thửa đất) của UBND thành phố Đà Nẵng .

Điều 5. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn áp dụng đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện Bộ đơn giá đo đạc địa chính trên địa bàn thành phố.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TN&MT;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- TT HĐND, TT UBND TP;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các Sở;
- Báo Đà Nẵng;
- Trung tâm THVN tại Đà Nẵng;
- Đài PT-TH Đà Nẵng;
- TT Công báo thành phố;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2011
Ngày hiệu lực20/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Bộ đơn giá đo đạc địa chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Bộ đơn giá đo đạc địa chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành10/01/2011
       Ngày hiệu lực20/01/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Bộ đơn giá đo đạc địa chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2011/QĐ-UBND Bộ đơn giá đo đạc địa chính