Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đã hết hiệu lực Quận 9 đã được thay thế bởi Quyết định 652/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Quận 9 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đã hết hiệu lực Quận 9


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 14 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 09 văn bản đã hết hiệu lực pháp luật gồm:

- Đề án số 140/ĐA-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về định hướng quy hoạch một số ngành nghề thương mại dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010,

- Đề án số 69/ĐA-UBND-KT ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về điều chỉnh một số ngành nghề thương mại dịch vụ trên địa bàn Quận 9 giai đoạn 2009 - 2010,

- Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2012,

- Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013,

- Quyết định số 99/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Quận 9 đến năm 2010,

- Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn Quận 9,

- Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2012,

- Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc bải bỏ các văn bản QPPL đã hết hiệu lực năm 2011,

- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng chống tham nhũng năm 2012,

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

 

DANH MỤC

RÀ SOÁT VĂN BẢN DO UBND QUẬN 9 BAN HÀNH

STT

Loại VB

Số, ngày, tháng, năm

Nội dung văn bản

Người ký

Ngày ký

Hiệu lực VB

01

02

03

04

05

06

07

01

Đề án

140/ĐA-UBND

Về định hướng quy hoạch một số ngành nghề thương mại dịch vụ giai đoạn 2006 - 2010.

Lê Trọng Sang

06/12/2006

Hết

02

Đề án

69/ĐA-UBND-KT

Về điều chỉnh một số ngành nghề thương mại dịch vụ trên địa bàn Quận 9 giai đoạn 2009 - 2010.

Lê Thị Tám

19/5/2009

Hết

03

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên 2012.

Nguyễn Hữu Việt

24/11/2011

Hết

04

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND

Về tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

Nguyễn Hữu Việt

26/12/2013

Hết

05

Quyết định

99/2007/QĐ-UBND

Về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Quận 9 năm 2010.

Lê Trọng Sang

30/01/2007

Hết

06

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn Quận 9.

Nguyễn Hữu Việt

03/01/2012

Hết

07

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của UBND Quận năm 2012.

Nguyễn Hữu Việt

17/01/2012

Hết

08

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản Quy phạm đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành trong năm 2011.

Nguyễn Hữu Việt

22/02/2012

Hết

09

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng chống tham nhũng 2012

Nguyễn Hữu Việt

16/4/2012

Hết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/03/2013
Ngày hiệu lực 21/03/2013
Ngày công báo 01/04/2013
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đã hết hiệu lực Quận 9


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đã hết hiệu lực Quận 9
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Hữu Việt
Ngày ban hành 14/03/2013
Ngày hiệu lực 21/03/2013
Ngày công báo 01/04/2013
Số công báo Số 17
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đã hết hiệu lực Quận 9

Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đã hết hiệu lực Quận 9