Quyết định 652/QĐ-UBND

Quyết định 652/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu theo Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 652/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Quận 9 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 652/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 03 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ ĐẦU THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận tại Tờ trình số 80/TTr-TP ngày 02 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu (tính đến ngày 30/01/2014) của Ủy ban nhân dân Quận 9 theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 9 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Úy ban nhân dân Quận 9 thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 9 cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 9 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong kỳ hệ thống hóa.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 9 chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 9.

Giao Tổ tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 9 chịu trách nhiệm đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 9.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Thị Hồng Liên

 

Mẫu số: 03

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (1998 - 2013)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 30/01/2014

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu, ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi, trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

01

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND

- Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính cấp giấy phép sản xuất rượu, kinh doanh rượu, thuốc lá.

- Văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý để ban hành hết hiệu lực và được thay thế bằng văn bản mới.

15/8/2013

02

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

- Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 9.

- Được thay thế bằng quyết định quy phạm pháp luật mới.

20/12/2013

03

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

- Quyết định ban hành quy trình về trình tự, thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực nhà đất trên địa bàn Quận 9.

- Được thay thế bằng quyết định quy phạm pháp luật mới.

30/12/2013

04

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND

- Chỉ thị về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên 2013

- Được thay thế bằng quyết định quy phạm pháp luật mới.

14/10/2013

05

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

- Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26/7/2007 phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ Quận 9 đến năm 2010.

- Không còn phù hợp, đề nghị bãi bỏ

 

06

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

- Quyết định về ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh quận 2013.

- Được thay thế bằng quyết định quy phạm pháp luật mới.

17/01/2013

07

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

- Quyết định bãi bỏ các văn bản đã hết hiệu lực do UBND Quận 9 ban hành.

- Không còn phù hợp đề nghị bãi bỏ.

 

08

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

- Về tăng cường công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội đến cuối năm 2013.

- Không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

01/01/2014

 

Mẫu số: 04

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA TRƯỚC NGÀY 30/01/2014

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú1

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Quyết định)

01

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố đối với phường LTM.

27/3/2008

 

02

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

V/v đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố đối với phường Long Trường.

27/3/2008

 

03

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

V/v đổi tên ấp khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố đối với phường Long Bình.

27/3/2008

 

04

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

V/v đổi tên ấp khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố đối với phường Trường Thạnh.

27/3/2008

 

05

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Quận 9

21/5/2008

 

06

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng Nội vụ Quận 9.

27/5/2008

 

07

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng Tư pháp Quận 9.

27/5/2008

 

08

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng tài chính - Kế hoạch Quận 9

27/5/2008

 

09

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng Tài nguyên & Môi trường

27/5/2008

 

10

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9.

27/5/2008

 

11

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9

27/5/2008

 

12

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9

27/5/2008

 

13

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Y tế Quận 9

27/5/2008

 

14

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập cơ quan Thanh tra Quận 9

27/5/2008

 

15

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Kinh tế Quận 9

27/5/2008

 

16

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Quản lý đô thị Quận 9

27/5/2008

 

17

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành lộ giới hẻm trên địa bàn Quận 9

16/02/2009

 

18

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

V/v thành lập tổ dân phố mới (tổ 7) thuộc khu phố Thái Bình II tại phường Long Bình.

18/02/2009

 

19

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

V/v chia tách tổ dân phố tại khu phố 1 và khu phố 3 thuộc phường TNPB.

20/02/2009

 

20

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

V/v chia tách tổ dân phố tại khu phố 2 thuộc phường TNPB.

06/3/2009

 

21

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 9.

09/4/2009

 

22

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Bồi thường Quận 9

09/4/2009

 

23

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

V/v chia tách, sắp xếp lại khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9.

24/4/2009

 

24

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

V/v đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 9.

27/4/2009

 

25

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh & xã hội Quận 9

18/5/2009

 

26

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn Quận 9

11/6/2009

 

27

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND

V/v chia tách tổ dân phố tại khu phố 1, khu phố 4 và khu phố 5 thuộc phường Phước Long B.

12/8/2009

 

28

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

06/11/2009

 

29

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9.

09/12/2009

 

30

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 9.

09/12/2009

 

31

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 9

09/12/2009

 

 

32

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa & thông tin Quận 9.

01/3/2010

 

 

33

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 9

09/3/2010

 

 

34

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Văn phòng UBND Quận 9

12/4/2010

 

 

35

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án Quận 9.

28/7/2010

 

 

36

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9.

25/8/2010

 

 

37

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức tổ chức & hoạt động của Phòng Tài nguyên & Môi trường Quận 9.

28/12/2010

 

 

38

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức & hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng Quận 9.

30/12/2010

 

 

39

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế làm việc của UBND Quận 9

04/11/2011

 

 

40

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế làm việc của Phòng Quản lý đô thị Quận 9.

04/01/2011

 

 

41

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức & hoạt động của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 9.

25/02/2011

 

 

42

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quận ủy 9 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần IV về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 -2015

12/8/2011

 

 

43

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9.

23/9/2011

 

 

44

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

Quyết định về ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 9

23/12/2011

 

 

45

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9.

13/01/2012

 

 

46

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 9

19/04/2012

 

 

47

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Quận 9.

05/7/2012

 

 

48

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành lộ giới hẻm trên địa bàn Quận 9.

14/8/2012

 

 

49

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 9.

04/7/2013

 

 

50

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 9

01/10/2013

 

 

51

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản đã hết hiệu lực do UBND Quận 9 ban hành.

04/10/2013

 

52

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 9.

20/12/2013

 

I. LĨNH Vực QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Chỉ thị)

01

Chỉ thị

01/2006/CT-UBND

Về một số biện pháp tăng cường triển khai thi hành Luật đất đai.

27/02/2006

 

02

Chỉ thị

02/2009/CT-UBND

V/v xây dựng ban chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện.

21/7/2009

 

03

Chi thị

04/2009/CT-UBND

V/v tăng cường quản lý đất do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 9.

14/12/2009

 

04

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND

Chỉ thị về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

04/7/2013

 

05

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn quận.

01/8/2013

 

06

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2014.

14/10/2013

 

Tổng số: 58 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số: 06

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2013

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú1

 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Quyết định)

 

01

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

Về việc đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố đối với phường LTM.

27/3/2008

 

 

02

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

V/v đổi tên ấp thành khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố đối với phường Long Trường.

27/3/2008

 

 

03

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

V/v đổi tên ấp khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố đối với phường Long Bình.

27/3/2008

 

 

04

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

V/v đổi tên ấp khu phố, tổ nhân dân thành tổ dân phố đối với phường Trường Thạnh.

27/3/2008

 

 

05

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động trên địa bàn Quận 9

21/5/2008

 

 

06

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng Nội vụ Quận 9.

27/5/2008

 

 

07

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng Tư pháp Quận 9.

27/5/2008

 

 

08

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng tài chính - Kế hoạch Quận 9

27/5/2008

 

 

09

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng Tài nguyên & Môi trường

27/5/2008

 

 

10

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND

Về việc thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 9.

27/5/2008

 

 

11

Quyết định

17/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9

27/5/2008

 

 

12

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9

27/5/2008

 

 

13

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Y tế Quận 9

27/5/2008

 

 

14

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập cơ quan Thanh tra Quận 9

27/5/2008

 

 

15

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Kinh tế Quận 9

27/5/2008

 

 

16

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND

V/v thành lập Phòng Quản lý đô thị Quận 9

27/5/2008

 

 

17

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành lộ giới hẻm trên địa bàn Quận 9

16/02/2009

 

 

18

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

V/v thành lập tổ dân phố mới (tổ 7) thuộc khu phố Thái Bình II tại phường Long Bình.

18/02/2009

 

 

19

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

V/v chia tách tổ dân phố tại khu phố 1 và khu phố 3 thuộc phường TNPB.

20/02/2009

 

 

20

Quyết định

05/2009/QĐ-UBND

V/v chia tách tổ dân phố tại khu phố 2 thuộc phường TNPB.

06/3/2009

 

 

21

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 9.

09/4/2009

 

 

22

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Bồi thường Quận 9

09/4/2009

 

 

23

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND

V/v chia tách, sắp xếp lại khu phố 2 thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9.

24/4/2009

 

 

24

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND

V/v đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 9.

27/4/2009

 

 

25

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh & xã hội Quận 9

18/5/2009

 

 

26

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn Quận 9

11/6/2009

 

 

27

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND

V/v chia tách tổ dân phố tại khu phố 1, khu phố 4 và khu phố 5 thuộc phường Phước Long B.

12/8/2009

 

 

28

Quyết định

26/2009/QĐ-UBND

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

06/11/2009

 

 

29

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 9.

09/12/2009

 

 

30

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 9.

09/12/2009

 

 

31

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 9

09/12/2009

 

 

32

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa & thông tin Quận 9.

01/3/2010

 

 

33

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 9

09/3/2010

 

 

34

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Văn phòng UBND Quận 9

12/4/2010

 

 

35

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án Quận 9.

28/7/2010

 

 

36

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9.

25/8/2010

 

 

37

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức tổ chức & hoạt động của Phòng Tài nguyên & Môi trường Quận 9.

28/12/2010

 

 

38

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức & hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng Quận 9.

30/12/2010

 

 

39

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế làm việc của UBND Quận 9

04/11/2011

 

 

40

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế làm việc của Phòng Quản lý đô thị Quận 9.

04/01/2011

 

 

41

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế tổ chức & hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 9.

25/02/2011

 

 

42

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quận ủy 9 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 9 lần IV về chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 -2015

12/8/2011

 

 

43

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế công tác văn thu, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân Quận 9.

23/9/2011

 

44

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

Quyết định về ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 9

23/12/2011

 

45

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9.

13/01/2012

 

46

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 9

19/04/2012

 

47

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn Quận 9.

05/7/2012

 

48

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

Quyết định về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về ban hành lộ giới hẻm trên địa bàn Quận 9.

14/8/2012

 

49

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 9.

04/7/2013

 

50

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 9

01/10/2013

 

51

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản đã hết hiệu lực do UBND Quận 9 ban hành.

04/10/2013

 

52

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 9.

20/12/2013

 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Chỉ thị)

 

01

Chỉ thị

01/2006/CT-UBND

Về một số biện pháp tăng cường triển khai thi hành Luật đất đai.

27/02/2006

 

 

02

Chi thị

02/2009/CT-UBND

V/v xây dựng ban chỉ huy quân sự phường vững mạnh toàn diện.

21/7/2009

 

 

03

Chỉ thị

04/2009/CT-UBND

V/v tăng cường quản lý đất do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn Quận 9.

14/12/2009

 

 

04

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND

Chỉ thị về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

04/7/2013

 

 

05

Chỉ thị

04/2013/CT-UBND

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn quận.

01/8/2013

 

 

06

Chỉ thị

07/2013/CT-UBND

Về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2014.

14/10/2013

 

 

Tổng số: 58 văn bản

 

 

Mẫu số: 07

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản1

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 9.

Sửa đổi bổ sung

Phù hợp với Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

- Phòng Tư pháp phối hợp với văn Phòng Ủy ban nhân dân quận và các Phòng, Ban chuyên môn.

Trong quý I/2014

2

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy trình, trình tự, thủ tục theo cơ chế “Một cửa liên thông” & trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế trên địa bàn Quận 9.

Đề xuất bãi bỏ

Không phù hợp với Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác

Phòng Kinh tế

Quý III/2014

3

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy trình trình tự, thủ tục theo cơ chế “Một cửa liên thông” và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn Quận 9.

Đề xuất bãi bỏ

Không phù hợp với Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Quý III/2014

Tổng số: 03 văn bản

 1 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”

1 Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”

1 Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dung này

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 652/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 652/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/07/2014
Ngày hiệu lực 03/07/2014
Ngày công báo 15/08/2014
Số công báo Số 46
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 652/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 652/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Quận 9 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 652/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Quận 9 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 652/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Đặng Thị Hồng Liên
Ngày ban hành 03/07/2014
Ngày hiệu lực 03/07/2014
Ngày công báo 15/08/2014
Số công báo Số 46
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 652/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Quận 9 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 652/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Quận 9 Hồ Chí Minh

 • 03/07/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/08/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/07/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực