Quyết định 11/2012/QĐ-UBND

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 327/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thương mại - dịch vụ Quận 9 đến năm 2010

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 327/QĐ-UBND Quận 9 đã được thay thế bởi Quyết định 652/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm 16/2013/NĐ-CP Quận 9 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 03/07/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 327/QĐ-UBND Quận 9


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 9
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/QĐ-UBND

Quận 9, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 327/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2007 PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ QUẬN 9 ĐẾN NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 40/2010/NĐ-CP">20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn TPHCM;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Quận 9 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Thương mại-dịch vụ Quận 9 đến năm 2010 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc quận và Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày hiệu lực 28/12/2012
Ngày công báo 15/01/2013
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 327/QĐ-UBND Quận 9


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 327/QĐ-UBND Quận 9
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 11/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Hữu Việt
Ngày ban hành 21/12/2012
Ngày hiệu lực 28/12/2012
Ngày công báo 15/01/2013
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/07/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 327/QĐ-UBND Quận 9

Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2012/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 327/QĐ-UBND Quận 9