Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ quận 6 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 01/2017/QĐ-UBND hoạt động Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 22/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ quận 6 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2013/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 06 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND-NV ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ quận 6 tại Tờ trình số 787/TTr-NV ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND-NV ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 6, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 như sau:

Phòng Nội vụ quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác thanh niên.

2. Bổ sung Khoản 21 Điều 2 như sau:

21. Về công tác thanh niên:

a) Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND-NV ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Nội vụ quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- TTQU-TTUBND Q6;
- Ủy ban MTTQVN, các Đoàn thể Q6;
- VPQU, các Ban Đảng Quận ủy Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Q6;
- UBND 14 phường;
- Lưu: VT, PNV (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2013
Ngày hiệu lực13/11/2013
Ngày công báo15/11/2013
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ quận 6 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ quận 6 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNgô Thành Luông
        Ngày ban hành06/11/2013
        Ngày hiệu lực13/11/2013
        Ngày công báo15/11/2013
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ quận 6 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2013/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Nội vụ quận 6 Hồ Chí Minh