Quyết định 656/QĐ-UBND

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 656/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 25/TP ngày 11 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 hết hiệu lực toàn bộ năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Tư pháp quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

1827/2007/ QĐ-UBND Ngày 27/7/2007

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 6”.

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

2

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND-NV Ngày 19/02/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6.

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

22/3/2017

3

Quyết định

20/2009/ QĐ-UBND Ngày 27/11/2009

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

01/7/2017

4

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND Ngày 02/12/2009

Về ban hành Quy chế phối hợp xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường thuộc địa bàn quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

5

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND-NV Ngày 26/02/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6.

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

29/12/2017

6

Quyết định

05/2010/ QĐ-UBND Ngày 05/5/2010

Vềban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6.

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6.

31/3/2017

7

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND Ngày 02/8/2010

Về ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

8

Quyết định

10/2010/ QĐ-UBND Ngày 08/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 6.

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

29/12/2017

9

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND Ngày 18/5/2011

Về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trên địa bàn quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

10

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND Ngày 18/10/2011

Về ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải xây dựng trên địa bàn quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

11

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND Ngày 31/5/2012

Về ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

12

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND Ngày 22/8/2012

Về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 6

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6.

04/8/2017

13

Quyết định

02/2013/ QĐ-UBND Ngày 06/11/2013

Sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 6.

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

22/3/2017

14

Quyết định

03/2014/ QĐ-UBND Ngày 01/7/2014

Sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

01/7/2017

Tổng số: 14 (mười bốn) văn bản.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 656/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu656/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo15/03/2018
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 656/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 656/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 656/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu656/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNgô Thành Luông
       Ngày ban hành19/01/2018
       Ngày hiệu lực19/01/2018
       Ngày công báo15/03/2018
       Số công báoSố 15
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 656/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 656/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực Ủy ban quận 6 Hồ Chí Minh

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2018

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực