Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2014/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 01 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 6 về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6;

Căn cứ Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND-NV ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra quận 6 (tại Công văn số 47/TTr ngày 15 tháng 4 năm 2014), Trưởng phòng Nội vụ quận 6 (tại Tờ trình số 444/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2014) và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp quận 6 tại (Công văn số 135/TP ngày 06 tháng 6 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND-NV ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 6, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 như sau:

“2. Chức năng:

Thanh tra quận 6 trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và giúp Ủy ban nhân dân quận 6 thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.”

2. Sửa đổi, bổ sung tại Điểm c, Khoản 9 Điều 2 như sau:

“c) Thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với người được xác minh (không thuộc diện Quận ủy quản lý) công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận, cán bộ, công chức phường. Trong trường hợp cần thiết chủ trì, phối hợp, huy động cán bộ của phòng Nội vụ, phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận tham gia xác minh. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra và tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi Quận 6; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh;”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND-NV ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Nội vụ quận 6, Chánh Thanh tra quận 6, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- TTQU-TTUBND Q6;
- Ủy ban MTTQVN, các Đoàn thể Q6;
- VPQU, các Ban Đảng Quận ủy Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Q6;
- UBND 14 phường;
- Lưu: VT, PNV (2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực08/07/2014
Ngày công báo15/07/2014
Số công báoSố 41
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu03/2014/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
      Người kýVõ Văn Hoan
      Ngày ban hành01/07/2014
      Ngày hiệu lực08/07/2014
      Ngày công báo15/07/2014
      Số công báoSố 41
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh