Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2009/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/2009/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận-huyện;

Căn cứ Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận -huyện;

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 6 về sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra quận 6 (tại Công văn số 391/TTr ngày 19 tháng 10 năm 2009) và của Trưởng phòng Nội vụ quận 6,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3748/QĐ-UB ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6 thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Nội vụ quận 6, Chánh Thanh tra quận 6 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra TPHCM;
- Sở Tư pháp TPHCM (Phòng kiểm tra văn bản);
- Trung tâm Công báo;
- TTQU-TT UBND Q6;
- Ban TCQU;
- VP UBND Q6 (Tổng hợp);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Thị Thu Vân

 

QUY CHẾ

TỐ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN 6
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 6)

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng:

1. Vị trí:

Thanh tra Quận 6 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) Quận 6.

Thanh tra Quận 6 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Chủ tịch UBND Quận 6; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố.

2. Chức năng:

Thanh tra quận 6 tham mưu, giúp UBND Quận 6 thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác: thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Chương II:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thanh tra quận 6 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình UBND quận 6 ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND quận 6 chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân quận 6 hoặc Chủ tịch UBND quận 6 phê duyệt.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức 14 phường trong quận.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND 14 phường, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận 6 trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

6. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6 hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân 14 phường.

7. Về Thanh tra:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND 14 phường, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 6;

b) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND phường, của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 6;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND Quận 6 giao;

d) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Quận 6 và của Chủ tịch UBND quận 6.

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn UBND 14 phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND quận 6 thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND 14 phường, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND quận 6 trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND Quận 6;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận 6 khi được giao;

d) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND 14 phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Quận 6 đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND quận 6.

9. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND 14 phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND Quận 6;

b) Phối hợp với cơ quan kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;

c) Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận - huyện theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đình chỉ hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra quận 6.

12. Tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của UBND Quận 6 và Thanh tra Thành phố.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận 6 theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND quận 6.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận 6.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND quận 6 giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III:

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy:

1. Thanh tra quận 6 có Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó Chánh Thanh tra.

a) Chánh Thanh tra quận 6 là người đứng đầu cơ quan Thanh tra quận 6, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận 6, Chủ tịch UBND quận 6, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Thành phố về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Thanh tra quận 6.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra quận 6 do Chủ tịch UBND quận 6 quyết định theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ do UBND Thành phố ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra Thành phố.

b) Phó Chánh Thanh tra quận 6 là người giúp Chánh Thanh tra quận 6 phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra quận 6 và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt một Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra quận 6 do Chủ tịch UBND Quận 6 quyết định theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ do UBND Thành phố ban hành và theo đề nghị của Chánh Thanh tra Quận 6.

c) Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra quận 6 thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về thanh tra trên địa bàn quận 6 có: thanh tra viên, chuyên viên nghiệp vụ, cán sự, nhân viên trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách được bố trí tương xứng với nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Thanh tra quận 6 có thể sử dụng nhân viên hợp đồng và cộng tác viên để phục vụ công tác thanh tra.

3. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ nêu trên, đặc điểm tình hình cụ thể đơn vị, trình độ năng lực công chức, Thanh tra quận 6 tổ chức thành các bộ phận gồm những công chức được phân công đảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác của Thanh tra.

Tùy theo quy mô hoạt động, tính chất công việc và nhân sự cụ thể, Thanh tra quận 6 có thể bố trí công chức phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.

Điều 4. Biên chế:

Số lượng biên chế hành chính của Thanh tra Quận 6 do UBND Quận 6 quyết định trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính được UBND Thành phố giao cho quận 6 hàng năm, đảm bảo đủ lực lượng để đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương IV:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc:

1. Chánh Thanh tra quận 6 phụ trách, điều hành các hoạt động của Thanh tra quận 6 và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Chánh Thanh tra quận 6 phụ trách những lĩnh vực công tác được Chánh Thanh tra quận 6 phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan nội dung chuyên môn của Phó Chánh Thanh tra khác, Phó Chánh Thanh tra chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chánh Thanh tra quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Chánh Thanh tra khác hoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.

3. Trong trường hợp Chánh Thanh tra trực tiếp yêu cầu Thanh tra viên hoặc Chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Thanh tra, yêu cầu đó được thực hiện nhưng Thanh tra viên hoặc chuyên viên đó phải báo cáo cho Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp:

1. Hàng tuần, lãnh đạo họp giao ban một lần để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.

3. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làm việc được chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn của Thanh tra.

Điều 7. Mối quan hệ công tác:

1. Đối với Thanh tra Thành phố:

Thanh tra Quận 6 chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố; thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu của Chánh Thanh tra Thành phố.

2. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 6:

Thanh tra Quận 6 chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của UBND Quận 6 về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Chánh Thanh tra trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch UBND quận 6 và phải báo cáo với Chủ tịch UBND Quận 6 về những mặt công tác đã được phân công;

Theo định kỳ, Thanh tra quận 6 phải báo cáo với UBND quận 6 về nội dung công tác của UBND quận 6 và đề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND quận 6:

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình đẳng, theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của UBND quận 6, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận 6. Trong trường hợp Thanh tra Quận 6 chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Thanh tra quận 6 tập hợp các ý kiến, trình Chủ tịch UBND quận 6 xem xét, quyết định.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận 6:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 6, 14 phường, các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận 6 có yêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Thanh tra, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình UBND quận 6 giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền.

5. Đối với Ủy ban nhân dân 14 phường:

a) Phối hợp hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc UBND 14 phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra;

b) Hướng dẫn 14 phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác do Thanh tra quận 6 quản lý.

Chương V:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Căn cứ vào quy chế này, Chánh Thanh tra quận 6 có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan Thanh tra quận 6.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Quận 6 thực hiện đúng nội dung Quy chế này.

Điều 9. Khi có phát sinh các vấn đề vượt quá thẩm quyền, Chánh Thanh tra quận 6 phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ quận 6 nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị UBND quận 6 xem xét, quyết định việc bổ sung và sửa đổi quy chế này cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2009
Ngày hiệu lực04/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2009/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2009/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Thị Thu Vân
       Ngày ban hành27/11/2009
       Ngày hiệu lực04/12/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2009/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2009/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Thanh tra quận 6 Hồ Chí Minh