Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2015/QĐ-UBND giải phóng tái định cư dự án tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG THÁI NGUYÊN - CHỢ MỚI (BẮC KẠN) ĐOẠN TUYẾN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số: 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số: 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số: 21/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 32/TTr-STNMT ngày 16 tháng 3 năm 2015; các Báo cáo thẩm định số: 17/BCT-STP ngày 27 tháng 01 năm 2015, số: 23/BCT-STP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định cơ chế, chính sách thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Về việc thu hồi đất:

Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và Quyết định số: 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:

Thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013; Nghị định số: 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Thông tư số: 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Quyết định số: 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3. Bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi thi công công trình:

Đối với các trường hợp bị ảnh hưởng khi thi công công trình thì tùy từng trường hợp cụ thể theo thực tế tại hiện trường, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới. Trường hợp đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo cụ thể.

4. Hỗ trợ tự lo tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở mà đủ điều kiện tái định cư theo quy định sau đây:

Hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở, đủ điều kiện tái định cư theo quy định thì ngoài việc bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư là 100 triệu đồng/hộ để tự lo chỗ ở tái định cư.

5. Chính sách thưởng bàn giao mặt bằng trước thời hạn quy định đối với các trường hợp tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tự lo tái định cư, mà bàn giao mặt bằng trước thời hạn (trong khoảng thời gian từ ngày nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tự lo tái định cư đến trước ngày phải bàn giao mặt bằng, theo thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới) thì được thưởng bằng tiền. Mức thưởng là 7.000.000 đồng/hộ.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới chủ động đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã Thanh Bình, Yên Đĩnh, Quảng Chu (huyện Chợ Mới) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Duy Chinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2015
Ngày hiệu lực28/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND giải phóng tái định cư dự án tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/2015/QĐ-UBND giải phóng tái định cư dự án tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Duy Chinh
        Ngày ban hành18/03/2015
        Ngày hiệu lực28/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 02/2015/QĐ-UBND giải phóng tái định cư dự án tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2015/QĐ-UBND giải phóng tái định cư dự án tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới Bắc Kạn

            • 18/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực