Quyết định 02/2015/QĐ-UBND

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2015/QĐ-UBND lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TẠI TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó có lệ phí Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thay thế Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18/5/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 2812/SGTVT-KHTC ngày 30/12/2014 về việc ban hành quyết định Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Cấp mới: 200.000 đồng/giấy phép

- Cấp đổi, cấp lại do mất, hỏng hoặc có điều kiện thay đổi về điều kiện kinh doanh: 50.000 đồng/giấy phép

Tỷ lệ phần trăm (%) số thu lệ phí được trích để lại cho cơ quan thu là: 100%.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Website Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT và các Ủy viên UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo BR-VT;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH, S5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2015
Ngày hiệu lực25/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2015/QĐ-UBND lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2015/QĐ-UBND lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bà Rịa Vũng Tàu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýTrần Ngọc Thới
       Ngày ban hành15/01/2015
       Ngày hiệu lực25/01/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2015/QĐ-UBND lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bà Rịa Vũng Tàu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2015/QĐ-UBND lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bà Rịa Vũng Tàu

           • 15/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực