Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định 05/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2016/QĐ-UBND sửa đổi chế độ khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích cao Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH TRONG CÁC KỲ THI QUỐC TẾ, KHU VỰC QUỐC TẾ, QUỐC GIA, KHU VỰC QUỐC GIA, KỲ THI CẤP TỈNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2013/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 05/TTr-SGDĐT ngày 15/02/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 như sau:

“a) Học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt giải trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia và kỳ thi cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là các kỳ thi);”

2. Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 2 như sau:

“a) Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp trung học cấp tỉnh trở lên”.

3. Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 như sau:

“1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho:

+ Học sinh đỗ thủ khoa tốt nghiệp trung học phổ thông trong phạm vi toàn tỉnh, có lực học khá trở lên và hạnh kiểm tốt liên tục trong 3 năm;

+ Học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 đạt từ 27,0 điểm trở lên trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (không tính hệ số và điểm ưu tiên, khuyến khích).

+ Giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy hoặc ôn luyện đội tuyển trong 02 năm liên tục có học sinh đạt giải; trường trung học phổ thông có học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông.

4. Bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 4 như sau:

“a) Học sinh, sinh viên đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và khu vực quốc gia đối với các kỳ thi:

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông; giải Toán trên máy tính cầm tay; giải Toán và Olympic Tiếng Anh trên Internet; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi Sáng tạo, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật; thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn và các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trên quy mô toàn quốc.

- Thi Olympic Toán học, Vật lí, Hóa học; Robocon”.

5. Bổ sung Khoản 4, Điều 4 như sau:

“4. Những trường hợp đặc biệt, Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục xem xét hình thức khen thưởng phù hợp, trình hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trên”.

6. Bỏ Điểm c, Khoản 1 Điều 5.

7. Sửa đổi Khoản 2, Điều 6, như sau:

“2. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ khen thưởng cho đối tượng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quyết định này được phân bổ trong dự toán ngân sách hằng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp”.

8. Sửa đổi Khoản 1, Điều 7, như sau:

“1. Hằng năm Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, trung cấp chuyên nghiệp lập dự toán kinh phí khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi (đối tượng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Quyết định này) gửi Sở Tài chính để thẩm định, bố trí kinh phí thực hiện; tổ chức tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2016.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tuyên Quang; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (Báo cáo)
- Vụ Pháp chế, Bộ GDĐT; (Báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (Báo cáo)

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (Báo cáo)
- Ban TĐKT TW; (Báo cáo)
- Cục Kiểm tra VB, Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- Lưu: VT (Hoa TC 120).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2016
Ngày hiệu lực01/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2016/QĐ-UBND sửa đổi chế độ khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích cao Tuyên Quang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2016/QĐ-UBND sửa đổi chế độ khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích cao Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýNguyễn Hải Anh
       Ngày ban hành20/02/2016
       Ngày hiệu lực01/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2016/QĐ-UBND sửa đổi chế độ khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích cao Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2016/QĐ-UBND sửa đổi chế độ khen thưởng tập thể cá nhân đạt thành tích cao Tuyên Quang

           • 20/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực