Quyết định 02/2017/QĐ-UBND

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13/TTr-STP ngày 07 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định do y ban nhân dân tỉnh ban hành sau đây:

1. Quyết định số 2781/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh về việc giao thêm thẩm quyền thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chuyển giao công chứng các hp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

2. Quyết định số 3741/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2781/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh về chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chuyển giao công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

3. Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 25/5/2010 của UBND tỉnh Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ y ban nhân dân một số xã, thị trấn sang Văn phòng Công chứng trên địa bàn huyện Bc Quang, tỉnh Hà Giang;

4. Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ y ban nhân dân một số xã sang tchức hành nghcông chứng trên địa bàn huyện Bc Quang, tỉnh Hà Giang;

5. Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ y ban nhân dân một số xã, thị trấn sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Lý do: Các quyết định nêu trên không còn phù hp với Luật đất đai năm 2013; Luật nhà ở năm 2014; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố: Hà Giang, Vị Xuyên, Bắc Quang; thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục
Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
-
y ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng
UBND tỉnh: LĐVP, TT Công báo tin hc, CVNCTH;
- Các S
, ban ngành tỉnh;
- Ngân hàn
g Nhà nước Chi nhánh tnh Hà Giang;
- UBND Thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên, huyện Bắc Quang;
- Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của t
nh;
- Vnpt ioffice;

- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2017
Ngày hiệu lực01/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Hà Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Văn Sơn
       Ngày ban hành17/02/2017
       Ngày hiệu lực01/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Hà Giang

           • 17/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực