Quyết định 2641/QĐ-UBND

Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2012 chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2012 chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2012 chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2641/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UỶ BAN NHÂN DÂN MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1651/TTr-STP ngày 16 tháng 11 năm 2012 về việc chuyển giao chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Xuyên sang tổ chức hành nghề công chứng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sang tổ chức hành nghề công chứng, cụ thể như sau:

1. Đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh trên địa bàn các xã, thị trấn: Đạo Đức, Ngọc Linh, Trung Thành, Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên và thị trấn Việt Lâm của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sẽ do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng. UBND các xã, thị trấn nêu trên không thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch đó.

2. Đối với hợp đồng, giao dịch phát sinh tại các xã còn lại của huyện Vị Xuyên thì cá nhân, hộ gia đình được lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vị Xuyên; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Đạo Đức, Ngọc Linh, Trung Thành, Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên, thị trấn Việt Lâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2641/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2641/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/12/2012
Ngày hiệu lực 04/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2017
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2641/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2012 chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2012 chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2641/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Đàm Văn Bông
Ngày ban hành 04/12/2012
Ngày hiệu lực 04/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2017
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2012 chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2641/QĐ-UBND năm 2012 chuyển giao chứng thực hợp đồng giao dịch