Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 và đối tượng áp dụng, như sau:

1. Giá lúa: 4.200 đồng/kg lúa (Bốn ngàn hai trăm đồng trên một kí-lô-gam). Giá này áp dụng cho các nguồn thu của Ngân sách nhà nước có liên quan đến giá lúa.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Cục trưởng Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này thông báo bằng văn bản đến từng xã, phường, thị trấn giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2020 và thay thế Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài Chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh; TT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- Các phòng nghiên cứu;
- Báo Vĩnh Long;
- Lưu: VT.6.03.02.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2020
Ngày hiệu lực24/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(24/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu02/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrần Hoàng Tựu
       Ngày ban hành14/01/2020
       Ngày hiệu lực24/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (24/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

           • 14/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực