Quyết định 23/2018/QĐ-UBND

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long 2019 đã được thay thế bởi Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng cục thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 và đối tượng áp dụng, như sau:

1. Giá lúa: 4.600 đồng/kg lúa (Bốn ngàn sáu trăm đồng trên một kí-lô-gam). Giá này áp dụng cho các nguồn thu của Ngân sách nhà nước có liên quan đến giá lúa.

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định hiện hành).

Điều 2.

1. Cục trưởng Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; Uỷ ban nhân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này thông báo bằng văn bản đến từng xã, phường, thị trấn giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01tháng 01 năm 2019 và thay thế Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Tài Chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh; TT.UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Báo Vĩnh Long;
- Lưu: VT.6.03.02.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2020
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long 2019
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrần Hoàng Tựu
       Ngày ban hành19/12/2018
       Ngày hiệu lực01/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2020
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long 2019

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long 2019