Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND về quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long 2019 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2017/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp của Quốc Hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và đối tượng áp dụng, như sau:

- Giá lúa: 4.000 đồng/kg lúa (Bốn ngàn đồng trên một kí-lô-gam). Giá này áp dụng cho các nguồn thu của Ngân sách nhà nước có liên quan đến giá lúa.

- Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Nghị quyết 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Cục trưởng Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo thực hiện; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định này thông báo bằng văn bản đến từng xã, phường, thị trấn giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục thuế và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/01/2018 và thay thế Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài Chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo tỉnh;

- Báo Vĩnh Long;
- Phòng KTTH;
- Lưu: VT.6.03.02.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2017/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2017/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrần Hoàng Tựu
       Ngày ban hành27/12/2017
       Ngày hiệu lực08/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 29/2017/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2017/QĐ-UBND quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Vĩnh Long