Quyết định 02/QĐ-UBND

Quyết định 02/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Nội dung toàn văn Quyết định 02/QĐ-UBND 2019 Chương trình công tác năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3755/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao chủ trì xây dựng các quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch, báo cáo,… trong Chương trình công tác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

I. DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Số  TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung

Nội dung trình  HĐND tỉnh

Nội dung trình BTV  Tỉnh ủy

 

Tháng 1

 

 

 

1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

2

Báo cáo đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 của các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

 

 

3

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước năm 2019

Sở Tài chính

 

x

4

Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh, làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp theo chính sách đặc thù của tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

x

x

 

Tháng 2

 

 

 

5

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

6

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 221/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Nội vụ

 

 

7

Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Sở Y tế

 

x

8

Đề án sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh thành trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa

Sở Y tế

 

x

9

Phương án thực hiện việc hợp nhất trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật và trạm khuyến nông cấp huyện thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

x

10

Sửa đổi Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số  4455/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh)

Sở Giao thông Vận tải

 

 

11

Phương án kiện toàn, củng cố thư viện công cộng cấp huyện; sáp nhập các ban quản lý di tích, trung tâm văn hóa, trung tâm thể thao, nhà văn hóa, đài phát thanh huyện, thị xã, TP thành một đầu mối

Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch

 

x

 

Tháng 3

 

 

 

12

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

13

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019

Sở Nội vụ

 

 

14

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2019

Thanh tra tỉnh

 

 

15

Đề án giải thể Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và Phương án chuyển giao cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, người học, tài chính, tài sản của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa để bố trí, sắp xếp vào Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, đồng thời thành lập Bệnh viện Đại học Y

Sở Nội vụ

 

x

16

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 20/9/2011 của HĐND tỉnh về chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

x

x

17

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4901/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Vì sự phát triển Thanh Hóa"

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

 

x

 

Tháng 4

 

 

 

18

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

19

Triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Nghị định số 57 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quy định về vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp; Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; Định mức hỗ trợ đối với từng loại công trình thuộc đối tượng khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

20

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Thanh Hóa và chế độ tiếp khách trong nước

Sở Tài chính

x

x

21

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Quy định về phân loại thôn, tổ dân phố

Sở Nội vụ

 

x

22

Quy định phân công, phân cấp quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

23

Phương án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

UBND huyện Lang Chánh

x

x

 

Tháng 5

 

 

 

24

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

25

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020

Sở Tài chính

x

x

26

Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (bao gồm cả nhân viên thú y, khuyến nông cơ sở,…)

Sở Nội vụ

x

x

27

Quy định tỷ lệ mức trích bổ sung cho Quỹ bảo vệ môi trường từ tổng số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được thu nộp vào ngân sách tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

x

28

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

x

29

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư thuộc nhóm dự án số 3 “Tu bổ, bảo tồn tôn tạo di tích vũng lõi, trưng bày khảo cổ trong thành, phục hồi Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu” di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

x

30

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 20/9/2011 của HĐND tỉnh về chế độ khen thưởng đối với tác giả, nhóm tác giả đạt giải Báo chí Trần Mai Ninh và giải Văn học Lê Thánh Tông

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

x

x

31

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương

UBND huyện Quảng Xương

x

x

32

Đề án thành lập thị trấn Quảng Lợi, huyện Quảng Xương

UBND huyện Quảng Xương

x

x

33

Đề án thành lập thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

UBND huyện Triệu Sơn

x

x

34

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Càng Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Bá Thước

x

x

35

Phương án đặt, đổi tên đường, phố cho thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Thọ Xuân

x

x

36

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy

UBND huyện Cẩm Thủy

x

x

37

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính xã Phúc Do, huyện Cẩm Thủy

UBND huyện Cẩm Thủy

x

x

 

Tháng 6

 

 

 

38

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

39

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

40

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3238/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

41

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sở Tài chính

x

x

42

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Sở Nội vụ

x

 

43

Báo cáo tình hình tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019

Thanh tra tỉnh

x

 

44

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

Thanh tra tỉnh

x

 

45

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung cơ chế, chính sách khuyến khích thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn  2016 - 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

x

x

46

Đề án thành lập thị xã Nghi Sơn, điều chỉnh địa giới hành chính các xã và thành lập phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Sở Xây dựng

x

x

47

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2892/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định xét chọn sản phẩm, hàng hoá tiêu biểu của tỉnh Thanh Hoá

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

 

 

48

Phương án đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

UBND thành phố Thanh Hóa

x

x

49

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh.

UBND huyện Như Thanh

x

x

 

Tháng 7

 

 

 

50

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

51

Sửa đổi bổ sung Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông Vận tải

 

 

52

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc

UBND huyện Hậu Lộc

x

x

53

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định

UBND huyện Yên Định

x

x

54

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

UBND huyện Thiệu Hóa

x

x

55

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm  2040 tầm nhìn đến năm 2070

UBND huyện Hoằng Hóa

x

x

56

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa

UBND huyện Hoằng Hóa

x

x

57

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hà trung, huyện Hà Trung

UBND huyện Hà Trung

x

x

58

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

UBND huyện Nga Sơn

x

x

 

Tháng 8

 

 

 

59

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

60

Đề án thành lập Trung tâm quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng - sát hạch lái xe tỉnh Thanh Hóa

Sở Giao thông Vận tải

 

 

61

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

UBND huyện Triệu Sơn

x

x

62

Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Lam Sơn - thị trấn Sao Vàng và khu vực dự kiến mở rộng trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng, toàn bộ các xã Xuân Lam, xã Thọ Xương, xã Xuân Bái để thành lập thị trấn mới

UBND huyện Thọ Xuân

x

x

63

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa

UBND huyện Quan Hóa

x

x

64

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn

UBND huyện Quan Sơn

x

x

65

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát

UBND huyện Mường Lát

x

x

 

Tháng 9

 

 

 

66

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

67

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2019, định hướng dự toán thu chi ngân sách năm 2020

Sở Tài chính

 

x

68

Báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Sở Nội vụ

 

 

69

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện 3 tháng cuối năm 2019

Thanh tra tỉnh

 

 

70

Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

x

71

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành

UBND huyện Thạch Thành

x

x

72

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành

UBND huyện Thạch Thành

x

x

73

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc

UBND huyện Ngọc Lặc

x

x

74

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh

UBND huyện Lang Chánh

x

x

75

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân

UBND huyện Như Xuân

x

x

76

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân

UBND huyện Thường Xuân

x

x

 

Tháng 10

 

 

 

77

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

78

Rà soát, cập nhật Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

79

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

Sở Tài chính

x

x

80

Kế hoạch biên chế công chức hành chính và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp năm 2020

Sở Nội vụ

x

x

81

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Nội vụ

x

x

82

Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các trường phổ thông (tiểu học, THCS, THPT) công lập tự chủ

Sở Giáo dục và Đào tạo

x

x

83

Bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

x

84

Đề án thành lập các phường mới thuộc địa giới hành chính hiện tại của thành phố Thanh Hóa

UBND thành phố Thanh Hóa

x

x

 

Tháng 11

 

 

 

85

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

86

Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

87

Báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019

Sở Tài chính

x

x

88

Báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020

Sở Tài chính

x

x

89

Báo cáo tình hình cải cách hành chính năm 2019, kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Sở Nội vụ

x

 

90

Đề án sắp xếp, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp xã

Sở Nội vụ

 

x

91

Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2019, kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020

Thanh tra tỉnh

x

 

92

Báo cáo tình hình tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019

Thanh tra tỉnh

x

 

93

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn

UBND huyện Nga Sơn

x

x

 

Tháng 12

 

 

 

94

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (lần 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

95

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 1)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

x

96

Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa trên cơ sở sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa

UBND thành phố Thanh Hóa

x

x

97

Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

98

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

II. DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Số  TT

Nội dung

Cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung

 

Quý I

 

1

Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2019

Sở Nội vụ

2

Kế hoạch thực hiện các dự án theo hình thức đối tác đầu tư (PPP) trên địa bàn tỉnh năm  2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3

Kế hoạch tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, tỉnh Thanh Hoá năm 2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

4

Phương án sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

5

Quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ đầu tư trong đầu tư, quản lý, sử dụng công viên, bãi đỗ xe và các khu công cộng được đầu tư bằng hình thức xã hội hóa

Sở Xây dựng

6

Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà nước đối với xe chở quá khổ, quá tải

Sở Giao thông Vận tải

7

Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước và các chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án có sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

8

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

9

Kịch bản và tổ chức dàn dựng Lễ kỷ niệm 990 năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa (1029 -  2019)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

10

Đề án hợp tác truyền thông với các cơ quan thông tấn, báo chí TW giai đoạn 2019 - 2025

Sở Thông tin và Truyền thông

11

Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh

Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh

12

Đề án quản lý các cơ sở thức ăn đường phố bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

UBND thành phố Thanh Hóa

13

Đề án chuyển đổi đất sản xuất muối tại 2 xã Hòa Lộc và Hải Lộc, huyện Hậu Lộc

UBND huyện Hậu Lộc

 

Quý II

 

14

Danh mục các dự án dự kiến khởi công chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

15

Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Sở Tài chính

16

Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Xây dựng

17

Báo cáo nghiên cứu, khai quật khảo cổ Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

19

Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giải quyết đình công, nghỉ việc tập thể trái quy định của pháp luật tại các doanh nghiệp

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

20

Đề án thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Thanh Hóa (trên cơ sở hợp nhất Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

21

Đề án thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi và Trung tâm Bảo trợ xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

22

Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước về công tác tham mưu, thừa hành trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

23

Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong việc gửi, nhận văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và HSCV

Sở Thông tin và Truyền thông

24

Kế hoạch lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe toàn dân

Sở Y tế

25

Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh

26

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

UBND huyện Hoằng Hóa

27

Đề án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

UBND huyện Thường Xuân

 

Quý III

 

28

Phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính; chấm điểm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Sở Nội vụ

29

Đề án phát triển dịch vụ logistic tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Giao thông Vận tải

30

Kế hoạch ứng dụng các công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

Sở Khoa học và Công nghệ

31

Lập dự án đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

32

Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33

Quy định quản lý, vận hành và cung cấp thông tin cho cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa

Sở Thông tin và Truyền thông

34

Đề án hỗ trợ các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135, giai đoạn 2016 - 2020, góp phần thực hiện Chương trình giảm nghèo các huyện, xã miền núi

Ban Dân tộc

35

Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

UBND huyện Hoằng Hóa

36

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, mở rộng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn đến năm 2030

UBND huyện Triệu Sơn

37

Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

UBND huyện Bá Thước

 

Quý IV

 

38

Đề án tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025

Sở Giao thông Vận tải

39

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn

UBND huyện Nga Sơn

40

Quy hoạch chung đô thị cầu Quan, huyện Nông Cống đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

UBND huyện Nông Cống

41

Quy hoạch chung đô thị cầu Trầu, xã Công Liêm, huyện Nông Cống đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

UBND huyện Nông Cống

42

Quy hoạch bổ sung, điều chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông huyện Nông Cống đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030

UBND huyện Nông Cống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu02/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2019
Ngày hiệu lực02/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 02/QĐ-UBND 2019 Chương trình công tác năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 02/QĐ-UBND 2019 Chương trình công tác năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu02/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành02/01/2019
        Ngày hiệu lực02/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 02/QĐ-UBND 2019 Chương trình công tác năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 02/QĐ-UBND 2019 Chương trình công tác năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

         • 02/01/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/01/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực