Quyết định 20/2007/QĐ-BTM

Quyết định 20/2007/QĐ-BTM sửa đổi Quyết định 12/2006/QĐ-BTM ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 020/2007/QĐ-BTM quy chế làm việc Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 72/2010/QĐ-TTg Quy chế xây dựng, quản lý thực hiện Chương trình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 020/2007/QĐ-BTM quy chế làm việc Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2006/QĐ-BTM NGÀY 28/02/2006 BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điều 7 của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM) như sau:

"Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

1. Tiếp nhận các đề án xúc tiến thương mại của các đơn vị chủ trì.

2. Thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đề án xúc tiến thương mại đến các đơn vị chủ trì.

3. Xem xét, đánh giá bước đầu đề án và các hồ sơ liên quan:

- Đối với các đề án không đúng mẫu đề xuất, không thuộc nội dung hỗ trợ; các đề án của những đơn vị không thuộc đối tượng làm chủ trì chương trình, Ban Thư ký gửi thông báo cho các đơn vị.

- Đối với các đề án hợp lệ, Ban Thư ký tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định để xem xét, đánh giá.

4. Tổng hợp ý kiến xem xét, đánh giá đề án và các hồ sơ liên quan của các Ủy viên Hội đồng thẩm định.

5. Đề xuất lịch họp và chuẩn bị tài liệu có liên quan cho cuộc họp thẩm định.

6. Tổng hợp Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia theo kết luận của Hội đồng thẩm định và theo dõi việc thực hiện".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, NN&PTNT, Công nghiệp,
Thủy sản, Bưu chính Viễn thông, Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Thương mại: các Thứ trưởng;
- Các Vụ: XNK, Thị trường NN, TMĐT, Pháp chế;
- Công báo;
- Lưu: VT, XTTM.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

Trương Đình Tuyển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2007/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực02/09/2007
Ngày công báo18/08/2007
Số công báoTừ số 570 đến số 571
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2007/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 020/2007/QĐ-BTM quy chế làm việc Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 020/2007/QĐ-BTM quy chế làm việc Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu20/2007/QĐ-BTM
    Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
    Người kýTrương Đình Tuyển
    Ngày ban hành31/07/2007
    Ngày hiệu lực02/09/2007
    Ngày công báo18/08/2007
    Số công báoTừ số 570 đến số 571
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 020/2007/QĐ-BTM quy chế làm việc Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 020/2007/QĐ-BTM quy chế làm việc Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 2010