Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá thay thế 2425/2000/QĐ-BKHCNMT đã được thay thế bởi Quyết định 3189/QĐ-BKHCN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 28/12/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá thay thế 2425/2000/QĐ-BKHCNMT


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 2425/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 12/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Mạnh Hải


PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2006/QĐ-BKHCN

ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

MẪU BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Số .............

Doanh nghiệp:                 (tên doanh nghiệp) .......................................................................

Địa chỉ:                           ..................................................................................................

Điện thoại:                      ..................................................................................................

Fax:                               ....................................................................................

E-mail:                            ...................................................................................

CÔNG BỐ:

Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn ) ......................................................

.....................................................................................................................

áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá (Tên, kiểu, loại, mã số hàng hoá).................................... ...

                                     

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

 .........., ngày....tháng.....năm......          

 Đại diện doanh nghiệp

                                                                         (tên, chức vụ)

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2006/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

MẪU BẢN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
(tỉnh/thành phố)
Số:....................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢN TIẾP NHẬN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (tỉnh/thành phố) xác nhận đã tiếp nhận Bản công bố tiêu chuẩn của:

(tên doanh nghiệp)...................................................................................................

(địa chỉ)...................................................................................................................

cho (sản phẩm, hàng hoá):......................................................................................

Số, ký hiệu tiêu chuẩn tương ứng: ..........................................................................

Bản tiếp nhận này chỉ ghi nhận sự công bố tiêu chuẩn sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp, không có giá trị chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn.


Nơi nhận:
- Doanh nghiệp;
- Lưu hồ sơ.

..........., ngày ..... tháng ...... năm ........

CHI CỤC TRƯỞNG

(ký tên, chức vụ, đóng dấu)

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
**********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
**********

 

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2006/QĐ-BKHCN ngày 10/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, hàng hoá (dưới đây gọi chung là doanh nghiệp) công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá (dưới đây gọi tắt là công bố tiêu chuẩn) để đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn hoá tại các doanh nghiệp, làm cơ sở cho công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp.

2. Hoạt động áp dụng tiêu chuẩn, hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp và các biện pháp quản lý nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quy định tại các văn bản khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng Quy định này là các doanh nghiệp thực hiện việc sản xuất, chế biến sản phẩm, hàng hoá theo quy mô công nghiệp, trừ các sản phẩm, hàng hoá dưới đây được miễn việc công bố tiêu chuẩn:

a) Sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định;

b) Sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải áp dụng tiêu chuẩn ngành hoặc tiêu chuẩn khác (bao gồm tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và Tiêu chuẩn Việt Nam) do các Bộ quản lý chuyên ngành quy định.

2. Khuyến khích việc công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Quy định này đối với các đối tượng sau đây:

a) Sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, chế biến thủ công (không sử dụng thiết bị công nghệ);

b) Nguyên vật liệu, bán thành phẩm thuộc quy trình sản xuất sản phẩm, hàng hoá trong nội bộ doanh nghiệp.

Điều 3. Công bố tiêu chuẩn

Công bố tiêu chuẩn theo Quy định này bao gồm việc doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở hoặc chấp nhận tiêu chuẩn khác để làm căn cứ cho sản xuất sản phẩm, hàng hoá của mình và thông báo cho cơ quan quản lý quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Quy định này.

Điều 4. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá được công bố

1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá được công bố (dưới đây gọi tắt là tiêu chuẩn công bố) có thể là các loại hình tiêu chuẩn sau đây:

a) Tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự xây dựng;

b) Tiêu chuẩn khác (Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài) được doanh nghiệp chấp nhận để áp dụng đối với sản phẩm, hàng hoá của mình.

Nội dung của tiêu chuẩn công bố không được trái với các quy định bắt buộc áp dụng do các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, hàng hoá nêu trong tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều này phải có khả năng xác định, đánh giá hoặc xác minh bằng các phương pháp thích hợp.

3. Nội dung và thủ tục xây dựng tiêu chuẩn cơ sở được thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chương 2:

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

Điều 5. Trình tự thực hiện công bố tiêu chuẩn

Doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình theo các bước sau:

1. Xây dựng hoặc chấp nhận tiêu chuẩn để áp dụng.

2. Công bố tiêu chuẩn bằng "Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá" theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này.

Điều 6. Thủ tục công bố và tiếp nhận công bố tiêu chuẩn

1. Sau khi công bố, doanh nghiệp gửi hồ sơ công bố tiêu chuẩn đến Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn bao gồm:

 a) Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

b) Tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành). Nếu doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm trong hồ sơ.

2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu mối ở địa phương tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của doanh nghiệp, có trách nhiệm kiểm tra tính phù hợp của tiêu chuẩn với các quy định của nhà nước.

3. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ công bố, nếu hồ sơ phù hợp với quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ cấp phiếu tiếp nhận công bố theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này. Trường hợp hồ sơ không phù hợp, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ thông báo điểm không phù hợp bằng văn bản để doanh nghiệp tiến hành khắc phục và thực hiện công bố lại.

4. Doanh nghiệp không phải nộp lệ phí cho việc công bố tiêu chuẩn.

Chương 3:

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP VÀ VIỆC KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc công bố tiêu chuẩn

1. Đảm bảo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 4 và thông tin chính xác về tiêu chuẩn đã công bố.

2. Đảm bảo các điều kiện cần thiết (cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực, tổ chức quản lý...) để chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố.

3. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, kiểm tra chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hoá của mình.

Điều 8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm

1. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về công bố tiêu chuẩn theo Quy định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về công bố tiêu chuẩn, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. /.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Mạnh Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2006/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2006
Ngày hiệu lực14/02/2006
Ngày công báo30/01/2006
Số công báoTừ số 45 đến số 46
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2007
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá thay thế 2425/2000/QĐ-BKHCNMT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá thay thế 2425/2000/QĐ-BKHCNMT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu03/2006/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýBùi Mạnh Hải
       Ngày ban hành10/01/2006
       Ngày hiệu lực14/02/2006
       Ngày công báo30/01/2006
       Số công báoTừ số 45 đến số 46
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/12/2007
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá thay thế 2425/2000/QĐ-BKHCNMT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá thay thế 2425/2000/QĐ-BKHCNMT