Quyết định 03/2006/QĐ-BYT

Quyết định 03/2006/QĐ-BYT về Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

Quyết định 03/2006/QĐ-BYT Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn Phòng khám-Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh,thành đã được thay thế bởi Thông tư 12/2019/TT-BYT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 03/2006/QĐ-BYT Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn Phòng khám-Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh,thành


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG KHÁM - QUẢN LÝ SỨC KHOẺ THUỘC BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÁN BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế ;
Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BCSSK ngày 22/1/2003 và Hướng dẫn bổ xung số 31-HD/BTCTW ngày 01/9/2004 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố;
Căn cứ văn bản số 208/BBVCSSKCBTW ngày 18/12/2005 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương đề nghị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Điều 2. "Quy định Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"là cơ sở để Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố chỉ đạo và thực hiện công tác khám chữa bệnh, theo dõi và quản lý sức khoẻ cán bộ do Ban Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố quản lý; là căn cứ để xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch, nhân lực, trang thiết bị y tế và kinh phí để phục vụ người bệnh.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Điều trị phối hợp với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 5. Các ông, bà : Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Thủ trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Ngọc Trọng

  

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG KHÁM - QUẢN LÝ SỨC KHOẺ THUỘC BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÁN BỘ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2006/QĐ-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Phòng khám - Quản lý sức khoẻ cán bộ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ (BVCSSKCB) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ sở khám chữa bệnh của Ban BVCSSKCB tỉnh, thành phố theo quy định tại Hướng dẫn số 01-HD/BVCSSK ngày 22/1/2003 và Hướng dẫn bổ xung số 31-HD/BTCTW ngày 01/9/2004 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn tổ chức, bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố, thực hiện chức năng tham mưu về chuyên môn và chính sách cho Ban BVCSSKCB tỉnh, thành phố và chăm sóc, quản lý sức khoẻ cho các đối tượng theo quy định.

2. Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban BVCSSKCB các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban BVCSSKCB tỉnh, thành phố, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Hội đồng chuyên môn Bảo vệ sức khoẻ cán bộ tỉnh, thành phố trong công tác khám chữa bệnh, theo dõi quản lý sức khoẻ cán bộ và đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

3. Phòng khám - Quản lý sức khoẻ thuộc Ban BVCSSKCB các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chức năng tương đương như Khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và thực hiện các quy chế công tác của Khoa Khám bệnh được quy định tại Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ khám chữa bệnh, theo dõi chăm sóc sức khoẻ cán bộ:

- Tổ chức tiếp nhận, cấp cứu và khám chữa bệnh cho các cán bộ thuộc diện quản lý của Ban BVCSSKCB tỉnh, thành phố. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

- Quản lý sức khoẻ, theo dõi diễn biến của người bệnh có bệnh mãn tính khi được điều trị ngoại trú tại nhà. Theo dõi, kiểm tra sức khoẻ tại nhà hoặc tại cơ quan cho một số cán bộ chủ chốt theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ.

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các cán bộ trong diện quản lý của Ban BVCSSKCB tỉnh, thành phố vàcán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ quy định.

- Phối hợp với các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng để phục vụ tốt các đợt nghỉ dưỡng sức và điều dưỡng theo quy định.

- Phục vụ các công việc đột xuất về công tác bảo vệ sức khoẻ khi có yêu cầu của Tỉnh uỷ, Thành uỷ như phục vụ hội nghị, tháp tùng cán bộ lãnh đạo đi công tác.

- Phối hợp chặt chẽ với bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố để giải quyết có hiệu quả việc khám, chữa bệnh, khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ do Ban BVCSSKCB tỉnh, thành phố quản lý theo Hướng dẫn số 01-HD/BVCSSK ngày 22/1/2003 và cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ quy định khi cần vào viện điều trị.

- Quan hệ chặt chẽ với các bệnh viện tuyến trên để khi cần thiết chuyển người bệnh thuộc đối tượng quản lý đi khám và điều trị.

2. Nhiệm vụ quản lý sức khoẻ cán bộ:

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ sức khoẻ của cán bộ trong diện quản lý theo chế độ mật.

- Tổng hợp thống kê báo cáo theo quy định của Ban BVCSSKCB Trung ương và của Bộ Y tế.

- Tham gia chỉ đạo chuyên môn về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

3. Đào tạo, nghiên cứu khoa học: Tham dự các khoá đào tạo, tập huấn chuyên môn do Bộ Y tế hoặc Ban BVCSSKCBTW tổ chức. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

III. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA PHÒNG KHÁM - QUẢN LÝ SỨC KHOẺ

1. Về tổ chức: Phòng khám - Quản lý sức khoẻ gồm các bộ phận sau:

- Tiếp đón người bệnh

- Cấp cứu

- Khám lâm sàng: nội, ngoại, các chuyên khoa

- Cận lâm sàng: thực hiện các xét nghiệm cơ bản về hoá sinh, huyết học, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng…

- Vật lí trị liệu, phục hồi chức năng

- Cấp phát thuốc

- Quản lí hồ sơ

- Hành chính

2. Nhân sự

- Lãnh đạo: Có 01 Trưởng phòng và 1 đến 2 Phó Phòng khám - Quản lý sức khoẻ.

- Một Điều dưỡng trưởng.

- Nhân viên: Thực hiện theo Hướng dẫn bổ xung số 31-HD/BTCTW ngày 01/9/2004 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn tổ chức, bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ các tỉnh, thành phố; tuỳ theo đối tượng và số lượng cán bộ do Ban BVCSSKCB tỉnh, thành phố quản lý, Ban BVCSSKCB tỉnh, thành phố đề nghị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ quyết định số lượng cán bộ và nhân viên để đảm bảo phục vụ tốt người bệnh.

IV. TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN:

- Trang thiết bị y tế: Đảm bảo thực hiện theo Quy định số 11 QĐ/BVCSSKTW ngày 13/11/2003 của Ban BVCSSKCBTW quy định trang thiết bị tối thiểu cho Phòng khám - Quản lý sức khoẻ các tỉnh, thành phố.

- Phương tiện vận chuyển: Có ít nhất một ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển đưa đón và cấp cứu người bệnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu03/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2006
Ngày hiệu lực16/02/2006
Ngày công báo01/02/2006
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 03/2006/QĐ-BYT Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn Phòng khám-Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh,thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 03/2006/QĐ-BYT Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn Phòng khám-Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh,thành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu03/2006/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýLê Ngọc Trọng
        Ngày ban hành16/01/2006
        Ngày hiệu lực16/02/2006
        Ngày công báo01/02/2006
        Số công báoTừ số 1 đến số 2
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 03/2006/QĐ-BYT Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn Phòng khám-Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh,thành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 03/2006/QĐ-BYT Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn Phòng khám-Quản lý sức khoẻ thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh,thành