Quyết định 5925/QĐ-BYT

Quyết định 5925/QĐ-BYT năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 5925/QĐ-BYT 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5925/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2019 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC Y TẾ DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH, LIÊN TỊCH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5925/QĐ-BYT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên văn bản

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1.

Quyết định số 3542/2000/QĐ-BYT ngày 09/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về vệ sinh an toàn đối với bia hơi và rượu lên men độ cồn thấp.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

2.

Quyết định số 3072/2004/QĐ-BYT ngày 06/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

3.

Quyết định số 3235/2004/QĐ-BYT ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng trên thực địa 05 thử nghiệm kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

4.

Quyết định số 45/2005/QĐ-BYT ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế giao Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị trách nhiệm kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

5.

Thông tư số 04/1998/TT-BYT ngày 23/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý an toàn vệ sinh trong kinh doanh dịch vụ và phục vụ ăn uống.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

6.

Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

16/10/2019

7.

Thông tư số 08/2015/TT-BYT ngày 11/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

16/10/2019

8.

Chỉ thị số 07/2001/CT-BYT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác nuôi dưỡng người bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bệnh viện.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

9.

Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-YT-TS ngày 18/07/2001 của Bộ Y tế, Bộ Thủy sản về việc phối hợp trong phòng chống ngộ độc cá nóc.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

10.

Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT 27/10/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công Thương hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ

11.

Thông tư số 11/2009/TT-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

12.

Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

01/01/2019

13.

Thông tư số 36/2015/TT-BYT ngày 29/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

01/01/2019

14.

Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

15/01/2019

15.

Thông tư số 44/2017/TT-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

15/01/2019

16.

Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

15/01/2019

III. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM

17.

Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019

18.

Quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT ngày 03/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019

19.

Quyết định số 30/2005/QĐ-BYT ngày 17/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sử dụng thuốc dự trữ lưu thông.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

20.

Quyết định số 3151/2005/QĐ-BYT ngày 30/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế quản lý thuốc dự trữ lưu thông.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

21.

Quyết định số 27/2007/QĐ-BYT ngày 19/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành lộ trình triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" và nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Đối với các quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc).

10/01/2019

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Đối với các quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc).

22.

Quyết định số 37/2008/QĐ-BYT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc hiếm theo yêu cầu điều trị

Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Danh mục thuốc hiếm

15/10/2019

23.

Thông tư số 02/1999/TT-BYT ngày 13/3/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức bán thuốc chữa bệnh có trợ cước vận chuyển ở địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

24.

Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

25.

Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nguyên tắc sản xuất thuốc từ dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

26.

Thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

01/6/2019

27.

Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế

01/10/2019

28.

Thông tư số 10/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

IV. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

29.

Quyết định số 1170/1999/QĐ-BYT ngày 16/04/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định quản lý hàng y tế dự trữ quốc gia”.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

30.

Quyết định số 1829/2002/QĐ-BYT ngày 17/05/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong ngành y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

31.

Quyết định số 36/2007/QĐ-BYT ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

32.

Quyết định số 11/2008/QĐ-BYT ngày 26/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

33.

Quyết định số 32/2008/QĐ-BYT ngày 16/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời phương pháp điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Y tế quản lý.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

34.

Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT-BYT-BQP ngày 29/4/2003 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác kết hp quân, dân y trong phòng chống sốt rét.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

35.

Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/-BYT-BQP ngày 16/3/2005 của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

36.

Chỉ thị số 05/2008/CT-BYT ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ngành y tế thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế lạm phát.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

V. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

37.

Quyết định số 28/1993/BYT-QĐ ngày 13/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn thực hành điều trị".

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

38.

Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn điều kiện hành nghề xoa bóp.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

39.

Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.

15/10/2019

40.

Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần

01/11/2019

41.

Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần

01/11/2019

42.

Thông tư liên tịch số 02/TTLB-YT-TDTT ngày 30/3/1996 của Bộ Y tế, Tổng cục Thể dục thể thao hướng dẫn phối hợp y tế - thể dục thể thao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

43.

Quyết định số 18/2005/QĐ-BYT ngày 04/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế cấp Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong lĩnh vực y tế

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

44.

Quyết định số 23/2003/QĐ-BYT ngày 06/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành hộ sinh.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

45.

Quyết định số 475/2003/QĐ-BYT ngày 7/2/2003 của Bộ trưởng BY tế ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành đào to dưc sỹ trung hc.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

46.

Quyết định số 476/2003/QĐ-BYT ngày 7/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành đào tạo kỹ thuật viên Dược.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

47.

Quyết định số 531/2003/QĐ-BYT ngày 20/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm y học dự phòng.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

48.

Quyết định số 532/2003/QĐ-BYT ngày 20/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm ký sinh trùng - côn trùng.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

49.

Quyết định số 533/2003/QĐ-BYT ngày 20/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm đa khoa.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

50.

Quyết định số 759/2003/QĐ-BYT ngày 07/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo kỹ thuật viên hình ảnh y học.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

51.

Quyết định số 760/2003/QĐ-BYT ngày 07/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo kỹ thuật viên phục hình răng.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

52.

Quyết định số 761/2003/QĐ-BYT ngày 07/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

53.

Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 05/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

01/6/2019

VII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

54.

Thông tư số 32/2013/TT-BYT ngày 17/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý, theo dõi điều trị người nhiễm HIV và người phơi nhiễm với HIV

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý điều trị người nhiễm HIV, người phơi nhiễm với HIV tại các cơ sở y tế.

01/01/2019

55.

Thông tư số 15/2015/TT-BYT ngày 26/6/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và sử dụng dịch vụ liên quan đến HIV/AIDS

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS.

01/01/2019

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ

56.

Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

15/6/2019

57.

Thông tư liên tịch số 23-TT/LB ngày 21/10/1987 của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục quy định nhiệm vụ, tổ chức thực hiện công tác nha học đường.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

IX. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

58.

Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành y tế

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế

21/01/2019

59.

Thông tư số 43/2016/TT-BYT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

60.

Quyết định số 1067/2000/QĐ-BYT ngày 04/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bản "Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch tổng hợp thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

61.

Quyết định số 2039/2000/QĐ-BYT ngày 05/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính Kế toán thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

62.

Quyết định số 2258/2000/QĐ-BYT ngày 27/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

63.

Quyết định số 3192/2000/QĐ-BYT ngày 11/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bản Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

64.

Quyết định số 100/2000/QĐ-BYT ngày 18/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý Dược thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

65.

Quyết định số 105/2000/QĐ-BYT ngày 19/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

66.

Quyết định số 4510/2000/QĐ-BYT ngày 11/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bản Quy định chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

67.

Quyết định số 1693/2004/QĐ-BYT ngày 14/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Nhi trung ương.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

68.

Quyết định số 1924/2004/QĐ-BYT ngày 28/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện đa khoa trung ương Huế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

69.

Quyết định số 49/2005/QĐ-BYT ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định nội dung, hình thức thi tuyển viên chức y tế".

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

70.

Quyết định số 18/2006/QĐ-BYT ngày 27/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế quốc phòng thuộc Vụ Kế hoạch -Tài chính.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

71.

Quyết định số 32/2006/QĐ-BYT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế bằng hình thức xét tuyển”.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

72.

Quyết định số 44/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư s12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

73.

Quyết định số 47/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

74.

Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BYT-BNV ngày 03/3/201 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

75.

Thông tư liên tịch số 38/2011/TTLT-BYT-BNV ngày 02/11/2011 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức hộ sinh.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

76.

Quyết định số 03/2006/QĐ-BYT ngày 16/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Phòng khám - Quản lý sức khỏe thuộc Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

X. LĨNH VỰC TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

77.

Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

78.

Quyết định số 1327/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn thiết kế phòng khám đa khoa khu vực tiêu chuẩn ngành.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

79.

Chỉ thị số 01/2003/CT-BYT ngày 13/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

XI. LĨNH VỰC THANH TRA

80.

Quyết định số 831/2001/QĐ-BYT ngày 19/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định về Thanh tra vệ sinh lao động.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

81.

Quyết định số 40/2007/QĐ-BYT ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy trình và Danh mục thanh tra hành nghề y tư nhân.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

82.

Quyết định số 02/2008/QĐ-BYT ngày 24/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định mẫu trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu Thanh tra Y tế".

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

83.

Quyết định số 56/2008/QĐ-BYT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chế tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

84.

Chthị số 10/2001/CT-BYT ngày 24/09/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

XII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUNG

85.

Quyết định số 5291/2002/QĐ-BYT ngày 26/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bản Quy định Danh mục hồ sơ hàng năm của Cơ quan Bộ Y tế.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

86.

Chỉ thị số 02/2007/CT-BYT ngày 08/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2007.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

XIII. Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

87.

Thông tư số 14/2009/TT-BYT ngày 03/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên

27/9/2019.

88.

Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với thuốc hóa dược

01/7/2019

XIV. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG

91.

Quyết định số 3577/2000/QĐ-BYT ngày 13/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Cuốn sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng thuốc sốt rét ở Việt Nam.

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

92.

Quyết định số 38/2005/QĐ-BYT ngày 24/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm ở người tại Việt Nam

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

01/9/2019

93.

Thông tư số 13/2013/TT-BYT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát bệnh truyền nhiễm

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm

01/9/2019

94.

Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc sử dụng vắc xin trong tiêm chủng

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

01/01/2019

95.

Thông tư số 15/2014/TT-BYT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 28/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới.

10/12/2019

II. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

I. LĨNH VC AN TOÀN THỰC PHẨM

1.

Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục các chất phụ gia đưc phép sử dụng trong thực phẩm

Phần III

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

16/10/2019

II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ

2.

Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Điều 4

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

01/01/2019

III. LĨNH VỰC DÂN SỐ

3.

Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

- Khoản 3 Điều 3, khoản 1 Điều 4 (bao gồm cả Mẫu số 01)

- Khoản 2 Điều 8, điểm c khoản 10 Điều 10

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

01/3/2019

IV. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM

4.

Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược[1]

Khoản 6 Mục II

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc áp dụng điều kiện về văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực hành chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề dược cổ truyền.

01/3/2019

5

Thông tư số 45/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1570/2000/QĐ-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc"; Quyết định số 2701/2001/QĐ-BYT ngày 29 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"; Thông tư số 06/2004/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2004 hướng dẫn sản xuất gia công thuốc; Quyết định số 3886/2004/QĐ-BYT ngày 03 tháng 11 năm 2004 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất thuốc" theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới; Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc; Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ Y tế quy định về đăng ký thuốc; Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Các quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019

Các quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019

6.

Thông tư số 45/2016/TT-BYT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu tại Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi [2]

Danh mục 5, Danh mục 6 và Danh mục 7

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

01/7/2019

7.

Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc [3]

Toàn bộ nội dung Thông tư trừ trừ các nội dung quy định việc đăng ký sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

01/9/2019

8.

Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Quy định: “Nếu cơ sở bán lẻ thuốc không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định thì Sở Y tế thu hồi Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở bán lẻ theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật Dược” tại khoản 5 Điều 9

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 20/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019

9.

Thông tư 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Quy định: “Nếu cơ sở phân phối không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định thì Sở Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở phân phối theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật Dược” tại khoản 5 Điều 9

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019

10.

Thông tư 04/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 09 tháng 02 năm 2018 quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm

Quy định: “Nếu cơ sở thử nghiệm không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định thì Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở thử nghiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật Dược” tại khoản 5 Điều 9

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019

11.

Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Phần II. Thuốc dược liệu của Danh mục 8

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

01/7/2019

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO

12.

Thông tư số 03/2012/TT-BYT ngày 02/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Chương III, Chương IV, Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương VIII, Điều 39, Điều 40

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2018/TT-BYT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng.

01/01/2019

VI. LĨNH VỰC SỨC KHỎE BÀ MẸ - TRẺ EM

13.

Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

điểm b khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 5 và Phụ lục số 02

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

01/12/2019

VII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

14.

Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT:

a) Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mức tối đa khung giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Mức tối đa khung giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;

- Điểm a khoản 4 Điều 3

- Điểm b khoản 5 Điều 6

Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

20/8/2019

15.

Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

- Các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT

a) Mức giá dịch vụ khám bệnh quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Mức giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Mức giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

- Điểm a khoản 4 Điều 3

- Điểm b khoản 5 Điều 6

Đã được sửa đổi bởi Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 03/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp

20/8/2019

VII. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

16.

Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế bệnh viện[4]

Mục 17, 26, 39, 40, 41, 45, 56 và 69

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

15/3/2019

17.

Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần

Nội dung “là chứng chỉ do Viện Pháp y Quốc gia, Viện Pháp Y tâm thần Trung ương hoặc cơ sở đào tạo có Bộ môn Pháp y, Bộ môn Tâm thần cấp cho người tham gia khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định từ đủ 03 tháng trở lên theo chương trình đào tạo đã được Bộ Y tế phê duyệt. Người đã có bằng hoặc chứng chỉ định hướng chuyên khoa trở lên về pháp y, pháp y tâm thần thì không phải qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định” quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 2

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cơ quan, tổ chức thực hiện, nội dung, thời gian đào tạo để cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần.

01/6/2019

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ

18.

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động [5]

Tiêu chuẩn vệ sinh lao động đối với các yếu tố: Aceton; Acid acetic; Acid hydrochloric; Acid sulfuric; Amonia; Anilin; Arsenic và hợp chất; Arsin; Benzen; n-Butanol; Cadmi và hợp chất; Carbon dioxide; Carbon disulfide; Carbon monoxide; Carbon tetrachloride; Chlor; Chloroform; Chromi (III) dạng hợp chất; Chromi (VI) (dạng hòa tan trong nước); Chromi (VI) oxide; Cobalt và hp chất; Dichloromethan; Đồng (bụi); Đồng (hơi, khói); Ethanol; Fluor; Fluoride; Formaldehyde; n-Hexan; Hydro cyanide; Hydro sulfide; Kẽm oxide; Mangan và các hợp chất; Methanol; Methyl acetat; Nhôm và các hợp chất; Nicotin; Nitơ dioxide; Nitơ monoxide; Nitro benzen; Nitrotoluen; Phenol; Selen dioxide; Selen và các hợp chất; Sulfur dioxide; Toluen; 2,4,6 -Trinitrotoluen; Vinyl chloride; Xăng; Xylen trong Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

09/12/2019

Tiêu chuẩn bụi amiăng, tiêu chuẩn bụi chứa silic, tiêu chuẩn bụi không chứa silic và tiêu chuẩn bụi bông trong Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2019/TT-BYT ngày 21/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc

22/9/2019

IX. LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

19.

Thông tư số 03/2016/TT-BYT ngày 21/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu[6]

Các quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc đối với dược liệu

Đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

10/01/2019

 [1] Khoản 2 và Khoản 3 Mục I và Khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 7, khoản 8 Mục II đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

[2] Danh Mục 1, Danh Mục 2, Danh Mục 3, Danh Mục 4 và Danh Mục 8 đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh Mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

[3] Các quy định về đăng ký thuốc đông y đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

[4] Quy chế công tác Khoa Y học cổ truyền bãi bỏ bởi Thông tư 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

- Các quy định về chuyển viện tại Mục 4 Phần IV đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

- Mục 42 về “Trưởng khoa vi sinh”. Điểm i Mục 2 của Quy chế công tác Khoa chẩn đoán hình ảnh bãi bỏ bởi Thông tư số 33/2016/TT-BYT ngày 19/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện. “Đã hội chẩn toàn bệnh viện, đối với bệnh viện hạng III; hội chẩn toàn khoa hoặc liên khoa, đối với bệnh viện hạng I và II; sau khi hội chẩn có chỉ định cho người bệnh chuyển viện” trong điểm a Mục 3 Phn II của Quy chế chuyển viện bị bãi bỏ bởi Thông tư s 33/2016/TT-BYT ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

- Điểm i Mục 2 của Quy chế công tác Khoa chẩn đoán hình ảnh về nhiệm vụ của Bác sỹ, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh bị bãi bỏ một phần bởi Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh

[5] Tiêu chuẩn khoảng cách bảo vệ vệ sinh bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2018/TT-BYT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.

- Tiêu chuẩn cơ sở vệ sinh phúc lợi đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2017/TT-BYT ngày 17/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Tiêu chuẩn cường độ điện từ trường dải tần số 30kHz - 300GHz thuộc Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động đã bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc.

- Tiêu chuẩn chiếu sáng trong Tiêu chuẩn vệ sinh lao động đã bị bãi bỏ Thông tư số 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

- Tiêu chuẩn: Bức xạ tử ngoại - Giới hạn cho phép trong Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động đã bị bãi bỏ Thông tư số 23/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc.

[6] Điều 4;Khoản 1, 3 Điều 5; Các điều 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 được thay thế bởi Nghị định số 102/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thuốc và hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư năm 2014

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5925/QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 5925/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5925/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5925/QĐ-BYT 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 5925/QĐ-BYT 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 5925/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 5925/QĐ-BYT 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần

Lịch sử hiệu lực Quyết định 5925/QĐ-BYT 2019 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần

  • 20/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực